STOOMBOOT ZUIDERZEE, TEXELSCHE OESTERS a f l .60 het 100. 11 iffiUlffiffif SHEi-lMI! TAS 'T MEUWEDIEP MAR ALKMAAR FA HAARLEM, Binnenhaven !\To. 54 aanvang nemende 15 October. ONDERNEMINGEN 's namiddags 2 ure. 's morgens 9! ure. 's avonds 6 ure. ADTSB.TS1TTIB1T. Heden overleed, aan de gevolgen eener kortstondige doch lievige ziekte, in den ouderdom van 44 jaar, mijne geliefde Eehtgenoote CORNELIA TROMP, mij nalatende zes kinderen. Nieuwediep5 October 1859. D. de VAAN. He KOMMANDANT van het Koninklijk tJÖ»* Instituut voor de Marine ,te Willemsoord, waarschuwt door dezenhet Publiekalhier woon achtig, aan de Adelborsten van gemeld Instituut GEEN CREDIET te verleenen, zullende zij hoege naamd geen aanspraak op betaling kunnen maken. J. vak der HAARHoofdonderwijzer te Helder vraagt tegen primo November eene geschikte DIENSTBODE. wordt verlangd een tweede kindermeisje, buiten de kost, om weldra in dienst te treden en eene volwassen kindermeid (liefst niet beneden de 20 jaren oud) tegen December. De Notaris P. A. BEETS, is voornemens op Zaturdag den 22 October 1859, des voormiddags ten 11 ure, in het Logement Veerburg, in den Anna Paulowna Polder, in het openbaar te verkoopen in perceelen: I Bunder 68 roeden Mangelwortelenzeer voor- deelig te velde staande op de plaats Oostbroek in het Oostdeel van dien Polder. ljt OBE:: [JETBJ! DER Maandag en Woensdag des morgens 5 uur van Texel naar Amsterdam. Dingsdag en Zaturdag des morgens 7 uur van Amsterdam naar Texel. Vracht- en Bestelgoedcren kunnen bezorgd worden in het Veerhuis bij C. L. PEDROL1, aan het Hoofd. De ondergeteekende heeft de eer te berigtendat hij eene kamer in gereedheid heefttot gebruik van OES TERS, GECIHJLEERDE PALING, ZUREN enz. Zich minzaam in ieders gunst aanbevelende. Bierhuis de VALKover het Postkantoor. II. VALKENHOFF. B3* Wordt tevens gevraagd eene WERKMEID, om dadelijk in dienst te treden. met het nieuwe Snelvarende Stoomraderjagt ZAAK STROOM N°. 2, ut ueteeiucjuicj utet De ^Dilujetice OitDetueuuitcj van JOHs. vanderHAAGEN en Wed. J. J. QUINTERNE. welke afrijden: V. ALKMAAR n. HAARLEM, 's morgens 6 ure. Na de aankomst der Stoom boot welke 's nachts ten 12 uur van Nieuwediep vertrekt. oP de derde doorloopende Spoortreinen. V. HAARLEM n. ALKMAAR. Na de aankomst der eerste doorloopende Spoortreinen v. Amsterd. 's Hage en Rolterd. Na de aankomst der derde doorloopende Spoortreinen. ES5* De Stoomboot Zaanstroom, 's nachts ten 12 ure van het Nieuwediep vertrekkende, is heden de eenigste gelegenheidwaarmede de Passagiers van daar dadelijk en zonder oponthoud te Haarlem kunnen door reizen daar dit vertrek in directe Correspondentie staat met de Spoortreinen naar 's Gravenhage, Rotlerd., België, Frankrijk. De passagiers van 't JVieuwediep worden ver zocht aan boord der Stoomboot plaats tc nemen. Kantoor te Alkmaar bij JOHs. v.n. IIAAGEN Hotel Toelast. Haarlem Wed. J. J. QUINTERNE, Leeuwrik. En voorts informalien aan boord der Stoomboot,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 3