SPRINGVEREN MATRASSEN. STEENDRUKKERIJ Abshaubbin's Gezondheids-Matras, BESTUURDEBESSEN van Tabithadanken al hare plaalsgenootendie zoo welwillend het hunne hebben loegebragt tot daarslelling der ver loting voor genoemde inrigting, en vriendelijk dringend noodigen zij allen uit, die genegpn mogten zijn ook het hunne hij te brengen, tot spoedige bezorging daarvan, wijl de tentoonstelling der voorwerpen zal plaats hebben van Zondag 18 tot Woensdag 21 dezer, tegen betaling van 10 cents de persoon, in het lokaal der werkinrigtingvan des morgens 1 tot des middags 6 uur; terwijl de loten 0.73 te bekomen zijn bij de Bestuurderessen. De verloting zal plaats hebben den 22sten, des namiddags ten 5 uur; de aflevering der prijzen zal plaats hebben Zaturdag morgen van des morgens 1 tot des namiddags 4 uur. „DE NO ORD HO ELAND." De ondergeteekenden bevelen zich beleefdelijk aan tot het leveren van alle soorten van STEENDRUKWERK, als rekeningen, facturen, nota's, prijs-couranten circulaires, kwitantiën assignatiën wissels adres- en visitekaartjes rouw-en trouwbrieveneliquetten, signaturen, envelop- pes, menues, landkaarten titels diploma's, muziek, enz. De bestellingen kunnen door de respectieve Boekhande laars geschieden. Alkmaar 14 September 1839. HERMs. COSTER ZOON. Men vraagt in een stilfatsoenlijk huishouden met 1° Octobereen knappe KEUKENMEID. Adres de uitgever dezer. De reeds zoo gunstig bekende heilzame uitweiking van Abshaubbin»' Anti-Rhumatische Watten, is (na vele vooraf genomen proeven door de meest bevoegde deskundigen), ook overgebragt op deze Matrassen, waar door het gelukt is eene aanhoudende en onverflaauwbare kracht in het le ven te roependie onfeilbaar den besten invloed zal uitoefenen op allt melancholische, krampachtige, rhumatische, zenuwachtige cn aan huiduit slag lijdende gestellen. Overigens worden deze Matrassen vervaardigd van de deugdzaamste en duurzaamste materialen, alles in harmonische werking gebragt tot verkrijging eener die niet alleen genezend op alle bovengenoemde lijders zal werkenmaar ook aan ieder wordt aanbevolendie zijne gezondheid wil beboudeD daar deze Matrassen eene geregelde bloedcirculatie bevorderen, de huid frisch en zuiver en den geest helder houdenzoodat alle vadsigheid en loomheid door het slapen op deze Matrassen wordt voorkomen. Gewone Donzen of Vecren Kussens of Hoofdpeluw mogen bij deze Matras door rhumatische, hypochondrische of zenuwachtige lijders niet gebruikt wordenin plaat» daarvan neme men tot vulling Paardenhaar, Zeegras of bij voorkeur Oost- Indische Kapokwelke laatste desverkiezende door den ondergeteekende in overeenstemming met de Matras wordt toebereid. Voor de soliditeit en duurzaamheid wordt geguarandeerd, De prijs zal niet hooger zijn dan die van gewone Spring-matrassenzoodat men al de voordeelen die deze Matras boven andere vooruit heeft, als 't ware gratis bekomt. Alle informatien wordeni>p franco aanvraagkosteloos afgegeven door A. BREETVELT Az. Adres: Delft, Groote Markt, No. 140. WEERKUNDIGE WAARNEMINGEN, gedaan te HELDEIldoor den heer C. van der Sterr. Barometer Tliermonieter- Dampkrings- c' Magnetische stand stand tocstand. ■3 -•2 Declinatie of in Plaatsgehad hebbende C Miswijzing va» het Kompas. ui iniuim. Aansuis-granen *3 O. c Z ■o O» «Jfi e cL e' s _L H -*= .Sc© Des namid rt 3 =r n Gemidd. per etmaal. Des middags 0 uur. Des laags. Des nachts. -ë 3 -5 j=. .5° .SP QJ A "sa -o o .2? *3 W 1 H 3 Windrigtingen. o •- T3 r» c O JS s H iü a co "5 ■o bO co s dags 2 ure. Hoogste. Laagste. Hoogste. Laagste. ISl •8 I2 c e a> QJ O h «3 H -3 Cd (Regtwijzend.) 5 -O B g- C .5 -ë-ë O e.g O O Naar het Westen. 2 737.50 757.75 21 0 14.1 18.0 15.1 0.71 9.9 50° wzw. zlo. zwtw 7.22 20.0 7 S 2.6 Storing. 3 757.10 757.14 21.5 15.8 17.8 14.0 82 11.9 54 NW, W. NNW. 1.83 9.0 5.9 0 9 19° 4'50" 4 762.76 762.50 17.5 14.0 15.1 14.0 75 10.0 49 NWtW. NW. a.20 8.5 0 0 4 2 19 5 10 5 766.17 766.29 17.0 14.2 16.6 9.5 65 8 6 24 NWlN.N.NOtN.ZO. 2.23 11.5 0 0 5 0 18 57 15 6 760.31 761.92 18.6 10 7 15.8 12.6 72 9.2 +- 44 z.zzo.ztw.wzw. 8.52 17.0 2.9 2.2 18 57 40 7 757.12 756.53 17 9 14.8 16.9 15.4 77 10.6 57 wtz. Wl.N. W. 8.78 15.5 2.6 2,3 18 56 10 8 762.03 762.02 19.0 13.4 17.4 16.5 76 10.9 31 zw. zwtz. 8.28 18.0 0.4 2.5 18 57 50 AANMEHKINGEN. Op den 2den dezer, werden de Magneetnaalden zoodanig gestoord, dat derzelver aflezing op de schaal niet mogelijk was. NIEUWEDIEP BIJ C. BAKKER B». GEDRUKT BIJ S. G1LTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 4