OPENBARE VEKKOOPIXG MUZIEK in GEMENGDE 3EEIGTEN. ADTEHTEXTTIEN. jSieuwediepWieringenMedemblik en Enkhuizen naar Amsterdam, geb. van Brederode. Z. E. Hillen geb. de Reus. D. G. Daarnhou- wer geb. Borst. D. Levenloos aangegeven. 1. OVERLEDEN: J. Kersloot. 8 m. T. Klijer 51 j. A. Slagt 71 j. P. Happée 5 j. A. P. van Beek 72 j. A. Lammers 3 m. R. Hoogvorst 59 j. H. Spee 31 j. J. G Lagcher 2 m. BEURSBERIGTEN; Amsterdam. 27 Sept. W.S. 2£ pc. 64f. 5 pc. 77g. 4 pc. 98f. Spanje. 1 pc. 55 J|. buitenl. 5 pc. 45,7F binnen 15pc. 45 j. Rusland. 1816, 5 pc. 104$. o pc 102 1829, 5 p. Oostenrijk, melall. 5 pc. 56| amst. 5 pc. 75|. nalio uale 1834 3 pc. G0|. melall. 2$ pc. 29£. SCHEEPSTIJDINGEN- BINNENGEKOMEN: NIEUWEDIEP, 25 Sept. Zior, Price, May, Bruie, Richard Mount, Ken- ney, allen Sunderland. 26 Cornelia, Fortuin. Londen. Gito. üullichsen Lyna, Knudsen, Emmanue], Christensen, allen Drammen.Anne Wilhelmina Torgensen, Tonsberg. 27 Sept. Ardjoeno, Rapp Soerabaija. UITGEZEILD NIEUWEDIEP, 25 Sept. Vlinder, Ned Oorl. kotter Stuurman A. Noordzij Hellevoet. Oncline (st.), Bordeaux. Aurora, Them, Drammen. Haabet Moiler, Gonstantia, Monnons, beiden Rotterdam. Monita, Rahn. de Maas. Sehabeling, beiden avontuur. 26 Sept. William, Stephens, Newc. 2 Zusters, de Groot, Diana (st.), Sippe Visser, de Jong, allen Lond. Maria Elisabeth, Newton, Newc. 27 Sept. Dorotha, Lorentzen, Archangel. Te Nieuweroonl is een aardappeleustam gegroeid, waaraan zich 213 aardappelen bevonden. Hieraan waren 143 grooten20 poters en 30 keincn; de 15 groolslen zijn vier halve ned. pon den zwaar. Nabij Zevenbergen is de bliksem in een stapel van boonen en kanariezaad geslagen. De ingezetenen van Iloogezand hebben een adres, betreffende de spoorweg aangele genheden aan den koning opgezonden. In Belgie gebruikt men tegen de aldaar heerschende koortsen met goed gevolg, zoowel de groene als de gedroogde hop. Men laat ze koken en gebruikt haar dan even als thee. Als eene nieuwe jiudustrie drukt men tegenwoordig te Weencn allerlei advertenlieu op de breede randen der enveloppcs voor brieven. In Frankfort zijn eenige houtmagazijnen door de vlammen vernield. Volgens geruchten zou men binnen kort kunnen verwachten, dat de vrede lusschcn Oostenrijk en de bondgenooten definitief zal worden geslolcn. In het volgende saizoen zal door een Duilsch ge neesheer bij Loosduineu een koudwatergenecskundige inrigting worden daargesteld. Te Corlgene bevindt zich in den tuin van den heer P. Wondergem, een perenboom, die dit jaar voor de tweede maal volwassen en rijpe peren oplevert. Heden beviel, mijne geliefde echtgenoote J. C. van DF.n MEULEN, voorspoedig van eenen ZOON. Willemsoord23 September 1839. W. G. KLIS. Eenige Kennisgeving, Wordt verlangd eene bekwame DIENSTMEID» te bevragen bij den boekhandelaar J. C. de BUISONJÉ. vaart geregeld Maandag, Woensdag en Vrijdag ten 3 ure 's morgens van TEXEL, langs en van AMSTERDAM Dingsdag, Donderdag en Zatur- dag, 's morgens ten 7 ure terug. Terwijl de vrachten in zooverre zijn gewijzigd dat men thans betaalt van Texel naar Amsterdam 1e Kaj. ƒ2.30. 2e Kaj. ƒ1.50. RETOUR 1e Kaj ƒ4— 2e Kaj. ƒ2 30. v. h. Nieuwediep nAmsterdam 1 e Kajƒ2.2e Kaj 1.25 RETOUR 1e Kaj. ƒ5.50. 2e Kaj. ƒ2.— De vrachten der goederen zijn zoo laag mogelijk gesteld en te Amsterdam ligt steeds een Ligter gereed om dezelve in ontvang te nemen. op Vrijdag den 50sten September 1839, des middags ten 12 ureop het zoogenaamde Nieuwetverk tusschen de beide commerciesluizenaan het Nieuwediepgemeente Helderten verzoeke van den Heer T. van DIJK, ten overstaan van den deurwaarder H. P. LIOTART in het openbaar om kontant geld van DE AFBRAAK VAN EENIGE SCHUTSLUIS DEUREN bestaande in zware eiken Balken, Platen, Rondhouten, Deelen en andere Houtwaren. Voorts: Eene partij Juffers, Kolders, Sparren, Planken en Latten. Den opstal van een houten Loots of Werkplaats Oude Steen en Pannen en andere Materialen. De goederen kunnen dagelijks ter voorschreven plaats worden bezigtigd, op Zondag 2 October 1859. Entrée en dans vrij. Aanvang 8 uur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 3