DEPÓT VAN GRONINGER- EN DEVENTER KOEK. STOOMBOOT TEXEL. Winterdienst. PUBLIEKE VERKOOPIXG. Aanvang nemende op Maandag 3 October. PL AI SI ER-RE IZ EN Heden overleed mijne geliefde Echlgenoote N. BRAS in den ouderdom van circa 48 jaren. Helder23 Sept. 1859. H STEEMAN, Kommand, op 's Rijks Werf alhier. Algemeene kennisgeving. Van TEXEL: Van het NIEÜWED1EP: 's Morgens 6; ure. 's Morgens 8 ure. 's Namiddags 2 ure. 's Avonds 4 ure. In correspondentie met de Schroefstoombooten op Am sterdam de stoomboot zal niet vertrekken naar Texel voor dat de stoomboot van Amsterdam te Nieuwediep is gearriveerd. alle Zondagen, op vermindering van Vracht. Voor heen en terugGroote Kajuit f IVoor-Kajuit f 0.60. NB. Geregeld Alle Woensdagen een Schuit op Harlin- gen en des Vrijdags van Harlingen naar het nieuwediep en terug. De ondergeteekende verwittigt bij deze, dat hij in connexie is getreden met een der voornaamste kantoren van Groningenen belast is met den verkoop van GRO NINGER en DEVENTER KOEK, welke tegen zeer lage prijzen a contant worden verkocht. Slijters en Winkeliers genieten vijf en twintig percent korting. P. A. HELLEGERS. JONGELINGENdie één of twee jaren w>»'v4iïS'£s gebruik gemaakt hebben van het onderwijs aan de Industrieschool, worden uitgenoodigd zich Maandag 5 October des avonds ten 7£ ure, in het gewone lokaal te bevinden ten einde de lessen voort te zetten. Namens het Bestuur, Helder 2 October 1859. G. J. BLOK, Secretaris. De Notaris W. J. HIDDE BOK, is van meening, op Donderdag 6 October 1859's avonds 7 ure in het lokaal Tivolite den Helderpubliek te verkoopen: 1. Een HUIS en ERF, staande en gelegen in de Zuid straatbij de Binnenhavenkadastraal bekend in sectie C No. 951. 2. Eene WONING, gebouwd achter het zoo even ge noemde perceel. Eigenaar Jan Klein. 5. Een nieuw gebouwd HUIS met ERF, staande en gelegen aan de gedempte Oostgrootsloot, achter de Loodsgracht, in de onmiddelijke nabijheid van de nieuw gebouwde brugbelendende ten westen Coenraad Dekkergroot 80 el. Eigenaar S. van Grouw. 4. Een HUIS en ERF, staande en gelegen te Huisduinen kadaster sectie B, No. 71 en 72, groot 2 roe 90 el. 5. 18 roe 20 el WEILAND, gelegen als voren, kad. sectie B, No. 40. 6. 66 roe 50 el WEILAND, annex het vorige, kad, sectie B, No. 41. 7. Eene STALLING en ERF, staande en gelegen als voren, groot 56 roe, kad. sectie B, No 500. 8. 58 roe 80 el WEILAND, gelegen als voren, kad. sectie B, No 171. 9. 57 roe 50 el DITO, gelegen als voren, kad. sectie B. No. 50. Eigendom van P. Laan en mede Eigenaren. 10. Vier ERVEN, elk groot 75 ellen, zijnde de Nos. 4, 56 en 7van de gedempte Oostgrootsloot alhier afkomstig van wijlen C. Vennik. 11. Een ERF, groot 91| el, zijnde het No. 27 van hetzelve perceel. Eigenaar II. J. Dekema. 12. Twee ERVEN, elk groot 1 roe, in den Helderschen Polder, afkomstig van wijlen N. Vroonkad. sectie A. No. 5658. 15. Omstreeks 2 bunders 50 roe WEILAND, gelegen in den polder van den Helder en Huisduinentus- schen den Huisduiner Fortweg en de Molensloot. 14. Omstreeks 1 bunder 92 roe 90 el WEILAND aldaar annex het voorgaande. Te zamen uitmakende het perceel, kadastraal bekend in sectie B, No. 282. Eigenaars de Erven K. Hoogvorst en J. Dier. Nadere informatien zijn te hekomen ten kantore van den Notaris W. J. HIDDE BOK voornoemd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 3