>1A\D- kv ZAKLOOPIvV AMSTERDAMDE ZAW, ALKMAAR, MWEDIEP. STOOMBOOT-MAATSCHAP PIJ. IX DE TUIXJES, ZWOLSCHE DAGELIJKSCHE VAART. A D T S R. T S IT T X B IT. Heden beviel voorspoedig van eene welgeschapen DOCHTERCATHARINA WILHELMINA DOROTHEA ORTH, geliefde Echtgenoot van J. Jz. BRUIN. Helder5 Sept. 1859. Heden overleed na een smartelijk lijden van 10 maanden tot mijne en mijner kinderen diepe droefheidmijn dierbare echtgenoot LEONARDUS VAN LEEUWEN, in den ouderdom van 50 jaren. Allen die den overledene in zijne betrekking gekend hebben zullen beseffen wat wij in hein verliezen, wij hopen echter Gode te zwijgen en in zijnen wil te berusten. S. HARTSEMA. Wed. L. VAN LEEUWEN. Nieuwe diep2 Sept. 1859. Heden overleed tot onze diepe droefheid aan een uitteerende ziekte na voorzien te zijn geweest van de H. Sacrementen der stervenden, onze eenige Zoon PETRUS FRANSISCUS in den ouderdom van 51 jaren en 6 maanden. IJ. GOEMAN, en M. W. BOONEKAMP. llelder 5 Sept. 1859. op Zondag 11 September 1859 des namiddags. E. KINDT. DIENST met de Snelvarende Stoom Raderjagten HIER- CURIUS en ZAANSTROOM No. 1. en 2. Wegens noodzakelijke herstelling zal de Stoomboot ZAANSTOOM No. 1 gedurende 5 d 4 dagen buiten dienst worden gesteldte rekenen van af DONDERDAG 8 dezer na hare aankomst te ZAANDAMdes mor gens ten 8^- ure. Gedurende dien tijd wordt de dienst voortgezet door de beide overige Stoombooten op volgende wijze Van Amsterdam 's Namiddags 5 ure. Alkmaar's Avonds Aankomst te Nieuwediep 's Nachts Van Nieuwediep 's Voormiddags 11ure. Alkmaar, 's Namiddags 5£ Aankomst te Amsterdam 's Namiddags 7 12 Van ZWOLLE 's morgens zeven uur. Van AMSTERDAM 's morgens elf uur. In directe verbinding per Diligence over Zwartsluis met Meppol, Steenwij Ie, AssenGroningen en Veendam. WEERKUNDIGE WAARNEMINGEN, gedaan te HELDERdoor den heer C. van der Sterr. Barometer stand in millim. Gemidd. Des Xn per middags etmaal. 0 uur. 26 756.61 756.74 27 758.30 757.95 28 759.79 759.45 29 758.16 759.89 50 750.84 751.57 51 750.57 750.86 S. 1 750.71 750.25 Thermometer- stand in Celsius-graden. Des daags. Des nachts. Hoogste. Laagste. Hoogste. Laagste 21 7 19.5 20.8 18.9 22.2 18.9 190 17.4 21.5 18.8 18.1 16.8 21.9 16.8 19.9 15.6 18.4 14.4 16.5 14.0 16.0 12.6 14.8 15.2 16.6 15.2 15.7 15.1 Dampkrings toestand. Plaats gehad hebbende Windrigtingeu. c' ft) 3 C c c' -5 o G c Magnetische Declinatie of Miswijzing va» het Kompas. Des namid dags 2 ure. -3 1 O O .*P V QJ •S-3'sa H Cd 1 H 3 "5 1 .3 a O t 3 ft) co O "O -o a -a c <D (5 CO ft) ft) "O allen rege strepen. itgedampt strepen. '43 g I -s w 2 2 -O 15* ft) ft) o h 00 H 1-3 -J Cd ■J W (Regtwijzend.) -n u j a ft) 3 l-si C3 g.g c O .5 Naar het Westen. 0.85 14.6 55» NO.OtZ.WlN. ZW. 2.17 8.5 86 1.6 19» 7'10" 86 14.7 58 ZW.W.WlN. ZlW. 1.10 9.5 0.0 1.8 19 1 15 81 15.4 57 ZWtW.WtZ. W'lN 5.25 11.5 0.0 5.2 18 59 45 70 11.6 45 ZW. zzo. zwlw. 7.92 21.0 6.5 5.2 18 58 20 65 9.0 25 zw.z.wzw zwlw 15.17 20.0 5.9 3.5 18 58 10 70 8 6 H- 2 2 45 ZW, WZW. WlN. 14.58 27.0 2.4 4.1 19 0 45 72 8.7 4- 52 ZZVV. W. WlN. 8.10 15.8 4.8 1.9 19 0 40 NIEUWEDIEP BIJ C. BAKKER Bz. GEDRUKT BIJ S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 4