IIELDERSCHE en N1EEWEDIEPER COCIÏAM. M 78. DONDERDAG ITI 3 "J W s 3» i; D S 1T O 3 1T. 29 SEPTEMBER. h. Wordt uitgegeven op Zondag en Donderdag door den Boekh. C UAivlvi-l Ü7., te Nieuicediep Abonnementsprijs per kwartaal ƒ1.30 Franco per post«1.50 Enkele nornniers«0.10 Men abonneert zich bij alle boekhandelaars en post directeuren. ADVERTENTIEN worden aangenomen tot Zatur- dag en Woensdag middag 12 uur. Prijs van 1 tot 4 regels is 0.60. Voor iederen regel meer ƒ0.15. Zegelregt voor elke plaatsing 0.35. Buitengewoon groote letters, naar mate der ruimte, die zij beslaan. Brieven en stukken franco aan den Uitgever. ZEVENTIEN HELDER en NIEUWEDIEP 28 September 1859. Den oOslcn dezer vertrekt de O. I. laudpost over Sou- thamplon. Z. M. fregatten met stoomvermogenEvertsen en Admiraal van Wassen aer, zullen vermoedelijkdc eerstgenoemde tegen den lOdcn en de laalstgcmelde tegen den 20sten October aanslaande, deze haven verlaten en, na alvo rens Cherbourg en Plymoulh bezocht te hebbennaar Lissabon vertrekken om aldaar te overwinteren. De kapitein ter zee Jhr. de Vaynes van Brukcll wordt, op zijn verzoek, eervol ontheven van bet bevel van laatstge noemd fregat en vervangen door den kapitein ter zee R. van Voss. Naar men verneemt, moet Zr. Ms. transportschip d e Heldin, luitenant ter zee 1ste klasse P. Toutenhoofd den 20 Oclober ter reede van Hellevoctsluis liggenom daarna met een detachement suppletietroepen voor bet leger in West- Indie naar Curacao te vertrekken. Een telegram, dd. Batavia G Augustus jl., meldt: Geen nieuws; alles gaat goed," Het schip Tritonkapt Duinker, van Amsterdam naar Suriname, is den 22sten dezer in bet Groot Noord-Hollandscb Kanaalop de hoogte van Weslgraftdijkdoor bet pruissischc barkschip Confidencekapt. Lammert, van Hemel aldaar aau- gekoinenentoen door eene stoomboot gesleept wordendeaan gevaren de Confidence was schijnbaar uit bet roer geraakt en de Triton dwars in de zijde gcloopenwaardoor bet poldeksel ontzet, de reeling gesprongen, de voorsteng pardoens stuk, de verschansingen beschadigd, de rusten ontzet, het brikzeil ge scheurd en meer schade geleden werd. De kapitein luitenant II. Kemperlsle officier op Zr. Ms. fregat Admiraal van Wassen aer, wordt met den JAARGANG. lOden October op nonactiviteit gebragt, en in zijne plaats op gezegden bodem geplaatst, de kaptein luitenant ter zee J. A. van Ommen, thans op nonaclivileit Z. M. heeft op nonacliviteit gesteld in afwachting, dat omtrent hem nader zal worden beschikt, den majoor A. H. Adam, van Gde reg. inf. In de vorige week is in de gemeente Zuidzande, een stoute diefstal gepleegdten nadcele van den voerman Picter Verbage. Men is namelijk in den namiddag tusschen 1 en 4 ure, ter wijl Verhage en zijne vrouw uit waren, dooreen raam aan den achterkant van bet buis binnen gedrongen. Een kabinet en klcercnkast beeft men opengebroken en de zich daarin bevin dende gelden, benevens eenige gouden en zilveren voorwerpen een en ander ter waarde van omtrent f 80, gestolen. Tot nu toe is bel der policie niet mogen gelukkende daders op te sporen. De reizigers, die dezer dagen met den eersten trein de stad Spa verlieten, werden pijnlijk getroffen bij liet zien van een jong meisjedat met verwilderde blikken en met de kleederen in wanorde, aan eene hevige opgewondenheid ten prooi was. Zij wilde insgelijks met den eersten trein vertrek ken, doch de slaat waarin zij zich bevond, belette haar zulks. Zij was schoon gekleed, maar baar zijden kleed was half met slijk bedekt, zij bad den gclicelen nacht in de omstreken van Spa rondgedwaald, Den avond te voren bad men die onge lukkige in een der speelhuizen van Spa verscheidene duizende frs. zien verliezen. Te Breslau zijn eenige ongeregeldheden voorgevallen, doordien menbij de aldaar den 22slen dezer plaats gehad hebbende illuminatie, vergeten bad Bluchers standbeeld tc i^ lamineren, waarop zich eene groole volksmenigte dien eiyyen volgenden avond met dc verlichting daarvan bezig

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1