IIELDEUSCIIE e\ MEIWEDIEPEH COBIÏAM. DONDERDAG 13 SEPTEMBER. 1TIE TTTT ST WD I1T O- E 1T. v»Ve'»Sc» htt V\ ZEVENTIENDE JAARGANG. Wordt uitgegeven op Zondag en Donderdag door den Boekh. C. BAKKER Bz., te Nieuwediep. Abonnementsprijs per kwartaal 1 30 Franco per postul.50 Enkele nomrners«010 Men abonneert zich bij alle boekhandelaars en post directeuren. ADVEUTENTIEN worden aangenomen tot Zatur- dag en Woensdag middag 12 uur. Prijs van 1 tot 4 regels is 0.60. Voor iedcren regel meer ƒ0.15. Zegelregt voor elke plaatsing ƒ0 35. Buitengewoon groote letters, naar mate der ruimte, die zij beslaan Brieven en stukken franco aan den Uitgever. HELDER en NIEUWEDIEP 14 September 1859. Door den Gemeenteraad alhier is hel volgende adres aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal ingezonden. Aan de Tweede Kamer der Stalen-Generaal. MIJNE IIE EREN! Zeer hadden wij gewenscht, dat het U aangeboden Wetsontwerp, tot het verleenen van een Rijks subsidie aan de Hollandsche Spoorweg-Maatschap pij ter versmalling van het spoorm verband ware aebragt met den aan - leg van een spoorweg naar het Niemcediepwaaromtrentnaar het schijnt reeds vroeger met die Maatschappij onderhandelingen zijn geopend. Veroorloofden wij ons bij adres van 23 November 1857, de aandacht Uwer vergadering te vestigen op het gewigt van dien spoorweg, ook in het belang van 's Lands verdedigingthans nemen wij nogmaals de vrij heid daarop terug te komen. Aan geen ander toch dan aan gezegde Maatschappij zou die concessie meer geschikt uitgegeven kunnen worden, terwijl ongetwijfeld het Rijk liever moet zien dat die aanleg in handen komt van een ligchaam, dat geacht moet worden der zake kundig te zijn, dan in handen van anderen, welligt vreemden in den lande. Kwam zulks tot standdan zoutegenover de groote offers welke die Maatschappijongerekend het belangrijke subsidieaan die zoo nuttige spoorversmalling moet brengen, eenige vergoeding overstaan. Want door die versmalling wordt de lijn van het Niemcediep veel belangrijker wegen» de aansluiting, niet enkel op Amsterdam, maar ook op Rotterdam en op een te maken Zuiderspoorweg. Daardoor ontstaat niet alleen de belangrijke lijn Antwerpen Niemcediepmaar wordt tevens de gelegenheid geopend, dat de Engelsche paketbooten des winters niet meereven als thansge noodzaakt zijn om hunne passagiers en brieven-pakettendikwijls met veel moeite en gevaar, te Scheveningen aan wal te zeiten. Zij zouden dan de steeds, ook in den strengsten winter, te genaken haven het Nieuwediep kunnen binnen loopenvan waar dan eene directe gemeenschap met het gansche vaste land zou zijn geopend. Mogen wij de geruchten gelooven, dan is de Hollandsche Spoorweg- Maatschappij genegen, den spoorweg naar het Nieuwediep te aanvaarden met twee m tl Hoen subsidie van staatswegeen drie percent rente guarantie over zeven miltioen. Toonden wij vroeger schriftelijk olize belangstelling in die verbeterde gemeenschap, thans veroorloven wij ons Uwe Vergadering ter kennis te brengen dat, ingeval de concessie voor een Spoorweg naar het Nieuwediep op de gezegde voorwaarden werd verleend, onze RAAD niet ongenegen zal worden bevonden om voor twee ton gouds daarin deel te nemen. Wij houden ons verzekerddat dit voor onze Gemeente waarlijk groot bewijs van belangstelling naar den eisch zal worden gewaardeerd door Uwe Vergaderingdie wij beleefdelijk verzoeken wel de verzekering te willen aannemen van onze hoogachting. HELDER, 6 September 1859. De Raad der gemeente H eldku STAKMAN BOSSE Voorzitter. L. VERHEYSecretaris. Men meldt ons, dat binnen kort door de regering aan de Staten-Gcneraal zal worden aangeboden een ontwerp omtrent de doorgraving van Holland op zijn smalst. Er is, nopens de nuttigheid van het kanaal door den boek van Holland, verschil van meening tusschen de speciale deskundigen ontslaan. Zaak- kundigen bij de marine zijn van gevoelendat het doel zal worden gemist. Bovendien heeft de regering aan de doorgra ving van Holland op zijn smalst de voorkeur moeten schenken, vermits Rotterdam door den Zuiderspoorweg toevallig en excep- lionneel wordt bevoordeeld. Een telegramgedagteekend Batavia 25 Julij 1839, meldt: De Sultan van Bandjermassin heeft afstand gedaan van den troon en bevindt zich thans te Batavia." Maandag morgen is Z. M. stoomschip 't Loo, kom maudant J. van Gogh, onder het lossen van de gebruikelijke saluutschoten naar zee gestoomdbestemd naar Oost Indie. Ingevolge Zijner Majesteits besluit van den 9dcn dezer,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1