Vv.VB'*3e" MECWEDIEPER COURANT. 9 OCTOBER. lf I s TT TT 3 T IJ D IXT O E 1T. ZEVENTIENDE JAARGANG. Wordt uitgegeven op Zondag en Donderdag door den Boekh. G. BAKKER Bz., te Nieuwediep. Abonnementsprijs per kwartaal ƒ1.30 Franco per post»1.50 Enkele nommers»0.10 Men abonneert zich bij alle boekhandelaars en post directeuren. ADVERTEXTIEN worden aangenomen tot Zatur- dag en Woensdag middag 12 uur. Prijs van 1 tot 4 regels is f 0.60. Voor iederen regel meer f 0.15. Zegelregt voor elke plaatsing f0.35. Buitengewoon groote letters, naar mate der ruimte, die zij beslaan. Brieven en stukken franco aan den Uitgever. HELDER cn NIEUWEDIEP 8 October 1859. Naar wij vernemen, is de heer J. A. de Ruijler eersle hulponderwijzer in deze gemeente, na gehouden verge lijkend examen, benoemd tot hoofdonderwijzer te Rustenburg. Volgens ontvangen telegraphische beiigleu zijn Zr. Ms. schroefstoomschepen het Loo, onder bevel van den luit. ter zee 1ste kl. J. van Gogh den 5dcn dezer te Cadix, en de Vice-Admiraal Koopman, kapt.-luit. ter zee C. N. ZwaanhalsRei nier G la es zen, luit. ter zee 1ste kl. J. C. II. Arntzeniusden Jden dezer te Plymoulh aangeko men. Aan boord van die bodems was alles wel. Op het raadhuis te Urk is een adres aan Z. M. den Koning ter onderlcekening gedeponeerd, waarin adressanten eerbiedig verzoeken, dat ook Urk in het spoorwegnet worde opgenomen. Volgens hun inzien behoefde er slechts een dijk gelegd te worden van Urk lot aan het eiland Marken met eene verbinding van dat eiland aan den vasten wal, om ver volgens met een spoorweg van Amsterdam naar den Helder verecnigd te worden, waarvan de kosten globaal berekend wor den gelijk te slaan met die van de doorgraving van Holland op zijn smalst. Burgemeester en wethouders van Enkhuizen hebben eene circulaire gezonden aan 17 gemeentebesturen, gelegen rondom de Zuiderzee, of door handel en scheepvaart daarmede in ver band slaande. Daarin wordt gewag gemaakt van de slappen die door de genootschap Occonomia Enchusana gedaan zijn, ten einde de voor die stad liggende zandbank weg te nemen. Met het oog op de spoorwegplannenwaarbij sommige dezer gemeenten onmiddelijk zullen verbonden worden andere daar van op aanmerkelijke afstanden blijven, is het voor beiden van belang eene goede gemeenschap te behouden met de Zuider zee. Daarom stellen burgemeester en wethouders voornoemd aan de 17 gemeeulen voor, de navolgende drie vragen te be antwoorden a. Is dc verbetering van het vaarwater voor of bij uwe gemeente noodzakelijk? zoo ja, h. zijn zij genegen zich ter zake met ons aan te sluiten, om bij gezamenlijk adre- aan de Hooge Regering te verzoeken dat in de verbetering van die vaarwaters worde voorzien? en c. Daar die verbeteringen door een stoombaggermoleu bewerkt kunnen worden men ge zamenlijk vrage, dat het rijk ten dien einde zoodanig werktuig beschikbaar stelle en voor zijue rekening uitsluitend aanwijze ter dienste der vaarwaters in de Zuiderzee? - De commissie uit het Provinciaal Geregtshof in Noord- Holland, belast met het afnemen der examina aan adspiraulen tot het notaris-ambt, heeft den belanghebbenden verwittigd, dat zij tot voorschreven einde zal vergaderen op Vrijdag den 11 November 1859 des voormiddags ten 10 ureen zoo noodig op de volgende vrijdagenin eene der zalen van het Paleis van Justitie te Amsterdam door het Hof in gebruik. Uit Luxemburg schrijft men dd. 5 dezer het volgende Nadat Z. K. H. de Prins van Oranje gisteren namiddag in een open calèche, vergezeld van Z. K. H. Prins Hendrik, zijn inlogt in de stad had gehouden, terwijl de gemeenteraad aan de grenzen van de jurisdictie der stad den doorluchtigen gast had begroet, die voorde eersle maal binnen hare muren kwam, hebben de Prinsen aan de verschillende autoriteiten op het gouvernementsgebouw audiëntie verleend. Vervolgens werd de raad van bestuur van het gezelschap der buksschieters, tot I1H. KK. HH. toegelaten, die de uitnoodi- ging ter bijwoning van een buiteugewoon concours, te hunner eer te houdenhebben aangenomen. De Prinsen zijn naar Walverdangen teruggekeerd, na alvo rens een gedeelle der fortificatie-werken van den Bock te heb ben bezigligd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1