PUBLIEKE AANBESTEDING OP TEXEL. L. JELGERSMA Mejufvrouw Verweijde J. W. BLITS, SCHOUWBURGLORAAL nairoais, DINGSDAG 11 OCTOBER 1859, 1THEAM DE HERI1ERM DER RIlSCflflEiD, LOKAAL TIVOLI Op Donderdag den 27 Ocloberl859, des avonds 7 ure in de herberg de Rijzende Maan aan de Waal op Texel zal ten verzoeke van Kerkvoogden der Hervormde Gemeente van de Waal voornoemdten overstaan van den te Texel residerenden Notaris JOHANNES LÜDOVIGUS KIKKERT, bij inschrijving en opbod, publiek, onder nadere goed keuringvolgens Bestek en Teekening, worden aanbesteed: Hel ROUWEN eener NIEUWE KERK met TOREN, ter plaatse van het vorige af te breken Kerkgebouw aan de Waal op Texelen grootendeels op de daarvan over te laten fundamentenalsmede het maken van een nieuwen PREDIKSTOEL en KLANK BORD en weder plaatsen van het DOOPHEK uit de oude in deze nieuwe Kerk en het maken van DRIE RIJEN GEWONE ZITPLAATSEN op de tribune. Waarvan het Bestek van af heden ten kantore van opgemelden Notaris KIKKERT en bij den Opzigter J. van PUTTEN te de Cocksdorp in Eijerland alhier ter inzage zal liggenzullende wijders de aanwijzing in loco op het terrein der bebouwingtwee dagen vóór de inschrijving plaats hebben. verlangt tegen 1 November eene DIENSTMEIDgoed haar werk verstaande. verlangt tegen primo November eenen LEERLING. Men is voornemens op Maandag den 51 iOctober 1859, desavondsten 8 ure, in het lokaal Tivoli te Helderin het openbaar te verkoopen I o. Een HUIS en ERFstaande en gelegen aan de Koopvaarders-binnenhaven te Nieuwediepgemeen te Helderwijk N, No. 79. 2o. Een HUIS en ERFstaande en gelegen als vo ren naast en ten oosten van het voorgaande perceel, wijk N, No. 80. >o. Een HUISwaarin laatstelijk een GROENTEN- WINKEL met ERFstaande en gelegen als vo ren, wijk N No. 110. ■io. Een HUIS en ERFstaande en gelegen als voren achter het voorgaande perceelnog ongenummerd. Nadere informatiën zijn te bekomen ten kantore van den Notaris P„ A. BEETS, te Nieuwediep. Chirurgijn en Mechanisch Dentisteverwittigt het geachte Publiek van den Helder en het Nieuwediep en zijne geëerde Begunstigers, dat hij, om ieder op eene allezins fatsoenlijke wijzede gelegenheid te geven tot consulteren, zich heeft gevestigd bij den Heer A. HESTERMANKa- naalweg tegenover de Leerlooijerijen thans aldaar te spreken of te ontbieden is. Adviezen gratis. onder directie van P. BOAS en N. JUDELS. OF DE Nieuw groot Melodrama in 5 bedrijven, naar het Fransch met nieuwe decoralien en costumes, van het Theatre de la Porte St. Martin. Na hetzelve: vrolijke Vaudeville in Een bedrijf, naar het Fransch. Aanvang 7 ure. Na den afloop der Voorstelling BAL. De Viool virtuoos A. ZIRPEL, gunstig in alle groole steden van Holland, Belgie en Duilschland bekend heeft het voorne men, nu hij van zijn Londensche reis is teruggekeerd, zich nogmaals in bovengenoemd lokaal te doen hooren op Donderdag den 15 October 1859. Aangemoedigd door den bijval, die hem op zijn eerste Concert is ten deel ge vallen, neemt hij de vrijheid UEd. nogmaals een lijst aan te bieden, hopende dat dezelve met UEd. naainteekc- ning vereerd moge worden. Aanvang ten 1\ uur. BASTIANS en C. A. REKKER. Entree bij inteekening Een Heer /"0.99. Eene dame f 0.49. Buiten Inteekening Een Heer ƒ1.49. Eene dame f 0.99. NIEUWEDIEP BIJ C. BAKKER Bz. GEDRUKT BIJ S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 4