MARINE. DE STOOMBOOT ZUIDERZEE, DEPARTEMENT VAN FINANCIEN, BESTUUR DER DOMEINEN. MUZIEK in TIVOLI Nieuwediep, Wieringen, Medemblik en Enkhuizen naar Amsterdam, Directie: Amsterdam. OPENBARE VERROOPING van VEE enz., om kontant geld, op het eiland Wieringen Op Woensdag den 5 Octobcr 1859des voormiddags ten elf ure, zal door den Vice-AdmiraalDirecteur en Kommandant der Marine te Willemsoordonder nadere goedkeuring en in bijzijn van den Ingenieur van den Waterstaat, worden aanbesteed: lo. Het leggen van een aarden dam aan de bui tenzijde van de Maritime Zeedolcsluisen 2°. Het leveren van nog benoodigde Metselsteen ten dienste van den herbouw van het oude dok, op het maritime Etablissement te Wil lemsoord. Deze aanbestedingen geschieden bij enkele inschrijving, overeenkomstig art. 10 en 8 van de betrekkelijke bestekken, die, behalve bij de voornoemde Directie, ter lezing liggen bij de Directie der Marine te Am sterdam Ilellevoetsluis en Vlissingenen verder op al die plaatsen, waar gewoonlijk de bestekken van 'sRijks waterstaatswerken ter lezing gelegd worden. Acht dagen vóór de aanbesteding wordt aanwijzing in loco gegeventerwijl nadere inlichtingen te bekomen zijn bij den Hoofd ingenieur J. G. van GENDT te Haar lem en bij den Ingenieur J. STROOTMAN, te Nieuwediep. Willemsoord den 26 September '1859. De Vice-Admiraal Directeur en Kommandant der Marine, D. BIJL DE VROE. vaart geregeld Maandag, Woensdag en Vrijdag ten 5 ure 's morgens van TEXEL, langs. en van AM S T E R D A M Dingsdag, Donderdag en Zatur- dag, 's morgens ten 7 ure terug. Terwijl de vrachten in zooverre zijn gewijzigd dat men thans betaalt van Texel naar Amsterdam 1e Kaj. ƒ2.50. 2e Kaj. ƒ1.50. RETOUR 1e Kaj. ƒ4— 2e Kaj. ƒ2.50. v. h. Nieuwediep n. Amsterdam 1eKaj. ƒ2.2e Kaj. ƒ1.25 RETOUR 1e Kaj. ƒ5.50. 2e Kaj. ƒ2.— De vrachten der goederen zijn zoo laag mogelijk gesteld en te Amsterdam ligt steeds een Ligler gereed om dezelve in ontvang te nemen. KANTOOR: HELDER. De ontvanger der registratie en domeinen te Helder zal op den 8sten October 1859, des avonds ten 7 ure, in het lokaal Tivoli te Helderpubliek verkoopen Een perceel Bouwlandgelegen binnen de ge meente Helder, aan het Heldersche Kanaalka dastraal bekend onder sectie A. No. 5242, 5245 gedeeltelijk en 5487 gedeeltelijksedert den \sten Januarij 1859 onverpachtin 22 perceelen waarvan 4 groot 175, 11 groot 150 en 7 groot 157| vier kante ellenbestemd tot het bouwen van woningen. De algemeene en speciale voorwaarden van verkoop liggen ter lezing aan de kantoren van den directeur der registratie en domeinen voor de provincie Noord-llolland en Utrechtgevestigd te Amsterdam in het Oost-Indische huisen van den ontvanger der registratie en domeinen te Helderalsmede ten raadhuize der gemeente Helder en in het hotel van den commissaris des Konings in de provincie Noord-Holland te Haarlem. De ontvanger voornoemd v. d. LAAR. Op Dingsdag den 4den October 1859, des voormid dags ten 10 ure, zal ten sterfhuize van PIETER RUIJTER, te Stroe aldaar, Verkooping worden gehouden van 2 Kalfkoeijen1 Gelde Koe1" twee- en een half jarige Os, een 1| jarige Schet, twee Kalveren, 1 Zwart 5jarig Merrie-Paard, 45 stuks Schapen, 10 Lammeren1 Ram en 14 Kippeneenig best ge wonnen Hooi, Rogge, Garst en Haver, eenige Boe ren- en Bouwgereedschappen, Huisraad en Inboedel. op Zondag 2 October 1859. Entrée en dans vrij. Aanvang 8 uur. NIEUWEDIEP BIJ C. BAKKER Bz. —GEDRUKT BIJ s. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 4