AANBESTEDING J\<K liELDERSCHE 1859. NIEEffEDIEPER CODRAXT. 18 SEPTEMBER. bij enkele inschrijving, AANBESTEDING hij enkele inschrijving, 1T 3 -J W S IJ D I XT ©3 II. "B Wordt uitgegeven op Zondag en Donderdag door den Boekh. G. BAKKER Bz., te Nieuwediep. Abonnementsprijs per kwartaal ƒ1 30 Franco per post«1.50 Enkele nommers«010 Men abonneert zich bij alle boekhandelaars en post directeuren. ZONDAG ZEVENTIENDE J AAR GA NG. ADVERTENTIEN worden aangenomen lot Zutur- dag en Woensdag middag 12 uur. Prijs van 1 tot 4 regels is ƒ0.60. Voor iederen regel meer ƒ0.15. Zegelregt voor elke plaatsing 0.35. Buitengewoon groote letters, naar mate der ruimte, die zij beslaan. Brieven en stukken franco aan den Uitgever. op Woensdag den 2Ssten September 1859, des namiddags ten half drie ure, aan het lokaal van het Provinciaal Bestuur, te Haarlem, van: Het herstellen en gedurende drie maanden onderhouden van den weg van Alkmaar, over de Zes Wielen en Halvemaansbrug, naai den Huigendijk. Het bestek van dit werk is, tegen betaling van 10 Cents per exemplaar, te verkrijgen aan de Provinciale Griffie, te Haarlem; aan het bureau voor Buitenlandsche Paspoorten, te Amsterdam-, en bij den Provincialen Opzigter van den Waterstaat F. J. Kritger, te Alkmaar, De aanwijzing in loco zal plaats hebben op Zaturdag vóór de besteding des voormiddags ten elf ure, te beginnen te Alkmaar. Nadere informatien kunnen verkregen worden bij den Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat te Haarlem, en bij den Ingenieur van don Waterstaat J, F. W. Conradte Alkmaar. op Woensdag den 28sten September 1859, des namiddags ten half drie ure, aan het lokaal van het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland, te Haarlem, van: Het driejarig onderhoud, van 1 Octobcr 1859 tot 1 Oclober 1862 van de zeewerken vóór de kusten van Willemsoord, den Helder en Huisduinen, en van de gebouwen en meteorologische toe stellen en instrumenten in het Landshok aan den Helder. Het bestek voor dit werk is, tegen betaling van 10 Gents per exemplaar, te verkrijgen aan de Provinciale Griffie van Noord-Holland, te Haarlem; aan het bureau voor Buitenlandsche Paspoorten, te Amsterdam en bij den Provincialen Opzigter van den Waterstaat C. van der Sterr, aan den Helder. Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden bij genoemden Opzigter en bij den Ingenieur van den Waterstaat J. F. W. Conrad, te Alkmaar. HELDER en NIEUWEDIEP 17 September 1859. Het ooilogsfiegüt Ncpthunus, te Vlissingcn lol ecne drijvende batterij gemaakt, is door Zï. Ms. stoomschip Cy cloop van daar op sleeptouw genomen en gisteren hier binneii- gebragt. De schout-bij-naclit A. baron Collot d'Escury wordt met den lSden dezer eervol ontheven van het bevel orer Z. M. korvet Juno, en mitsdien den 16dcn daaraanvolgende het hel hevel over dien bodem opgedragen aan den kap.-luit ter zee P. C. Sloos. De Juno wordt gereed gemaakt voor de Oost-Indiënter bestemming voor wachtschip te Soerabaija. In de Nieuwe Bijdragen voor opvoeding en onder wijsvan Aug. 11., bevindt zich een belangrijk stuk over het schoolverzuim in ons vaderland. Niet alleen wordt daarin die kanker, welke zoozeer aan hel heil van Ncerlands toekomstig volk knaagt, uit echte bronnen aangewezen, maar tevens bevat het heilzame wenken voor allen, die tol het onderwijs in be trekking slaanvooral voor gemeentebesturenplaatselijke school- coinmissiën cn onderwijzers. Een koopman uit de gemeente Wocnsel bij Eindhoven begaf zich dezer dagen in zeer beschonken locsland naar zijn logement te 's Herlogenboscli. Op den sloep gekomen sloeg hij achterover met hel hoofd op de steenen men bragt hem naar binnen en legde hem te bed; oogenschijnlijk had hij geen letsel bekomen,- des avonds ten 11 ure evenwel was hij reeds een lijk. jl. Dingsdag ochtend had voor het dorp Scheveningen, de prins van Solm-Solin het ongeluk, terwijl hij zich zee baadde door eene duizeling overvallen te worden, cn daardoor bijna te verdrinken. Eene reddingboot heeft door middel van eeue lijiG 'V.A

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1