dienst gesteld, en het bevel daarover opgedragen aan den luit. ter zee der 1ste klasse J. F. Koopman. Een ontzettend ongeluk beeft te Eppcnhuizen plaats ge- bad. De landbouwer Bcbinyh met zijne twee zonen 's avonds tusschcn acht en negen ure niet een kapwagcn, bespannen niet twee paarden, van Norgcnnarkl terugkeerende, was geen vijftien minuten van zijne woning meer verwijderd, toen de paarden eensklaps aan bet hollen geraakten en met den wagen in cene sloot stortten, met bet ongelukkig gevolg, dat men den jongsten zoon dood in den groolendecls verbrijzelden wa gen vond, terwijl Bebimjh en zijn oudste zoon uit den wa gen gestort of gesprongen zijnwaarbij eerstgenoemde doode- lijk gewond werd en reeds aan de gevolgen bezweken is. Ook de oudste zoon beeft zich vrij erg bezeerd. De familie beeft alzoo door dit noodlottig ongeluk een dubbel verlies en het dorp Eppenhuizen in genoemden landbouwer een zijner ge- achtste ingezetenen te betreuren. De hertogin van Panna beeft, door markies Pallavieini, onlangs aan graaf Douglas Scoltivroeger hertogelijk commis saris te Piacenza, doen berigtcn, dat bij tot zijne vorige be trekking zou worden teruggeroepen, zoodra zij in hare stalen zou zijn hersteld. Graaf Scolti heeft daarop geantwoord Ik heb vast besloten het diplomatische leven voor goed vaarwel te zeggen, niet slechts om rustte genieten, maar om dat ik niet lol hen behoor, die van meening als van hemd verwisselen. Mijne zinspreuk is, met de voorstanders der on afhankelijkheid te zegevieren of te bezwijken. Zoo gij nog eenig vertrouwen in mijn raad stelt, volg dan mijn voorbeeld; de hertogelijke regering is hier niet meer mogelijk, noch met noch zonder eene constitutie. Zeg het de hertogin rondbor stig, en beveel baar aan, partij van mijn raad te trekken. Dit zal de grootste dienst zijn welke een harer getrouwste dienaren haar bewijzen kan." - De beer de Gramont heeft onlangs een voorstel aan den paus gedaanom hervormingen te brengen in de administra tie der Rogmagna. Thans wordt uit Rome gemeld: De verslandhouding tusschcn den pauselijken stoel en den ambas sadeur van Frankrijk wordt niet beter. Deze laatste blijft vast houden aan een voorstel waarvan het resultaat zou zijn, dat de tegenwoordige revolutionaire toestand der Romagna be krachtigd, en de omwenteling in de hand gewerkt werd. De paus zou niets anders zijn dan souvercin; hij zou een leek tot onderkoning of president der Romagna moeten verkiezen voor minstens 10 jaar, en slechts eene jaarlijksclie schatting verkrijgen." Aan een particulier schrijven uit Buenos-Ayres van 19 Julij ontleenen wij het volgendeOnlangs stoomde de oor logsbodem Generaal Pinto de rivier op, en ankerde voor Pa rana, Terwijl de matrozen beneden aan den maaltijd zijn, sluiten de wachthebbende 25 soldaten de luiken, vermoorden den zoon van den admiraal, een veelbelovend jong rncnsch, brengen den admiraal eene wonde toe, nemen de overige officieren gevangen en verkoopen den gcheelen bodem met zijne 8 kanonnen aan Urquiza. Dit gebeurt op een schip met 80 matrozen. Tc Bergamo zijn eenige onlusten voorgevallen. In eene der kerken aldaar zou eene mis gevierd worden ter eere van de in den oorlog gevallen Italiaanse!»: soldaten. De bisschop verbood echter den pastoor de mis te lezen, waarop een jong mensch den predikstoel beklom en cene rede hield ten gunste van hen, die gesneuveld waren. De bisschop deed dien per soon in den ban. Dit bragt de menigte in woede; volkshoo- pen begaven zich naar bet bisschoppelijk paleis, en de prelaat was genoodzaakt elders eene veilige wijkplaats te zoeken. De orde is daarna hersteld. Uit Interlaken meldt mendat door de in hei hótcl Belvedère aldaar gelogeerde keizerin-moeder van Rusland en haar gevolg, bestaande uit ongeveer 50 personen, dagelijks 4 lot 500 pond rundvlecsch, 4050 kippen en hanen, 1520 pond boter, en alle overige keukenbenoodigdheden in gelijke verhouding, geconsumeerd (of althans in rekening gebragt) worden. H. M. zal haar verblijf aldaar tot den laden dezer verlengen. Volgens nadere berigten uit Albany is bet vreessclijke spoorwegonheilin de nabijheid van genoemde plaats onlangs voorgevalleneeniglijk het gevolg van eene misdadige ligtzin- nigheid. Eene 40 voet hooge houten brug ligt over eene beek, en reeds sedert geruime» lijd hadden de bewoners der omstreken de directie opmerkzaam gemaakt op den vermolmden toestand der palen, die, zoo dikwijls de trein over den brug reed, als riethalmen knakten. Desniettemin werd aan geene reparatie gedacht, tol eindelijk op den noodlottige:) dag het geheele broozc gevaarte onder een passagierslrein brak en met deze in de diepte stortte, waarbij 15 menschen omkwamen en zeer velen ernstig gewond werden. Eene echt Amerikaansehc handelwijze. De veneliaansche uitgewekenen, te Turijn woonachtig, hebben eene deputatie gezonden aan de leden der nationale vergadering van Toscane, om hun hel volgende adres aan te bicden «Broeders van Toscane! Terwijl al de vrije bevolkingen van Italië de verhevene vaderlandsliefde van Toscane huldigen, vergelen de Venetianen, die zuchten onder de slavernij des vreemdelingsvoor een oogenblik hunne rampen, om zich te verccnigen in de blijdschap van liet gemeenschappelijk vader land en om aan hunne toscaanschc broeders een groet van genegenheid en dankbaarheid Ie brengen. Toscane, demoeder der aloude italiaansche beschaving, de leermeesteres van het latijnsche land, de hervormster der curopeschc beschaving, cdelmoediglijk afstand doende van zijne roemrijke autonomie, ter wille van de nationaliteit, noodigt door zijn edel voorbeeld i geheel Italië uit, om het verdrag van eenheid te bezweren,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 2