HELÜERSCIIE NIEUWEDIEPER COURANT. rj.3. 1859. DONDERDAG 6 OCTOBER. EN BEKENDMAKING. 1TIS 1W S T IJ D 11T O E 1T. ZEVENTIENDE JAARGANG. Wordt uitgegeven op Zondag en Donderdag door den Boekh. C. BAKKER Bz., te Nicuiccdiep. Abonnementsprijs per kwartaal f\.30 Franco per post»1.50 Enkele nommers»0.10 Men abonneert zich bij alle boekhandelaars en post directeuren. ADVERTENTIEN worden aangenomen tot Zatur- dag en Woensdag middag 12 uur. Prijs van 1 tot 4 regels is f 0.60. Voor iederen regel meer 0.15. Zegelregt voor elke plaatsing f 0.35. Buitengewoon groote letters, naar mate der ruimte, die zij beslaan. Brieven en stukken franco aan den Uitgever. De BURGEMEESTER der gemeente Helder maakt bij deze aan alle daarbij belanghebbenden bekend, dat de voljaars patent bladen over de dienst van 1859/60, aan de Secretarie der gemeente te bekomen zijn van Donder dag den 6 dezer tot Vrijdag den 14 dezer, van des morgens 9 tot 1 en des namiddags van 4 tot 6 ure, den invallenden Zondag uitgezonderd. Helder den 5 October 1859. De Burgemeester voornoemd, STAKMAN BOSSE. HELDER en NIEUWEDIEP 5 October 1859. Het leggen van den aarden dam voor de buiten Zeedok- sluis is aangenomen door den heer A. Visser voor ƒ6.689 en de leverantie van 5 perceelen metselsteen (5,991,000 stuks), tot den herbouw van het oude drooge Dok, door den heer Arendz te Bemmel voor 49.985. Den 7den dezer vertrekt de O. I. landpost over Marseille. Op Zondag den 2den dezer vierde de Weleerwaarde heer I. S. van BuchemR. C. priester en pastoor in deze gemeente, gedachtenis van zijne 25jarige bediening van het priesterambt, waarvan ZE. zich nu juist 12J- jaar aan de be langen van de R. G. gemeente te dezer plaatse had toegewijd. Niet ongemerkt werd deze dag voorbijgegaan. Het kerkge bouw was door de zorg van eenige gemeenteleden gepaslelijk versierd en in de Godsdienstoefening van dien dag werd dooi den feestvierenden priester met dankbaarheid het voorregl ge schetst, dat hem thans mogt ten deel vallen. ZE. ontving bij deze gelegenheid onderscheidene blijken van de achting en ge negenheiddie hij bij zijne gemeente ondervindt. J. 1. Zondag kwam hier ter reede ten anker het russisch oorlogsfregat met sloomvermogen Ola 1T, kapt. Wei mam komende van Kroonstad. Dit vaartuig, dat eenige herstellingen behoeft, zal hier eenige dagen moeten vertoeven en is gisteren in deze haven gekomen. De provinciale inspecteur van het lager onderwijs in Noord holland als daartoe gemagtigd door Z. E. den Minister van Binnenlandsche zaken, brengt ter algemeene keunisse, dat in deze provincie instellingen voor normaallessen tot opleiding van jonge lieden tot het vak van onderwijzer zijn tot stand gebragt te AmsterdamHoorn en den Helder. Behalve gratis onderrigt, zal aan een veertiental jonge lieden uit de provincie Noordhollandniet in de gemeenten Amster damHoorn of den Helder woonachtig, eenejaarlijksche toelage van ƒ250 van rijkswege worden verstrekt, om te voorzien in de kosten van inwoning en onderhoud binnen eene der gemelde plaatsen. Voorts kunnen te Amsterdam 25, aan den Helder 8 en te Hoorn 6 jonge lieden binnen die gemeente woonachtigge plaatst wordenaan wie toelagente Amsterdam en aan den Helder van 40 en te Hoorn van ƒ50 "sjaars, van rijkswege zullen worden toegekenden bovendien aan den Helder voor- loopig nog jaarlijksche toelage van wege de gemeente. Zijdie lust en aanleg hebben voor het vak van onderwijzer en hun veertiende jaar hebben bereikt of hun achtiende nog uiet zijn ingetreden, worden uilgeuoodigd, om zich voor de aanstelling tot rijks-kweekeling, onder genot der toelage van ƒ250, alsmede degenen welke te Amsterdam woonachtig onder genot der toelage van ƒ50, schriftelijk aan te mei

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1