Hierbij ontstond een zoodanige oploop, dat de policie en twee coinpagnicn soldaten zich genoodzaakt vonden, tusschen beiden te komen. Er werden steenen geworpen en door de militaire inagl kolfslagen uitgedeeld, waardoor onderscheidene personen verwond geraakten, terwijl eenigen in hechtenis zijn genomen. De volgende speel-episode wordt uit Wiesbadcn gemeld: Een Engelschman speelde aan het badhuis aldaar zeer sterk en verloor in korten lijd het grootste deel van zijn gereed geld, GO ii 70,000 francs bedragende. Een naast hem staande Frauschinan noodigde hem uit, hem hel overblijvende bedrag te bewaren te geven opdat niet alles aan het spel zou worden opgeofferd. De Engelschman gaf, in de hitte des spelsin derdaad het grootste deel van zijn nog voorradig baar geld, nagenoeg 7000 francs, aan den Franschman, en speelde voort, zonder te bemerken, dat deze eensklaps verdwenen was. Deze had zich namelijk met zijne gezellin plotseling uit de voelen gemaakt, en toen onze Engelschman alles verloren had, be speurde hij eerst het yerdwijnen van zijne hulptroepen. Op zijne aangifte gelukte het evenwel, den anderen dag de vlug telingen te Keulen, nog in het bezit van het geld, te arresteren. Men verhaalt het volgeude schoone antwoord, dat de ko ningin van Pruissen dezer dagen aan een hooggeplaatst persoon die zich naar haar toestand iuformeerdeheeft gegeven: In derdaad gevoel ik mij gelukkiger dan ooit; dit jaar der ziekte ces konings heeft voor mij meer gewigt dan eenig ander jaar want thans eerst heb ik ten volle leeren beseffen, hoe zeer hij mij bemint". De Kreuzzeitung is op de gewone wijze in de weer tegen de engclsche alliantieen maakt daarbij de volgende opmer king: «moeten wij Engeland met schepen, of zal Engeland ons met een leger behulpzaam zijn?" Uit China zijn gunstige berigten ontvangen de keizer van dat rijk zou hebben aangetoond dat alles te wijten is aan een misverstand en aan de gewaagde en onoverdachte handel wijze der Fransche en Engelsche ambassadeurshij heeft be loofd dat alle voldoening zou worden gegeven en voldoende waarborgen, dat in het vervolg zoodanig iets niet meer zou voorvallen. De expeditie zou dus voor goed vervallen zijn doch in de plaats daarvan eene huilengewone ambassade ge zonden en de tegenwoordige ambassadeurs teruggeroepen worden. Van Marokko wordt door generaal Martimprey, die te Oran is aangekomeu, gemeld, dat Tidi-Mohammed-Beu Allah zich naar het binnenste van zijn rijk heeft teruggetrokken en dat de bevolkingen weigerden hem bij te staan. Een fanatieke derwisch, Mohammed bcn-Zcbelpredikt den heiligen oorlog, maar zonder goed gevolg. De nieuwe souverein heeft overigens met zijne eigene zaken genoeg te doen om er aan te kunnen denken, twist te zoeken met zijne magtige naburen, hij is verpligt geweest strijd te voeren tegen zijn neef, denzoon van Sidi-Soleiman, die tegen hem was opgestaan, deze laatste is verslagen. De opening der vroeger voorloopig aangekondigde wereld tentoonstelling van uurwerken, horologicn en schoone kunsten te Besancon is thans op den 1 Junij 1860 bepaald. Zij zal onder het patronaat van prins Napoleon staan. De staat van beleg van Venetie is opgehevenaartshertog Maximiliaan heeft groote kans er, onder den titel van gouver neur en met eene exceplionnele en zeer uitgebreide volmagt, het bewind over te voeren de aartshertogdie door de italianen zeer bemind is, heeft deze betrekking niet willen aannemendan wanneer zijn bestuur geheel onafhankelijk bleef van Oostenrijk. De russische Invalide bevat een zeer gematigd artikel over de gevangenneming van Schamyl. Onze beroemde tegen stander Schamyl," dus zegt het blad, «zal zich weldra in on ze hoofdstad bevinden, en zich door eigen ondervinding over tuigen, hoe wij den moed en het ongeluk ook in den vijand welen te waardeerenhoe wij met vijanden omgaan. Hij zal tot de overtuiging komendat de naam van een vreedzaam Rus sisch burger veel eervoller en veiliger is, dan die van een aanvoerder van ruiterscharen, die slechts van roof leven; dat de strijd legen Rusland een dwaas denkbeeld was, en dat de lan den in den Kaukasus slechts door vrede en beschaving welstand en tevredenheid kunnen erlangen." Het Journal du Loiretdat alle bijzonderheden mede deelt omtrent de ontvreemding van het kind des heeren Husa, voegt er het volgende bij Een meisje, oud 17 jaar, had te Parijs in liefdesbetrekking geslaan met een jongeling van goeden huize, dien zij hoopte te zullen trouwen. Naar Orleans teruggekeerd zijndewilde zijom de huwelijksbelofte te verwezcntlijkenwelke haar misschien was gedaan, eene zwangerschap en eene bevalling voorwenden en ten einde het kind te kunnen vertoonen, had zij, op raad harer moeder, er een te Parijs doen stelen. Moe der en dochter hebben alles bekend." Uit Gheel in Belgie wordt het volgende gemeld: «Inden tuin van den heer Jespers-Verbist alhier, bevindt zich een pce- renboomwaaraan zich vruchten van vier verschillende groei- graden bevindente wetenschoone peerenin volle rijpheid, van eerste bloeitijd; peeren half gewas, van laleren bloeitijd; kleine peertjes, van derde bloei, eerst gespeende peertjes, van vierde bloei. Deze zeldzaamheid hebben wij nog nergens vermeld gezien". BURGERLIJKE STAND. Van 17 21 September 1859. GEHUWD: J, de Groot en M. Snel. W. Honsbeek en J. Rossen. E. Wahlbrinck en M Kruithof. A. Schouten en G. M. Koorn. J. Walraven en J. A. Hoogenbosch. BEVALLEN: W. Stoll geb. van Bon. Z. M. Bezaan. Z. H. M. Nagelhout geb. Pott. Z. J. R. Sussenberg geb. Peters. D. S. Ros geb. Nol. Z. P. Kramer geb. de Jong. D J. Schraver geb. de Bruin. D. B. van den Broek geb. Reinderman. Z. N. yan Leeu wen geb. Jonker. Z. J. F. Veen geb. do Roover. Z. M. Engelchor

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 2