AANBESTEDING. PUBLIEKE VERKOOPING. INDUSTRIE-SCHOOL. AD7SRTS1TTIS1T. wanmoi' hel sinds eeuwen lijdt en strijdt. Onze dappere en edele koning Victor Emmanuel heeft met de wapenen in de hand roemrijk het regt der ilaiiaanschc onafhankelijkheid ge wroken. Professor Giorgini heeft daarop, namens de toscaansche depu tatie, geantwoord. SCHEEPSTIJDINGEN- BINNENGEKOMEN: N1EUWED1EP, 11 Sept. Johanna Maria Christina, Gurter, Batavia, vertr. 22 Mei-, Franklin, Lohman, Soerabaija. Zenobia, Carter, Yarmouth. 12 Sept. Ma*, Ludwich, Nantes Diana (st.), Londen. Ranger (st.), dito. Argo, Schwartz, Drammen. Olaf Kyrre, Chris- tensen, Namsoe. 13 Sept. Aurora, Thema, Frederikstad. UITGEZEILD NIEUWEDIEP 11 Sept Odin (st.). Koningsbergen. 12 Sept. Maria Molenaar, Yarmouth. Emma, Hofkamp, Londen. Antilope, Gnodde, Trinidad. 't Loo, Nederl. oorlog stoomschip Lt. 1ste klasse v. Gogh, Oost-Indië. de Hoop, Fokkema Londen. Stad Workum. Stenders, dito. Philadelphia, Winters. Napels. 13 Sept. Schoon Verbond, Borchers, Batavia Eva Johanna, Bochoven, Rotterdam. Y Bevallen van eene DOCHTER T. J. HOES, geliefde echtgenoot van M. de HAAS. fiieuwediep 11 September Eenige kennisgeving. BS" Mejufvrouw BLOK, verlangt eene DIENSTBODE, die goed kan koken en met de wasch kan omgaan. Op Vrijdag den 25 September e. k. des middags ten 1 ure, zal op het bureau van den Garnizoens Komman- dant in de wachtstraat, worden aanbesteed: Het RUNDVLEESCH ten behoeve der menage, van het 2e Bataillon 7e Regiment Infanterie. De voorwaarden zullen van af heden op genoemd bu reau dagelijks ter lezing liggen des middags van 12 - 2 ure. Namens Administrateurs 2e Bat. 7e. Regt. Infanterie. De 2e. luitenant Kwartiermeester LEFÈBRE. De Notaris W. J. IIIDDE BOK, is van meening, op Dingsdag 4 October 1859, 's avonds 7 ure, in het lokaal Ticolite den Helderpubliek te verkoopen: 1. Een HUIS en ERF, staande en gelegen in de Zuid straat, bij de Binnenhaven, kadastraal bekend in sectie C, No. 951. 2. Eene WONING, gebouwd achter het zoo even ge noemde perceel.' Eigenaar Jan Klein. 5. Een nieuw gebouwd HUIS met ERF, staande en gelegen aan de gedempte Oostgrootsloot, achter de Loodsgracht, in de onmiddelijke nabijheid van de nieuw gebouwde brugbelendende ten westen Coenraad Dekkergroot 80 el. Eigenaar S. van Groaw. 4. Een HUIS en ERF staande en gelegen te Huisduinen kadaster sectie B, No. 71 groot 1 roe 50 el. 5. Eene STALLING, staande en gelegen als voren, kadaster sectie BNo 71. 6. 58 roe 80 el WEILAND, gelegen als voren, kad. sectie BNo 171. 7. 18 roe 20 el WEILAND, gelegen als voren, kad. sectie B, No. 40. 8. Een HUISJE en ERF, staande en gelegen als voren kadaster sectie B. No. 500. 9. 66 roe 50 el WEILAND, gelegen als voren, kad, sectie B, No. 41. Eigendom van P. Laan en mede Eigenaren. 10. Vier ERVEN, elk groot 75 ellen, zijnde de Nos. 4, 5, 6 en 7van de gedempte Oostgrootsloot alhier, afkomstig van wijlen C. Vennilc. 11. Twee ERVEN, elk groot 1 roe, in den Helderschen Polder, afkomstig van wijlen 2V. Vroon. Nadere informatien zijn te bekomen ten kantore van den Notaris W. J. IIIDDE BOK voornoemd. Jongelingen van 15 lot 17 jaren, die zouden wen- schen gebruik te maken van het onderwijs aan de In dustrie-school, worden verzocht zich voor 20 Sept. e k. aan te melden bij een der leden van bet Bestuur der Inrigting. Het Bestuur voornoemd. Jb. v. n HAAR. Pres. Jb. SEVENHUIJSEN. P. C. de WINTER. K. LASTDRAGER. C. J. BLOK Secr.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 3