EN AANBESTEDING AANBESTEDING BEKENDMAKING. HELDE Pt SC II F] NIEIWEDIEPER COURANT. 22 SEPTEMBER. DONDERDAG bij enkele inschrijving, bij enkele inschrijving, 1TIB "J 77* S T IJ D IIT 3 IT. en h Wordt uitgegeven op Z o n d a g en Donderdag door den Boekh. C BAKKER Bz., te Nieuwe diep. Abonnementsprijs per kwartaal f\ '60 Franco per post»1.50 Enkele nommers «0 10 Men abonneert zich bij alle boekhandelaars en post directeuren. ADVERTENTÏEN worden aangenomen tot Zatur- dag en Woensdag middag 12 uur. Prijs van 1 tot 4 regels is f 0.60. Voor iederen regel meer ƒ0.15. Zegelregt voor elke plaatsing f0.35. Buitengewoon groote letters, naar mate der ruimte, die zij beslaan. Brieven en stukken franco aan den Uitgever. ZEVENTIENDE JAARGANG. op Woensdag den 28sten September 1859, des namiddags ten half drio ure, aan het lokaal van het Provinciaal Bestuur, te Haarlem, van: Hel herstellen en gedurende drie maanden onderhouden van den weg van Alkmaar, over de Zes Wielen en Halvemaansbrug, naar den Huigendijk. Het bestek van dit werk is, tegen betaling van 10 Cents per exemplaar, te verkrijgen aan de Provinciale Griffie, te Haarlem; aan het bureau voor Buitenlandsche Paspoorten, te Amsterdamen bij den Provincialen Opzigter van den Waterstaat F. J, Kriegerte Alkmaar. De aanwijzing in loco zal plaats hebben op Zaturdag vóór de besteding des voormiddags ten elf ure, te beginnen te Alkmaar. Nadere informatien kunnen verkregen worden bij den Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat te Haarlem, en bij den Ingenieur van den Waterstaat J. F. W. Conradte Alkmaar. op Woensdag den 28sten September 1859, des namiddags ten half drie ure. aan het lokaal van het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland, te Haarlemvan: Het driejarig onderhoud, van 1 October 1859 tot 1 Octobcr 1862, van de zeewerken vóór de kusten van Willemsoord, den Helder en Huisduinen, en van de gebouwen en meteorologische toe stellen en instrumenten in het Landshok aan den Helder. Het bestek voor dit werk is, tegen betaling van 10 Cents per exemplaar, te verkrijgen aan de Provinciale Griffie van Noord-Holland, te Haarlem; aan het bureau voor Buitenlandsche Paspoorten, te Amsterdamen bij den Provincialen Opzigter van den Waterstaat C. van der Slerr, aan den Helder. Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden bij genoemden Opzigter en bij den Ingenieur vau den Waterstaat J. F. W. Conrad, te Alkmaar. Het gemeentebestuur van den Helderbrengt ter opea- bare kennis, dat het Z. 31. den Koning heeft behaagd, bij besluit van 28 Augustus j 1. IVo. 59, te bepalen, dat het maximum van het handgelddat aan ieder re- cruutdie zich voor niet minder dan zes jaren voor de dienst in Indie verbindt, kan worden uilbelaald, voortaan en tot nader order zal bedragen honderd vijftig gulden wanneer hij Nederlander en honderd twintig gulden wan neer hij vreemdeling van geboorte isalsmede dat als aanbrenggeld voor ieder recruut, hetzij Nederlander of Vreemdeling, die hier te lande voor de dienst wordt aangebragt, eene premie van tien gulden zal worden be taald. Helder den 20 September 1859. Het gemeentebestuur voornoemd, STAKN1AN BOSSE Burgemeester L. VERHEY Secretaris. HELDER en N1EUWEDIEP 21 September 1859. Zr. Nis. fregat met slooinvermogeu d e A m i r a a 1 vau Wassenaar, onder bevel van den kapt. ter zee II. J. L. de Vaynes van Brakell, laatst komende van Lissabon, is den 19deu dezer ter reede alhier aangekomen. Niet den lslcn October vertrekt Zr. Nis. stoomschip V i ce- Admiraal Koop m a u naar Oost-Indie en de V e s u v i u s naar Wcsl-Iudie. Dc brieven, die men met deze scheepsgelegenheden verlangt te verzenden, zullen uiterlijk den 29sten September c. k. des^*—* avouds ten 8 ure 45 min. aan het Postkantoor te Ammer-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1