ile koksmaat C. Nierops de zilveren medaille voor 24jarige dienst. De voorzitter der commissie van oppertoezigtde luit. ter zee 1ste klasse van der Velden Erbrinkreikte ze liun uit on der warme en opwekkende bewoordingen waarna hij ook voor al de kvveekelingen der school op het goede voorbeeld hunner superieuren wees en daarin gereede aanleiding vond, om hun hunne pligten op nieuw onder het oog te brengen Dat het akademiegebouw voor de landmagt te Breda eene europeesche vermaardheid heeft, zoowel met heirekking tot de inrigling, als wel en voornamelijk met het oog op de vele ra riteitenen antiquiteiten aldaar om zoo te zeggen opeengestapeld, bewijzen de talrijke bezoeken telken jare gedurende de vacan- tie der kadets. Een aanzienlijk aantal vreemdelingen, vooral Belgen, melden zich gedurende dien tijd tot dit doel aan. De Pothopliar (lichtdrager), is de naam van een nieu we door onzen, sedert eenige jaren te Parijs gevesligden land genoot, den heer Ferdinand Silas, uitgevonden toestel of zelf standigheid, om de tot hiertoe gebruikelijke nachtseinen op zee te vervangen. Reeds hebben de officieren van het tuighuis te Woohvich daarmede zeer voldoende proeven genomen. Het licht van dit apparaat is bleekrood, sterker dan liet tot hiertoe ge bruikte, kan in het water worden gebezigd en heeft het voor deel dat het geen brand kan veroorzaken. Men verzekert uit goede brondat de Regering in deze maand bij de Tweede Kamer zal indienen een omgewerkt spoor wegplan, zoowel voor het Noorden als voor het Zuiden een plan, dat aller wenschcn zal trachten Ie bevredigen. Volgens den Siècle zijn de aanhangers van den groot hertog van Toscane, bij de boeren op hel platte land, ijverig werkzaam, om ten zijnen gunste adressen te laten leekencn, terwijl de boeren, die niet schrijven kunnen, aangespoord worden met een kruisje te leekenen. Ook in de steden hebben, naar luid van genoemd blad, dergelijke kuiperijen plaats. De parijsche correspondent van den Times deeltop gezag van eene particuliere correspondentie uil Zurich, mede, dat in de laatste conferentie, waaraan door alle gevolmagtigden werd deelgenomenook de amnestieofschoon slechts in algemeene bewoordingendoor den heer de Bourqueney werd ter sprake gebragt. De amnestie zou namelijk een artikel van het verdrag van Villafranca uilmakenNapoleon 111 heeft nu zijnerzijds dit gedeelte van het tractaat uitgevoerdom aan zijn keizerlijken broeder een voorbeeld te geven. De Patrie deelt het adres mede, dat thans in Algerie wordt onderleekend. De onderteekenaars verklaren daarin, dat zij dankbaar waren, toen het besluit van 24 Junij, waarbij een speciaal ministerie voor Algerie onder het bestuur van prins Napoleon werd ingesteld, hun een bewijs gaf, hoezeer de keizer zich met de zorg der koloniën bezig hield. Gedu rende den korten tijd van acht maandenheeft de prins allerlei nuttige instellingen aan Algerie geschonken en vele nuttige hervormingen gedaan, welke vroeger door tegenstrijdige belangen of ingewortelde vooroordeelen weerhouden werden. De onderleekenaars geven een volledig overzigt van al hetgeen prins Napoleon heeft gedaan en zeggen (lat de lijding van zijn aftreden hen allen met droefheid heeft vervuld, vervolgens verzoeken zij, dat de portefeuille van Algerie en de koloniën hem op nieuw worde in handen ge geven. Een jonggehuwd Engelsch paar bewoonde eene kamer van een hotel in de Champs Elysées. Op het oogenblik dat beiden eene wandeling wilden doenslak de echtgenoot een cigaar aan, en wierp den lucifer, die hij daartoe gebezigd had, onder den schoorsteenmantel. De vrouw plaatste zich daarop voor den spiegel, die voor den schoorsteen hing, waardoor haar barège japon met den nog glimmenden lucifer in aanraking kwamen vuur vattein een oogenblik zag de ongelukkige zich door vlammen omringd, en alle pogingen van haar echtgenoot om die te blusschen waren te vergeefs. Wei nige uren later gaf de drie en twintigjarige vrouw, na een vreesselijk lijden, den geest. De door keizer Alexandcr van Rusland verordende hervor mingen hebben tot nog toe op geen gebied zulk een gunstig gevolg gehad als op dat van het onderwijs. De militaire scholen kunnen over het algemeen reeds als modelscholen worden aangemerkt, terwijl men van alle andere inrigtingen voor onderwijs, zonder aanzien des persoons, alle onbekwame do centen verwijdert en hen door nieuwe meer degelijke mannen vervangt. Dit is natuurlijk een doorn in hel oog van den ouden adelvermits hij thans niet meer uitsluitend het regt bezit, om bedoelde inrigtingen te bezoeken en gevolgclijk ook niet meer tot het uitsluitend bezetten van alle hooge staats- poslen. De geestelijkheid van Reggio, het kapittel der kanunniken der basiliek van Sl. Prosper de Reggio, zoo mede de geeste lijkheid van Guastalla enz., hebben een adres gerigt aan koning Victor Emmanuel, betrekkelijk de inlijving van Modena bij Sardinië. In dat der laatstgenoemden leest men o. a.: »Wij zijn gelukkig, andermaal op de meest duidelijke en formele wijze een dergelijken wensch te uiten. Wij verzoeken Uwe Exc.wel onze tolk te willen zijn bij Z. M.en den groot moedigen koning te verzekeren, dat wij ons met toegenegen heid en getrouwheid om zijn troon scharen." Naar men verneemt, zijn de te Constantinopel wonende Duitschers voornemensaldaar eerlang een monument voor Alexander von Humboldt op te riglen, waarbij ook een museum en andere inrigtingen van hooger onderwijs, alsmede eene bibliotheek zullen worden daargesteld. Uit Constantinopel wordt gemeld, dat de sultan den 28sten Aug.voor het eerst na zijne ziekte, de godsdienst oefening in de moskee van Eyub heeft verrigt. Daar in deze

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 2