ÜELDERSCHE en MWEDIEPER COtRANT. KENNISGEVING. DONDERDAG 8 SEPTEMBER. ITIEtrTTSTIJDIlTÖElT. ZEVENTIENDE JAARGANG. Wordt uitgegeven op Zondag en Donderdag door den Boekh. C. BAKKER Bz., te Nieuwediep. Abonnementsprijs per kwartaal 130 Franco per post»1.50 Enkele nommers»0.10 Men abonneert zich bij alle boekhandelaars en post directeuren. ADVERTENTIEN worden aangenomen tot Zatur- dag en Woensdag middag 12 uur. Prijs van 1 tot 4 regels is f 0.60. Voor iederen regel meer f 0.15. Zegelregt voor elke plaatsing f 0 35. Buitengewoon groote letters, naar mate der ruimte, die zij beslaan. Brieven en stukken franco aan den Uitgever. De BURGEMEESTER der gemeente Helder brengt ter openbare kennisdat de aan den Raad ingediende voor stellen tot regeling van het openbaar lager onderwijs in deze gemeente, van heden af tot en met den lOdezer, op de gewone kantooruren, ter Secretarie voor ieder be langstellende ter lezing liggen. Helder den 7 September 1859. De Burgemeester voornoemd STAKMAN BOSSE. HELDER en NIEUWEDIEP 7 September 1859. Bij Zijner Majeslcits besluit van den 1 sten dezer, Ng. 52, zijn, met ingang van den 16den September aanslaande, be noemd tot adelborsten der lsle klasse bij de Nederlaudsche Zeeniagt, de navolgende adelborsten der 2de klasse bij het koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord: Zr. A. Walaardt SacrdF. K. EngelbrechtJ. E. C. Coster van Voorhout, 11. A. SirksW. J. H. de Kanier, E. H. E. van WoelderenJ. P. HovijJ. C. Commijs M. RochussenP. M. CochiusG. Eek, P. CransJ. F. M. LangeF. J. Stokhuijsen11. Quispeldhr. S. F. T. de Vaynes de Brakell, P. J. ZaalM. A. Meden- bachR. WymansA. de BruijneT. SpreeJ. Vrie- moet DrabbeA. R. A. von Bihl11. A. de Smit van den BroeclceAI. J. C. LucardieR. E. van der Loeff, L. M. L. de Haan en L. A. Dittlof Tjassens. De verjaardag van Z. K. II. den prins van Oranje werd jl. Zondag alhier op gebruikelijke wijze gevierd. Nabij de binnenhaven alhier kregen eenige matrozen jl. Zondagavond een hevigeu twist over eenig geld, dat de een den ander schuldig was. Dienzelfden dag waren zij met het koopvaardijschip Willem de Clerq, kapt. Ouwehand alhier binnengekomen. Zij geraakten eindelijk haudgemeen en terwijl zij van messen gebruik maaktenwerd een der vech - lenden door onderscheidene steken gewond. Ofschoon zijne wonden niet onbelangrijk zijn, hoopt men hem echter nog in het leven te behouden. De reglerlijke magt heeft deze zaak terstond onderzocht en den dader in verzekerde bewaring ge steld. Te Marschendorf, in Bohemen, leeft een grijsaard, die thans zijn 119de jaar heeft bereikt, en daarbij nog van tijd tot lijd het genoegen mag hebbeneen bezoek te ontvangen van zijn 85jarigen zoondie te Praag woont. Men schrijft uit Vüssingen, 5 Sept. De instructie-brik de Wesp, komm. de luit. ter zee lste kl. Binkersis gis teren middag ter reedeen in de dokhaven gehragtdoor Z. M. stoomschip Cycloop, komm.-kapt-luit. Mullerdie, naar men verneemt, eerdaags met de drijvende haltelij N e p l u- nus, naar 't Nieuwediep zal sloomen; heden zal het fregat Zeeland naar de uilruslings-werf worden gehaald en zijne vier ketels worden "ingezet. Den 51 Augustus heeft te Groningen, voor de daartoe door den Minister van Marine afgevaardigde commissie, het examen en de keuring plaats gehad van kwcekelingen der kweek school voor de zeevaart aldaar. Wederom werd dal examen door de gewenschle uitkomsten bekroondmaar hel aangename hieruit voor commissie van oppertoezigt voortvloeijendc werd nu nog verhoogd, door dat in tegenwoordigheid van de com missie en alle aan de boot geplaatste manschappeu en kweeke- lingen 5 medailles voor trouwe en eerlijke diensten aan den kommaudant en twee matrozen werden uitgereikt, De kommandant, de inde geschiedenis bekende J. Hobein ontving ccne gouden medaille voor SOjarige dienst; de matroos lsle klasse J. Petri eene gouden medaille voor 56 jarige-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1