HELDERSCHE m tDlllïï. imeit Wordt uitgegeven op Zondag en Donderdag door den Boekh. G. BAKKER Bz., te Nieuwediep. Abonnementsprijs per kwartaal ƒ1 .30 Franco per postw 1.50 Enkele nommers»0.10 Men abonneert zich bij alle boekhandelaars en post directeuren. ADVERTENTIEN worden aangenomen tot Zatur- dag en Woensdag middag 12 uur. Prijs van 1 tot 4 regels is 0.60. Voor iederen regel meer ƒ0.15. Zegelregt voor elke plaatsing ƒ0.35. Buitengewoon groote letters, naar mate der ruimte, die zij beslaan. Brieven en stukken franco aan den Uitgever. ZEVENTIENDE JAARGANG. 1TIB TT TT S T IJ D IIT O B IT. HELDER en NIEUWEDIEP 1 October 1859. lieden morgen zijn de miliciens der ligliug van 1858 bij de Infanterie en Artillerie alhier in garnizoenbehalve diege nen, ivelke tot aanvulling achterblijvennaar hunne haardsteden wedergekeerd. Heden morgen zijn Zr. Ms. stoomschepen V i c e Ad miraal Koopman, kommand, kapt. luit. ter zee C. V. Zwaanshalsen Vesuvius, kommand, luit. ter zee le kl. J. O. IE. Arntseniusonder het lossen der gebruikelijke saluulschoten van hier vertrokken, het eerstgenoemde naar de Oost- Indiën en het laatstgenoemde naar de West-Indiën. De Staats-Courant bevat de acte van schenking van Z. M. den Koning aan den Staat, lot het oprigten van een kolo niaal militair invalidenhuis, van het landgoed Brombeek met ai zijn toebehooren. De Slaat der Nederlanden zal, te rekenen van af den 15 Oct. 1859 over het gcschonkene kunnen be- beschikken. Zijnde voorst deze schenking gedaan onder de navolgende be palingen. Vooreerst: dat aan het voorschreven onroerend goed nimmer eenige andere bestemming zal mogen worden gegevendan waartoe het geschonken is, namelijk tot een koloniaal militair invalidenhuis. En ten anderedat de Slaat der Nederlanden zal betalen al de lasten van het onroerend goed, te rekenen van af den lsten Jan. 1860. Drie kolonisten van de Ommerschaus, die het hazenpad gekozen hadden, zijn door de veldwachters achterhaald en de vrees in hunne handen te vervallen deed hen besluiten, door de rivier de Vecht te loopen, met het ongelukkig ge volg, dat twee hunner den dood in den stroom vonden ter wijl de derde in handen der politie kwam. Uil Roosendaal verneemt men, dat aldaar 26 Sept. het gaslicht voor hel eerst zou worden ontstoken. Tot dat einde was eene groote menigte volks op de heenalsmede twee har- moniën, om deze plegtigheid meer luister bij te zetten. Groot was echter de teleurstelling, toen men aanvankelijk het gas in het geheel niet kon branden, en later er in slaagde om er lichten, ter grootte van een nachtpilje, waarmede het dan ook vergeleken werd, te ontsteken. Dezer dagen stierf te Hoorn een klein winkelier, die niet meer of minder naliet, dan honderd en vijftig eigen onbezwaarde huizenonder welke vrij aanzienlijke. Bij ver koop daarvan, dat om de kinderen hij verschillende vrouwen zal moeten geschieden, zal eene gehcele daling in de prijzen der huizen, daar ter stede ontstaan. Ds. J. J. L. ten Kate te Middelburg heeft van graaf Cavour, voormalig minister van Sardinië, een eigenhandig schrijven ontvangenwaarin deze hem namens koning Victor Emmauuel hulde brengt voor zijne uilstekende vertaling van Tasso's Verlost Jeruzalemcm hem tevens bijzouderen dank betuigt voor de eer, daardoor aan de italiaansche letterkunde bewezen. Dezer dagen heeft in eene slaghoedjes-fabriek le Birming- ham, waar 60 a 70 personen waren, eene ontploffing plaats gehad, waarbij een 20lal menschen het leven verloor en vele andere zware en liglc verwondingen hebben bekomen. De ontploffing was zoo geweldig, dat de geheele fabriek instortte en de naastbij gelegen huizen schudden. Van Maserata wordt gemeld, dat de diligence van Bologna, in den nacht van den 19dcn, waarin 7 reizigers, onder welke een onder-brigadier der gendarmerie te paard, die belast was niet de overbrenging van 8000 kroonen, op onge veer drie mijlen van Reconali door drie roovers is overvallen. De onder-brigadier kwam dadelijk uit het rijtuig en overv

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1