DE STOOMBOOT ZIIDERZEE, OVERLEVINGSKASSEN. PUBLIEKE VEBKOOPLVG Vennootschap Nederland. Meuwediep, Wieringen, Medemblik en Enkhuizen naar Amsterdam, W. J. HIDDEBOK, op Donderdag 6 October 1859, 's avonds 7 ure, zal in het lo kaal Tivoliaan den Helderten overstaan van den Notaris W. J. HIDDEBOK, onder meerdere perceelen worden verkocht: 1Omstreeks 2 bunders 50 roe WEILANDgelegen in den polder van den Helder en Huisduinentus- schen den Iluisduiner Fortweg en de Molensloot. 2. Omstreeks 1 bunder 92 roe 90 el WEILAND, aldaar annex het voorgaande. Te zamen uitmakende het perceelkadastraal bekend in sectie B, No. 282. Eigenaars de Erven K. Hoogvorst en J. Bier. vaart geregeld Maandag, Woensdag en Vrijdag ten 5 ure 's morgens van TEXEL, langs en van AMSTERDAM Dingsdag, Donderdag en Zatur" dag, 's morgens ten 7 ure terug. Terwijl de vrachten in zooverre zijn gewijzigd dat men thans betaalt van Texel naar Amsterdam 1e Kaj. /"2.50. 2e Kaj. f 1.50. RETOUR le Kaj fA 2e Kaj. f2.50. v. h. Nieuwediep n. Amsterdam 1e Kajf3-2e Kaj f 1.23 RETOUR 1e Kaj. /"5.50. 2e Kaj. f2.— De vrachten der goederen zijn zoo laag mogelijk gesteld en te Amsterdam ligt steeds een Ligter gereed om dezelve in ontvang te nemen. De Notaris W, J. HIDBE BOK, Agent van de Ven nootschap NEDERLANDvoor den Helder en om streken heeft de eer de aandacht van belangstellen den bij vernieuwing te vestigen op de genoemde te Am sterdam gevestigde Maatschappij. Hij veroorlooft zich in het bijzonder de daarbij ingevoerde OVERLEVINGSKAS SEN tot vorming van kapitalen door oploopende renten en versterving, beheerd wordende door de Vennootschap, aantebevelen. Bij dezen wordt gelegenheid tot eene vee vuordeeliger plaatsing van spaarpenningen of kapitalen gegeven, dan op elke andere wijze mogelijk is. Van daar, dat tot deze inrigtingen van voorzorg, om door jaarlijksche besparingen van kleine sommen te voorzien, voor Kinderen in hunne vestiging, militaire dienstvervanging, uitzet, enz. voor vol wassenen in de behoeften van den ouderdom, bereids een groot aantal personen, ook in deze gemeente, zijn toegetreden. Nadere inlichtingen worden verstrekt ten zijnen kan. tore aan den Helder. Notaris. WEERKUNDIGE WAARNEMINGEN, gedaan te HELDERdoor den heer C. van der Sterr. Barometer Thenuometer- Damnkrings- c Magnetische stand stand toestand ■3 "5 1 C3.S O 73 Declinatie ol Plaatsgehad hebbende Windrigtingen. G Miswijzing van het Kompas. V. in milhm. in Lmlsius-graüen. T3 C Jz O -a o p- to - 2 cL s S" B Gemidd. Des Des daags. Des nachts. Si-s •ÏJ J. O O -2 P- .SP «J -3 O) •§-§ "52 H w 1 H e 3 u. O o CO 0> -O •a c a +3 co o o "O S co -o 2 o to co Des namid dags 2 ure. er per middags T3 .3.° 2 O H c p .2 2 -o "2 o P H HJ P -a I'S-S O Naar het etmaal. 0 uur. Hoogste. Laagste. Hoogste. Laagste S S-" O) O) O J3 CO Cd Cd (Regtwijzend.) 1 «s c O o,a O Westen. 25 758.17 758.12 16.1 12.4 16.5 15.5 0.90 11.7 55° z.zzo. zw.zwlz. 6.17 15.0 1.4 1.4 18°54' 0" 24 761.45 761.98 20.1 16.1 19.0 15.1 91 15.9 95 zvvtz.zo.z.zwtz. 5.85 10.5 0.0 0.6 18 59 55 25 760.76 760.56 20.6 15.4 17.5 16.1 88 15 7 60 zw. 6 60 14.5 0.0 2.4 18 55 40 26 765.52 764.18 18 5 16.1 18.2 15.5 92 15.5 44 ZW.ZO.ZWtZ.NW 5.20 11.0 5.5 1.5 18 52 20 27 765.51 765.67 16.6 15.0 15.5 14.5 85 11.5 55 NW. Olz. Zto. Z. 1.10 8.5 0.0 1.2 18 54 45 28 758.55 758.99 18.2 14.5 14.7 11.8 88 12.2 54 zwtz zto z zwtw 2.50 8 5 5.7 0.8 18 56 50 29 754.74 754.42 16.2 14.0 15.5 15.8 85 11.1 59 zw.zvvtw. zwtz. 1.10 16.5 0.0 5.0 18 54 50 NtEUYVEDIEP BIJ C. BAKKER Bz. GEDRUKT Bij S. G1LTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 4