m n. HELDERSC11E m NIE11EDIEPER COURANT. 25 SEPTEMBER. ITÏBtTTSr STIJDI1TG-E1T. Wordt uitgegeven op Zondag en Donderdag door den Boekh. C. BAKKER Bz., te Nicuictdiep. Abonnementsprijs per kwartaal f 1.30 Franco per post»1.50 Enkele nommers»0.10 Men abonneert zich bij alle boekhandelaars en post directeuren. ADVERTENTIEN worden aangenomen tot Zatur- dag en Woensdag middag 12 uur. Prijs van 1 tot 4 regels is f 0.G0. Voor iederen regel meer f 0.15. Zege'.regt voor elke plaatsing ƒ0.35. Buitengewoon groote letters, naar mate der ruimtedie zij beslaan. Brieven en stukken franco aan den Uitgever. ZEVENTIENDE JAARGANG. HELDER cn NIEUWEDIEP 24 September 1859. Iii de zitting van den gemeenteraad op jl. Dingsdag den 20 September 1859, waren de beeren Jb. Bakker en B. R. de Breuk afwezig. De Burgemeester opende de vergadering en de aanteekenin- gen van het verhandelde in de vorige zitting werden gelezen en goedgekeurd. De voorzitter deelde mede, dat deze zitting uitsluitend be stemd was om de voorstellen tot regeling van het openbaar lager onderwijs in deze gemeente, in overeenstemming met de de wet van 1857, in behandeling te nemen. Alvorens daartoe overtegaan, werd voorlezing gedaan van een ingekomen adres van de hoofdonderwijzers J. van der HaarII. Daarnhou- toer en C. J. Blokwaarbij zij hunne beschouwingen en be denkingen ten aanzien der ingediende voorstellen aan den Raad kenbaar maakten. Vermits bij dit stuk twee hoofdbedenkingen waren aange voerd, de eene tegen het helfeu van schoolgeld en de andere tegen het geven van meer uitgebreid lager onderwijs op som. mige der openbare lagere scholen, achtte de vergadering op voorstel van een der leden, het noodig dat voor de behande ling der ingediende voorstellen, bij stemming werd uitgemaakt, of de leden zich met de voordragt van de commissie tot het heffen van schoolgeld en het geven van uitgebreid lager onder wijs in de vakken bedoeld hij Lr. k en l van art. 1 der wet van 1857 konde vereenigen. Na hoofdelijke stemming werd het heffen van schoolgelden met 10 tegen 5, en het geven van uitgebreid lager onderwijs in de bedoelde vakken met 9 tegen 4 stemmen verworpen ten gevolge waarvan besloten werd de voorgestelde regeling in haar geheel aan de nadere overweging van de commissie tc ^onderwerpenten einde de voorstellen overeenkomstig het ge voelen van de meerderheid der leden te wijzigen. Vervolgens werd een adres gelezen van den heer J Nobels onderwijzer te Nijmegen, houdende verzoek dat aan hem een der openbare scholen lot welker oprigling door de gemeente plan bestaatin huur worde afgestaan tot oprigling ecner school voor kinderen uit den beschaafden stand. Na eenige beraadslaging werd dit adres in handen der voor melde commissie gesteldom daaromtrent nader een voorstel aan den Raad intedienen. Ten slotte werd op voorstel van een der leden Burgemeester en Wethouders uitgenoodigdhet ontwerp tot het bouwen eener openbare lagere school in de Nieuwslad zoo tijdig in ge reedheid te doen brengen, dat hetzelve in de vergadering van den gemeenteraad in de maand November e. k.ter tafel zal kunnen worden gebragt om aan de goedkeuring der vergadering te worden onderworpen. Daarna werd de zitting gesloten. De Weleerwaarde heer F. D. J. Moorrees, predikant te Langcrak bezuiden de Lek, heeft het beroep bij de hervormde gemeente alhier aangenomen. Tot rectificatie van hetgeen voorkomt in de Utrechtsche courant en het Algemeen Handelsblad kan dienen, dat de 2 kanonnen op de Horst, welke gesprongeu zijnniet dienden tot schietoefening, maar opzettelijk beproefd werden ten aan zien van het springen met verschillende wijze van laden. De bemanning werd beschermd door eene bliadering. Op de onlangs gehouden vergadering van het instituut van ingenieurs te Utrecht heeft de president, ten gevolge eener vraag van den ingenieur J. J. van Kerkwijk, toegezegd, het rapport van den raad van bestuur over de haven te veningen spoedig aan de leden zal worden medegedeeld. fïE*

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1