JW. 82. HELDERSC1IE m MEMEDIEPER COÏIÏVM. DONDERDAG 13 OCTORER. 1TIB TT TT 3 T IJ D ZIT 3 E IT. ZEVENTIENDE JAARGANG. Wordt uitgegeven op Zondag en Donderdag door den Boekh. G. BAKKER Bz., te Nieuwediep. Abonnementsprijs per kwartaal ƒ1.30 Franco per post»1.50 Enkele nommers»O.10 Men abonneert zich bij alle boekhandelaars en post directeuren. ADVERTENTIEN worden aangenomen tot Zatur- dag en Woensdag middag 12 uur. Prijs van 1 tot 4 regels is f 0.60. Voor iederen regel meer 0.15. Zegelregt voor elke plaatsing f0.35. Buitengewoon groote letters, naar mate der ruimte, die zij beslaan. Brieven en stukken franco aan den Uitgever. HELDER en NIEUWEDIEP 12 Oclober 1859. jl. Maaudag werd door de officieren van de marine alhiereen luisterrijk bal gegeven ter eere van de offi cieren van het russische fregat Ola ff. De ruime zaal van Tivoli was daartoe smaakvol versierd. Door een groot aantal militaire en burgerlijke autoriteiten werd dit feest bijgewoond. De beroemde violist, de heer Zirpelzal zich op mor gen avond weder in het lokaal Tivoli alhier doen hooien. Wij twijfelen niet of eene talrijke opkomst van het kunstminnend publiek zal toonendat dien toonkunstenaar ook ter dezer plaatse dcnzelfden bijval wordt geschonken, die hem in zoovele steden van ons vaderland en van Europa mogt ten deel vallen. Bij gunstige gelegenheid zal Zr. Ms. stoomschip Citadel van Aut werpen, benevens Zr. Mr. korvet Juno, op 20 dezer van hier naar Oosl-Indic zeilen. Dezer dagen is te Schiedam de eerste der op particuliere werven aanbesteede kanonneerbooten van stapel geloopende naam daarvan is A c h i 11 e s. Zij voldoet goed en is ook geschikt om mortieren te kunnen dragen. Z. M. stoomschip Wassenaar zal den 20sten dezer naar Cherbourg vertrekken. De zeildag van Zr. Ms. transportschip de Heldin, liggende te Hellevoetsluis, naar de West-Indiën bestemd, is bepaald op den 16 dezer. De luitenant ter zee 2de kl. II. M. baron van Tuyll van Serooslcerlcen is aan boord van dien bodem vervangen door den luit. ter zee 2de kl. A. J. Cosijnvan Zr, Ms. wachtschip te Vlissingeu. De heer Jacobus Buissinlconlangs te Alkmaar over leden heeft bij testament, vrij van successieregten, gelega teerd aan de St. Dominicus Parochiekerk 2000, aan de nieuw gebouwd wordende St. Lanrentius Parochiekerk /5Ü0, aan het R. C. weeshuis /"I500 en aan de vereeniging van den II. Vin- centius van Paulo 1000. Blijkens inededeelingen van Zr. Ms. zaakgelastigde en van den consul-generaal te Lissabon alsmede van den consu- laireu agent te Belem, heeft de raad van gezondheid te Lissa bon, bij besluit van den 20sten September jl.verklaard, dat de havens van Rotterdam en Stockholm, te rekenen van den lsten Sept., zullen worden beschouwd als besmet door de cholera, terwijl de overige havens van Nederland, Zweden en Noorwegen zullen worden beschouwd als verdacht van be smetting. Dientengevolge worden in Portugal de schepen uit Roller- dam en Stockholm aan vijf, en die uit de overige havens aan drie dagen quarantaine onderworpen. Nopens de schipbreuk van hel belgische schip Constant, op een koraal-rif bij de Caroline-cilandenmeldt men thans de volgende treurige bijzonderheden. Nadat de equipagie van 18 personen zich in twee booten hadden gered, verlieten deze elkander toen de levensmiddelen verbruikt raakten. De kleinste vau beide booten, bemand met G schipbreukelingen, landde twee dagen later op een der Pelew-eilandenalwaar zij echter door de inboorlingen van alles beroofd werden. Zelfs de koning plunderde mede en ontstal hun een hemd. In dien toestand werden zij gelukkig door een walvischvaarder opgenomen en verpleegd. De overige 12 schipbreukelingen zwierven steeds in de groote boot in zee rond, Na verloop van ecnige weken, toen men alle proviand, lol zelfs de schoenen had opgegeten, stelden eenigen voor, door het lol te doen beslissenwie als eerste offer ter voldoening aan den honger zoude vallen. Daartegen werden vele bederf - kingen gemaakt, doch een neger, verklarende, dat aaiDzijn leven weinig verbeurd wasstak zich dood en gaf alzoo een

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1