HELDËKSCilË ei M 7.3. mwEDiEPEii mm. 11 SEPTEMBER. ITI B TX a T IJ D 111 B XT. HELDER en NIEUWEDIEP 10 September 1859. In de zitting van den gemeenteraad op jl. dingsdag den G dezer, was de heer D. de Lange, wegens beroepsbezigheden, afwezig. Na de opening der vergadering, werden de aanteekeuingen van het verhandelde in de vorige zitting, gelezen en goedgekeurd. De nieuw gekozen leden de heeren E. J. VerweijdeP. B. ReeringliJ. S. Janzen.4. J. van Kclclchoven en J, T. Zurmuhlen namen, ua het afleggen der bij de Wet ge vorderde eeden, zitting. Overeenkomstig art. 205 der gemeentewet, werd door Bur gemeester en Wethouders aan de vergadering aangeboden, de begrooling der plaatselijke inkomsten en uitgaven voor het jaar 1860, onder bijvoeging van de uoodige inlichtingen en bc scheiden; en besloten dezelve, bij openbare kennisgeving, op de Secretarie voor ieder ter lezing neder te leggen entegen betaling der kostenalgemeen verkrijgbaar te stellen. Zij bedroeg in ontvang en uilgaaf de som van f 125.197.91. Tot het voorloopig onderzoek dezer begrooting splitste de vergadering zich in drie afdeelingeuonder afzonderlijke voorzitting van den Burgemeester en de beide Wethouders. Tot leden der le. afdeeling werden aangewezen de heeren Verweijdede Breuk, Zurmuhlen en Janzenlot leden der 2e. afdeeling de heeren Reeringh, LastdragerBakker en de Langeen tot leden der 5e. afdeeling de heeren Strootmanvan KelckhovenBeets en Haremaker Daarna werd aan de vergadering ter goedkeuring aangebo den, de rekening en verantwoording van het burgerlijk armbe stuur over 1858, waarvan het onderzoek in dezelfde afdeelingeu zoude plaats hebben. Na gevoerde beraadslaging werd met 12 tegen 2 stemmen besloten tot de inzending van het door de daartoe benoemde commissie ontworpen adres aan de Tweede Kamer der Slaleu- Generaal, waarbij, onder opgave van redenen werd le kennen gegevendat ingeval de concessie tot het aanleggen van een spoorweg naar het Nieuwediep met twee millioen subsidie van staatswege, en drie percent rente guarantie over zeven millioen, aan de Hollandsche Spoorweg-Maatschappij wordt toegekend de Raad niet ongeuegen zal worden bevonden voor twee ton gouds daarin deel te nemen. Daarna werd gelezen een door dezelfde commissie ontworpen adres aan den Heer Minister van Oorlog, waarbij, in hel belang der ingezetenen, de bezwaren werden kenbaar gemaakt tegen bet aanleggen van een fort, aan den mond van de haven het Nieuwediep, en de hoop werd uitgedrukt dat, met vermijding van onteigeningen, cene plaats voor dat fort le vinden is, welke evenzeer doel treft, en waardoor de even tueel door de ingezetenen le ondervinden nadeelen zeer zouden verminderen. Op voorstel van het dagelijksch bestuur werd besloten de behandeling der voorstellen lot regeling van hel openbaar lager onderwijs, tot eene volgende zitting te verdagen; en die voor stellen tot en met den 10 dezer ter lezing van belangstellenden op de secretarie neder te leggen. Naar aanleiding eencr ingekomene missive van den beer Majoor Garnizoens-Kommandanl alhier, werd bij meerderheid van stemmen besloten het oude Weeshuis tijdelijk af te staan lol het opnemen en verplegen van choleralijders onder dc militairen; onder voorwaarde dat in de huisvesting der ge huwden die thans in dit gebouw wonen en hel zelve moeten ontruimen, buiten bezwaar van de gemeente worde voorzien. Tengevolge van het door den heer J. L. Crap Hellingman gedaan verzoek, om ter zake van zijne min gunstige gezond^- beid uit de betrekking van lid van het Burgerlijk (vroeger Algemeen) Armbestuur, waarvan ZWEdGeslreugc veleMrcn, ZEVENTIENDE JAARGANG. Wordt uitgegeven op Zondag en Donderdag door den Boekh. G. BAKKER Bz., te Nieuwediep. Abonnementsprijs per kwartaal f 1 30 Franco per post»1.50 Enkele nommers»0 10 Men abonneert zich bij alle boekhandelaars en post directeuren. ADVERTENTtEN worden aangenomen tot Zatur- dag en Woensdag middag 12 uur. Prijs van 1 tot 4 regels is f 0.60. Voor iederen regel meer f 0 15. Zegelregt voor elke plaatsing 0 35. Buitengewoon groote letters, naar mate der ruimte, die zij beslaan. Brieven en stukken franco aan den Uitgever.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1