moskee steeds de plegtige inhuldiging van de sultans plaats heeft, zoo ziet men hierin een bewijs, dat de sultan zijne genezing als eene wedergeboorte of wel als eene nieuwe troons bestijging wil hebben beschouwd. Het bevestigt zich, dat Sardinië eene zeer aanzienlijke geldelijke schadevergoeding voor het afstaan van Venelie moet hebben aangeboden, welk voorstel echter, niettegenstaande het door Engeland werd ondersteunddoor Oostenrijk werd van de hand gewezen, waarop Sardinië gelijk aanbod ten aanzien van Mantua en Peschiera deed, dat, mede door Oostenrijk geweigerd zijnde, door Sardinië in zoo ver werd gewijzigd, dat het de verandering dezer beide plaatsen in bondsvestingen verlangde. Dezer dagen werd te Brugge met veel plegtigheid een drie dubbel jubelfeest gevierddat allezins vermeldenswaardig is. Tijdens de regering van Napoleon I, was het bij groote ge beurtenissen gebruikelijk, dat personen, die in zijn leger met eer gediend baddenbij hun huwelijk eene geldelijke toelage ontvingen dit noemde men onder het vaandel trouwen. In het jaar 4800 had Brugge aldus 10 paren, die onder het vaandel trouwdenen van deze zijn nog drie paren in levendie te zamen hun SOjarig huwelijksfeest vierden. Deze drie zijn: Adri aan Staelens, Conslenobel en de Vadder. De werkzaamheden voor de russische kapel, die te Parijs in aanbouw is, worden met ijver voortgezet en naderen hare vollooijing; dank zij de vele circulaires, in Rusland verspreid, tengevolge waarvan nieuwe kapitalen ter beschikking van den architect zullen worden gesteld. Van de 1,200,000 zilveren roebels, voor de gehecle voltooijing van dit gebouw geraamd, zijn reeds 960,000 zilveren roebels ingeschreven. Daaronder bevinden zich eene bijdrage van 30,000 roebels van keizer Alexander en eene gelijke som van de H. Synode. De rijkste en grootste fabriekant van het vastelandde heer Lousbergs, is dezer dagen, in den ouderdom van 60 ja ren, te Gent overleden. Onder andere testamentaire beschik kingen heeft hij 400,000 fr. gelegateerdom een geslicht voor gebrekkige werklieden te Gent te bouwen. Deze men- schenvriend heeft insgelijks 50,000 fr voor de gebouwd worden de Sl. Anna kerk vermaakt. Men schat de waarde der fabrieken van den heer Lousbergs op 7 a 8 millioen fr. Het vermaarde engelsche schip Great-Eastern wordt in het begin dezer maand te Cherbourg verwacht. De Wester-spoor- weg-maatschappij heeft het plan pleiziertreinen te dezer gelegen heid te organiseren. De Salut Public van Lyon meldt, dat de koning van Portugal zich niet langer in zijn weduwnaarstaat kan schikken, en niet langer met een tweede huwelijk wil wachten dan hoogst noodzakelijk is; hij zou reeds aanzoek gedaan hebben om de hand van de tweede dochter van koningin Victoria. BEURSBERIGTEN; AmsterdamG Sept. W.S. 2{- pc, 61jf. 5 pc. 77}f.4 pc. 98 r|. Spanje. 11 pc. oixs. buiten). 5 pc. 46 binncnl. 5pc. 45,'j. Rusland. 3 pc. 1051816, 3 pc. 105 1829, 3 p. 87|. Oostenrijk, metall. 3 pc. 59 amst. 5 pc. 76J-. natio nale 1854 5 pc. 62[£ metall. 2J pc. 51TV. SCHEEPSTIJDINGEN- BINNENGEKOMEN: NIEUWEDIEP 4 Sept. Willem de Clercq, Onwehand, Banjoew. verlr. 4 April. Corome, Mos, Archangel. Voorwaarts, Douwes, dito. Gessina Wilhelmina, Dokman, Riga. Talsled, Mogensen, Koningsbergen. Sepculation, Nielsen, Eyr. Holst, Fraternite, Heraldsen, Alpha, Wintiier Drafna, Nicolaisen, allen Frederikstad. 5 Sept Stad Leeuwarden, Dijk, Suriname. Catharina. Timmer Nerva. Rauger (stLonden Diana (st.j, dito. 6 Sept Enigheden, Clausen, Koningsbergen. Johannes Menne, Riga. Jacobus Antonie, Mellema. dito Z. M. schoener Attalante, Kniphorst Hellevoet. Eersteling, Mann, Soerabaija. UITGEZEILD NIEUWEDIEP 4 Sept. Cornelia, Bijkerk, Londen. Fox, King, Yar- mouth. 5 Sept. Louise, Buijs Jr., Antwerpen. Kandanghauwer, Zeelt, Melbourne. Margrietha, Stuitvoet, Genua, Arendina, Smit, Lirerpool. Zwerrer, Schut, Venetië. Zwaluw, Maalsted, Curagao. de Vrouw Dieuwke, Feenstra, Londen, Twenthe (st.), Huil. G Sept. Orion, Strock, avontuur. Sarah, Fenbow, Nawe. Oriënt, Taylor, dito. Havuren, Malm. William, Scott, Jane Rowland. Richard Maint Canney, John and Mary, allen Sunderland. GEM31T3D3 3SB.I3731T. De gewone jaarlijksche inspectie van de miliciens verlofgangers zal dit jaar geen plaats hebben. Uit Turyn wordt verze kerd, dat graaf Cavour weder spoedig lot minister zal worden benoemd. De koniug van België gaat van zijne staatszorgen uitrusten onder den zachlen italiaanschen hemel. In de rcsidenlie is een sloule diefstal gepleegd, door middel van het uilligten van een blind en het verbreken van een glasruit ten huize van een goud- en zilverkashouder. Er is sprake van eene nieuwe bijeenkomst der keizers van Frankrijk cii Oosten rijk in eene stad van Zwitserland. Prins Frederik heeft aan zijne ordonnanceu in het kamp van Zeist elk een gouden cilinder-horlogie vereerd. De onderkoning van Egypte heeft in Frankrijk eene groote bestelling gedaan van wapenen kurassen en kleedingslukkcn. Bij een besluit van den ooslenrijkschen keizer hebben 51 generaals hun ontslag uit de dienst ontvangen. In Parma heeft zich de overgroole meer derheid voor de vcreeniging met Picmont verklaard. In Venezuela is eene nieuwe revolutie uilgebroken. Te Mep- pel is de eerste boekweit ter markt gebragt. Men verzekert, dat de conferentie te Zurich onverrigter zake uiteen zal gaan, en dat de behandeling van het italiaansche struikelblok aan sen europeesch congres zal worden opgedragen. Er is thans weder sprake van eene candidatuur van prins Napoleon voor het bewind der legaliëu

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 3