Vergadering van den Ilaad Een WINKELHUIS DEPÓT VAN DE ZIJDEN- RATOENEN- EN W0LIMERWER1J Stoomboot Texel. UIT DE HAND TE KOOP. ©EME1T3DE BEB.IG-TS1T. A. H. SCHMAND Co. te Amsterdam. Pleizierreizen op alle Zondagen voor veel vermindering der Vracht. Op zeer aannemelijke Voorwaarden Ipswich. i Sept. Juno, Nederl. Oorlogskorvet Juno, commandant schout bij-nacht, baron Collot d' Escury, Curagao, Lion (at.), Londen. Major, Atkinson, Sunderland. Anna en Arnnldina, van Wijk, Archangel Sept. Gouvern. vanEwijck, Zeijlstra, Huil. Sperwer, Huges, Banjoewangie. EvaJohanna, de Boer Soeraija. Suishine, Watson, Kaap de G. Hoop. UITGEZEILD NIEUWEDIEP 31 Aug. Ranger (st.), Londen. 1 Sept. Diana (st) Londen. 2 Sept. Aurora, Pinkham, Londen. De cngelsche poëet Ilunl is overleden. In Wallachije wordt het land door groote sprinkhanen kaal gevreten. Prin ses Napoleon (Clotilde) bevindt zich in gezegende omstandighe den. De gepens. officieren ,van het indische leger zullen voorlaan hun pensioen mogen verterenwaar zij willen. Prins Fredcrik heeft een afscheidsdiner gegeven aan de officie ren in het kamp bij Zeist. Koningin Victoria is naar Schot land vertrokken. De sultan is van eene kwaadaardige koorts hersteld. Aan de effectenbeurs te Amsterdam zijn onder scheidene zakdoeken vermist. In het kiesdistrict Groningen is de heer Wichers tot lid der Tweede Kamer gekozen. Gedurende ruim twintig dagen is de zurische conferentie verga derd geweest, slechts over een enkel der 24 pnntcn van be handeling is men het tot heden eens geworden. Te Napels is een oproer onder de bezetting uilgebrokende officiereu kunnen er geen baas blijveu. De cerw. pastoor vau Veendam heeft het zilveren feest van zijne ambtsbediening gevierd. In de Bagijnenstraat te 's Hage heeft eene hevige vechtpartij tusscheu twee schoonen plaats gehad. De policie, die de tee- dere kunne geenszins ontziet, beeft eene dier dames achter de tralies gezet. Te Moerdijk is een arbeider, ten gevolge van het breken van eene ketting, ernstig gewond en spoedig daarop overleden. Te Zicrikzce is door iemanddie in het 8ste ge bod het woordje niet had overgeslagen, 60 gulden aan gelds waarde ontvreemd. Nu, de beste kan een abuis hebben! Groningen's ontzet in 1672 werd den 28 Augustus en den vol genden dag feestelijk herdacht. De commissaris des konings in de provincie Noordbrabant is bij zijn bezoek inde gemeente Boxmeer met eene ecrewaclit te paard ingehaald. De Heilige Vader heeft eene kleine wonde aan het been. In de gemeente Voorburg is eene boerenwoning tot den grond afgebrand. Prins George van Pruissen zag zich dezer dagen te Ostende zeer teleurgesteld. Hij wilde zijn intrek nemen in het Hotel Boyal de Prusse, doch vond daar geen plaats beschikbaar. Z. K. II. is daarop bij den heer IJsegrim afgestapt. der gemeente HELDERop Dingsdag den 6 September 1859, des avonds 7 ure. JL DTSRTS1TTIS1T. KS* Mevrouw de CARPENTIER verlangt een KIN DERMEISJE van de P. G.niet beneden de 14 ja ren oud. aan den Zeedijk, benevens een HUISJE in het Ilofje; te bevragen bij M E. TAT. VAN De ongeteekende verwittigt bij dezen dat alle soorten van ZIJDEN-, WOLLEN-, en KATOENEN STOFFEN zonder afgeven in alle begeerd wordende kleuren geverwd kunnen wordenalsmede WasschenPersenGlanzen Moireën Apraiteren en Decatiseren zij bovengemelde Stoffen Staatsie-Gordijnen, Ledekant-behangsels, enz. NB. Men wordt verzocht de GOEDEREN voor Zatur- dag te bezorgenom het terugkomen te bespoedigen. P. A. HELLEGERS. De laatste Reis op Harlingen zal plaats hebben op WOENSDAG den 14 September. En dan voortaan Wekelijks een Schuit van IS'ieuwediep des Woensdags en van Harlingen des Vrijdags. De Directie. Een in twee Woningen verdeeld WINKELHUIS, staande langs het Ileldersche Kanaal nabij de Nieuwe Brug aan het NieuwediepGemeente Helder, gemerkt M No. 114. Sectie C No. 925, groot 75 Ellen. Te bevragen bij den Boekbandelaar H. P. LIOTART te Helderbij wien inmiddels de noodige inlichtingen tc bekomen zijn.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 3