stiel vrachtvrije brieven, met opgaaf van woonplaats en met overlegging van geboorte-acte en een of meer getuigschriften van goed zedelijk gedrag, bij den Provinc. inspecteur voornoemd te Amst., uiterlijk voor 20 dezer, zij, die te Hoorn woonachtig zijn, worden uitgenoodigd zich op diezelfde wijze en voor het zelve tijdstip aan te melden bij den schoolopziener in het 10de district, den heer Mr. J. G. A. Faberte Hoorn en zij, die Sn de gemeente den Helder woonachtig zijn, onder dezelfde bepalingen aan den schoolopziener in het 7de district, den beer P. J. Heijningaan het Nieuwediep. Zr. Mr. schroefsloomschip Reinier Claeszen, on der bevel van den luitenant ter zee lsle klasse Jhr. J. E. W. F. van Radersis in den namiddag van den lslen dezer van de reede Hellevoetsluis naar zee vertrokken, ter opvolging zijner beslemming naar de Oost-Indien. Dezer dagen werd te Arnhem gevankelijk binnengebragt dc zestienjarige Gijsbertus van Zettenboerenknecht onder Apeldoorn, verdacht van dc woning van een landbouwer aldaar, in wiens dienst hij zich bevondte hebben willen in brand steken door een brandende turf op de deel te plaatsen, hetgeen echter gelukkig door een der huisgenooten werd ontdektalvo rens het vuur nog eenige schade had aangerigt. De verdachte is reeds tot bekentenis dezer misdaad gekomen, tot welke hij door zeer geringe beweegredenen is vervoerd geworden. De herloging van Panna heeft aan iemand die haar vraag de, of zij niet te Frohsdorf bij haar broeder ging wonen, ge antwoord, dat zij nimmer haar broeder zou gaan opzoeken, zoolang deze zich in Oostenrijk bevond. Garibaldi heeft de volgende woorden tot de soldaten vau van Rimini gesproken «Soldaten! Het schijnt mij toe dat gij groolen lust hebt uwe geweren te gebruiken. Welnu, gij zult binnen kort zeer vol daan zijn en ik zal tot de uwen behooren. Wij zullen het zwaard niet in de schede steken, alvorens Italië volkomen vrij en onafhankelijk zal zijn. Het is tijd voor goed een einde te maken." Uit Florence wordt gemeldEr is eene proclamatie van het voorloopig bewind aangeplakt, waarbij het verklaart van nu af de rcgeringsfuncliën uit te oefenen in naam van Victor Em- manuel, den gekozen koning. Eene andere proclamatie houdt dc invoering van het Sardinisch muntstelsel in, met de beeldte- nis van den gekozen koning. Ten bewijze, hoezeer de oud-turksche wetten te Constanti- uopel nog van kracht zijn, wordt berigt, dat eene dochter des sultans den 19den Sept. van een zoon was bevallen die on danks het formeel verbod van den sultanonmiddelijk na de geboorte is omgebragtop gronddat de genoemde Sultane de vrouw is van Mahomcd-pacha, en dus iedere zoon uit bet hu welijk van een onderdaan met een lid der familie des sullans geboren, volgens de Turksche wet, van het leven moet wor den beroofd. Dc instructie in zake hel ontvreemden van het kindje vau de heer Ilusa, word met ijver voortgezet. De moeder der beklaagde is ondervraagd, benevens een roomverkoopsterbij welke Leonie Chereauna hel kind te hebben ontvreemd eenig geld had geleend, om suiker en eenige kleinigheden voor het kind te koopen. Die vrouw zeide onder anderen Ik begreep niet hoe de moeder van Leonie een zoo jeugdig meisje alleen naar Parijs kon zenden, om het kind hij de min te gaan halen. Wanneer ik geweten had, dal het een gesto len kind was, dan had ik er niet zoo veel zorg voor gedragen." Met een diepen zucht voegde zij er bij: Had ik maar ge weten, dat ik '10,000 francs in mijne handen had!" Uit Rologna wordt gemold, dat dezer dagen het besluit is afgekondigdwaarbij bevolen wordt, dat iedere openbare acte moet beginnen met de woordengedurende dc regering vau Victor Einmanuel", dat de wapenschilden van het buis van Savoyc overal moeten worden opgerigt en de eed van getrouw heid aan den koning en de grondwet van Piëmont moet wor den gedaan. Heden werd er, ter gelegenheid van dit besluit, in de kerk der heilige Petrouio eene pleglige dienst gevierd, waarbij alle regterlijke, burgerlijke en militaire autoriteiten aanwezig wa ren. In de geheele Roinagna werden ook feesten gcvierd. De Duitschers, die te Parijs woonachtig zijn, hebben het plan opgevat den honderdjarigen geboortedag van Schiller pleg- tig te vieren. De heer Meijerbeer heeft beloofd eenige muzijk- slukken voor dit feest, dat den lOdcn November zal worden gevierd, te componeren. De New-York Tribune bevat een brief uit Titusville (Pensylvanië)waarin gemeld wordt, dat den 1 Sept. jl. de olie-bron is ontdekt, waarnaar zoo lang was gezocht. Toen ter diepte van 71 voet gegraven was, vond men een ader, waaruit, tot groote verbazing en onuitsprekelijke blijdschap der omstanders, een straal water met olie gemengd te voorschijn kwamdie in 24 uren 400 gallons zuivere olie (naphtha) op leverde Rij de aanwending van [een krachtiger pomp verwacht men 1000 a 1200 gallons olie per dag te krijgen. De sensatie, door dc ontdekking dezer belangrijke olie-bron teweeg gebragt, is onbeschrijfelijk, en kan alleen vergeleken worden bij betgeen in Californië werd gezientoen van het bestaan der rijkste goudlagen zekerheid was erlangd. Te Parijs heeft een diefstal en zijne treurige gevolgen veel opzien gebaard. In de vorige week stonden namelijk twee jonge meisjes van 18 en IS jaren, Corinna en Elisa, voor het hof te regt, als beschuldigd eenige sieraden uit een winkel ge stolen te hebben. De jeugdige diefeggen werden op hetzelfde oogenblik in hechtenis genomen, dat hun vader een rijke spoorweg-speculant, met eene som van 5 millioen francs te huis kwam. Het geregtshof heeft dc oudste zuster tot eene maand gevangenisstraf veroordeeld, terwijl het de verzachtende om standigheden in aanmerking nam, dat Corinna volgens het

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 2