AMSTERDAMDE IALKMAAR, MEDWEDIEP. Pro Patria. VAN AMSTERDAM NAAR HET NIEEWEDIEP, VAN HET NIEEWEDIEP NAAR AMSTERDAM. RETOURBILLETTEN. geldig voor 30 dagen. DiVGELIJKSCHE DIENST met de Snelvarende IJzeren Stoomraderjagten MERCUIUUS en ZAANSTROOM No. 1 en 2aandoende de Gemeenten ZAANDAMKOOG k./d. ZAAN, ZAANDIJK en WORMERVEER. Van AMSTERDAM per Sloomjagt M f, ii c u u i d s.) ZOMERDIENST VAN 1 MAART TOT 31 OCTOBER, Dagel. van de Nieuwe Stads-Herberg 'smorg. 's avonds 5 nre. ZAANDAM 8£ 6 ALKMAAR (Bierkade) Tl 8J- Dagel. v. do Koopv. Binnenh. 's Nachts ten 12 's Voorin. 111 ure. Alkmaar (Bierkade) 'sMorg. 5f'sNamid. 5( Zaandam 8y 6 De des nachts ten 12 ure van het Nieuwediep vertrek kende Stoomboot correspondeert op de Diligencevan A llc- maar naar Haarlem", van den Heer JOH. VAN DER IIAA- GEN, in verband met de Eerste Treinen van den Holl. IJzeren Spoorweg. \e Kajuit. 2e Kajuit. Van Amsterd. naar het Nieuwed. of omgek, f 2.30 f 1.50. Alkmaar 1.55 0.85. Alkmaar het Nieuwed. 1.15 0.70. 1 e Kajuit. 2e Kajuit. Van Amsterd. naar het Nieuwed. en terug f 4.25. f 2.60. Alkmaar 1.95. 1.20. Ten gerieve der passagiers zal een half uur vóór het vertrek der stoombooten een VIGELANT op het Westplein aan den Helder gereed staan, tegen betaling van 10 Ct. de persoon. Passagiers-goederen zwaarder dan 15 N. wordt men verzocht één uur voor de afvaart bij de be stellers A. BURGERS en J. ZITS te bezorgen, die zich tevens belasten met het aannemen der vrachtgoederen. Dat de nagedachtenis van de zoo noodlottige omgeko men commandant en manschappen der Pro Patria in dato 25 Julij bij velen treurige herinnering achterwege laten is buiten twijfelechter is het voor de Holl. Ma rine te bejammeren, dat dit ongeval een slechte dunk zal te weeg brengen bij anderenwanneer men verneemt, dat om rede van geldelijke aangelegenheid, over de be grafeniskosten proces zal moeten gevoerd worden om de betaling te erlangen. Het ware ter aanmoediging voor de Iloll. marine, zee varende en dengeene die zijne zoonen daar voor doet op leiden eervoller, dat de nagedachtenis meer in eere ware gehouden, dan om kosten welke de laatste eerbewijzing veroorzaakt, weigerachtig te zijn die te voldoen. Men beschouwe bij dergelijke ongelukkige voorvallen de Engelsche hare handelwijze, welke 1000 pond sterling als gratificatie aan de wed. van de luit. ter zee 1ste kl. Hewitt deed toekomen{zie Nautical Magazine) welke even als onze commandant wiens capaciteit onbetwist even als zijn persoon geacht en bemind wasen men thans zijn laatste rust betwist, in 's lands dienst zijn le ven heeft moeten latenhadde men dat voorbeeld ge volgd zoo niet in zijn geheel dan slechts gedeeltelijk door den brave hooggeachte, een onbesproken begrafenis te ge ven, dat zoude de Holl. roem van vroeger gehandhaafd hebben, terwijl zij thans bij andere landen te vergelij ken in 't niet wegzinkt. Het ware te wenschen dat van wege hooger bestuur werd gelastde begrafeniskosten onverwijld te voldoen ter eere der nagelatene betrekkingen van den te vroeg ontslapenen opdat daardoor voorkomen wordt een proces dat door velen wordt gewraakt en door onkunde wordt veroorzaakt, door te hoog doch welligt verkeerd geplaatst eergevoel van dengeenen die zoo'n weigering van uitbeta ling durft gelasten en door provoceert, en reeds op verschillende wijze tot de betaling is verzocht geworden door of van wege degenen wien zelfs die gelden welke men thans weigert uiltebetalen, voor meer dan de helft als in voorschotten voor de commissie belast met de be grafenis heeft uitbetaaldblijkens de door mij in per soon nageziene kwitantiën en bewijzen, welke steeds voor ieder wel opgevoed persoon ter inzage liggen. Willemsoord August. 1859. W. NIEUWEDIEP BIJ C. BAKKER Bz. —GEDRUKT BIJ S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 4