oordeel van den geneeskundige, met een zenuwlijden behebt was; de jongere zusier werd in vrijheid gesteld, omdat volgens artikel 66 van het strafwetboek het geregt cene diefegge bene den 16 jaren aan hare familie teruggeven of tot 20 jaren in arrest houden kan. De president van het hof las dit artikel voor. Corinna sprong op; toen zij van 20 jaren hoorde, meen de de ongelukkige dat hare zuster tol eene 20jarige gevange nisstraf veroordeeld was. Zij verviel in hevige stuiptrekkingen en schreeuwde onophoudelijk twintig jaren." Haar verdediger en haar vader voerden haar weg en trachtten vruchteloos haar van hare dwaling te genezen. Zij is krankzinnig geworden, en een paar dagen later in dien toesland gestorven. Aan het Frankf. Journal wordt het volgende geschre ven Sinds dertig jaar was men er steeds op uit, de Hollan ders als tegenstrevers van Duitschland, als de verdervers van den Rijuhandel en de Rijnvaart, voor te stellen. Thans is het blaadje echter omgekeerd; Holland is van zijne dwaling teruggekomen en tracht alle paden effen te maken, welke slechts eenigermate den handel kunnen ten nutte zijn, terwijl daar entegen de Midden-Rijnstaten, inzondeiheid Nassau en Hessen, de middeneeuwsche reglen blijven in praktijk brengen, door te trachten, de natuurlijke handelswegen door zware lollen te beperken. Naar men verzekert, zullen dan ook de andere Rijnstaten zoodanige handelwijze niet langer geduldig verdra gen en, ingeval genoemde lauden de voor de scheepvaart zoo bezwarende reglen blijven heffen, represailles nemen". De Spectator bevat eene correspondentie uit Parijs, waarin wordt volgehouden, dat het congres, en wel te Brus sel, zal plaats hebben. Frankrijk en Oostenrijk zijn het, vol gens den Spectator, eens omtrent de italiaansche questie. De legatien zullen aan den paus worden teruggevende groother tog van Toscane zal op zijn troon worden hersteld; Peschiera en Mantua zullen aan Piëinont worden gegevende hertog van Modena zal niet worden hersteld, terwijl zijn gebied lus- schen Parma en Toscane zal worden verdeeld. Oostenrijk en Frankrijk zijn het eens, om zich op het congres tegen de aan hechting van de hertogdommen bij Picmont te verzetten. Op den berg van Chevremont staat eene kapel, die jaarlijks vele bedevaartgangers uitlokt. Dezer dagen begaf een heer van Luik zich met zijne dame naar genoemde kapel. De dame is on derweg door een geweerkogel in het voorhoofd getroffen ge worden. Men vermoedt dat deze kogel door een jager is af geschoten. De gewonde dame is onmiddelijk naar Luik ver voerd en verkeert in een wanhopigen toesland. SCHEEPSTIJDINGEN- BINNENGEKOMEN: NIEUWEDIEP2 Oct. Jupiter, Burggraaff, Batavia, vertr. 18 Mei. Olaff. russ. oorl. fregat., kapt. Weymarn, Kroonstad. 2 Gezusters, de Jong Yaraiouth. 3 Oot. Cijcloop Ned. Oorl. stoomschip, kapt. luit 1ste kt. J. P. G. Muller, Vlissingen. Cornelia, Bijkerk, Diana (stRanger (st.), allen .Londen, 4 Oct. Berenice, Bakkema, Koningsbergen. John and Mary, Hedley Newc. UITGEZEILD NIEUWEDIEP, 2 Oct Twenthe (stHuil Aurora (stLonden Atalante Ned. Oorl.sch. comm Kniphurst, Vlissingen Johanna Christina, de Boer Newc. Jonge Paul (st.), Stettin. 4 Oct. Adeline, Tiedeman Hartlepool. Livorno Packet Melenberg, Livorno. Maria, Bakker, Triest. Santa Rosa, Buykes, Curagao GEME1T3DE ESB.IGTS1T. Op het strand onder de gemeente Loosduinen is het lijk van een onbekend manspersoon aangespoeld. De instru menten aan de slerrewacht der ulrechlsclie hoogescliool zullen vermeerderd cn de kruidtuin aldaar worden uitgebreid. In het volgende jaar zal een aanvang worden gemaakt met het leg gen van eene schipbrug over de Maas hij Hedel. Uit Parijs wordt gemelddat het vredestractaat aanstaanden zalurdag te Zurich zal worden geteekend. De gemeenteraad van Roer mond heeft zich bij adres tot de Tweede Kamer gewend, met verzoek, dat de belangen dier gemeente bij liet aanleggen van nieuwe spoorweglijncn niet uil het oog worden verloren. In dit jaar zal in Nederland de vierde algeniecue tienjarige volks telling plaats hebben. Hel fraaije dorp Zeijst zal door gaz verlicht worden. - De nederlandsche regering is voornemens proeven te nemen met kunstmatige oesterteelt op onze kusten, even als zulks reedsin Frankrijk geschiedt. Dcoude twist tus- schen Spanje en Mexico zal eindelijk bijgelegd worden;Mexico heeft voldoening beloofd. De geheesheeren van den pruissischen koning achten het herfstweder niet gunstig voor 's vorsten zie kelijke gesteldheid. Te Scheveningen zijn sedert 24 Septem ber 52 haringschuiten met 2,505,000 stuks haringen aangeko men. Uit Manilla wordt berigt, dat tusscheu Frankrijk en Cochin-China een verdrag is tot stand gekomen. Keizer Napoleon heeft den grootvorst troonsopvolger van Rusland be noemd tot grootkruis van het legioen van eer. AD7SRTSITTIS1T. Heden beviel door Gods goedheid van een welgescha pen ZOON en DOCHTERJOHANNA CATHARINA GUIKENgeliefde Echtgenoot van C. A. KAAN. Nieuwe diep2 Oetoher 1859. Eenige en algemeene kennisgeving. Er wordt met, November gevraagd eene DIENST MEID hoven de 18 jaren, adres onder de letter R. hij den uitgever dezer. IS5 Mej uvrouw KISSINGverlangd cene bekwame MEID, huur ƒ5 per maand.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 3