treffend bewijs van zelfopoffering weldra werd een tweede offer vereischt, en weder trof het lot een neger. Zoo doolde de wanhopige bemanning 81 dagen op zee rond lol dat zij te Dorch in Geelviuksbaai aan wal kwam. In de vorige week heeft eeue fransche dame te Mountchach in Engeland, blijken van een bevvonderenswaardigen moed aan den dag gelegd. Omstreeks middernacht drongen twee dieven waarschijnlijk wetende dat haar echtgenoot afwezig was, hare woning binnen, grepen de vrouw, die alleen te huis was, aan en wilden haar bindenten einde hun diefstal en misschien nog erger ongehinderd te kunnen begaan. De Francaise bezat echter evenveel ligchaamskracht als énergie. Het gelukte haar zich uit de handen der roovers los te maken, en naar een belendend vertrek te vlugten, alwaar twee geladene pistolen legen den muur hingen. Zij greep die in der haasten schoot er een op een der dieven af, die haar vervolgde, zoodat deze dood voor hare voeten nederviel. Zijn medepliglige wilde vlugten, maar alvorens de deur te bereiken, werd hij door het tweede schot getroffen, en viel ernstig zoo niet doodelijk gewond neder. Op het vernemen der schoten kwamen de buren en de policie toeschietendie de booswichten badende in hun bloed zagen liggen. Zij, van wie zij hun slagtoffer hadden willen maken, stoud bij hen, terwijl zij gelijk een tweede Judith, nog hare onverzoenlijke vreeselijke blikken op beu gevestigd hield. De Israëlieten te Petersburg hebben de meerderjarigheid van den grootvorst troonsopvolger door de inwijding eener nieu. we synagoge gevierd. Een der bij deze gelegenheid opgetreden redenaars deed uitkomen, dat Rusland het eenige land is, dat uooit door het bloed der Israëlieten werd bevochtigd, en de russische natie de eenige, die nooit eene daad van wraakoefe ning op de Israëlieten heeft gepleegd. Zoowel te Parijs als te Berlijn, is de bespottelijke mode om goudstukkcu in de ooren, gouden knoopen en broches te dragen, onder de dameswcreld weder ingevoerd. Menige ade- lijke vrouw zou den neus optrekken, indien zij wist, dat dit ei genlijk eene oude boerenmode is. De dames der aristocratie zouden trouwens de zaak nog verder kunnen drijven door dub bele Louis d'ors, enz. in de ooren te dragen, hetgeen tot biertoe nog door geen boerin is geschied. Uit Haili verneemt men, dat de president dier republiek, de generaal Geffrard, eene proclamatie tot de bevolking heeft gerigt, waarin hij kennis geeft, dat hij op het spoor was ge komen eener zamenzwering, met het doel de bestaande orde van zaken in de republiek omver te werpenaan het hoofd van welke zamenzwering de generaal Gucrrier Prophete stond. Om een bewijs van zijne gemagligdhcid te geven, heeft de president, in plaats van den zamenzweerder aan de regtban- ken over te leveren, hem eenvoudig van het eiland doen verwijderen. In Staflfordshire werd een kind door eene kalkoen gedood. Het schijnt namelijk, dat er reeds lang eene vijandschap tus- schen beiden bestond, doordien het kind onderscheidene jon gen van den vogel met een stok had gedood. Men meldt uit Havre: In de maand Aug. jl. ontscheepte hier eene dame, van om streeks 50 jaar, Mevr. de Gallay, van Genève, terugkomende van Mexico met de stoffelijke overblijfselen van haren man, die in de maand ApriUdezes jaars overleden was. Het ver bleekt gelaat en de ingetogen houding dezer dame getuigden van al hare innerlijke droefheid. Te St. Adresse bewoonde zij bij een kruidenier een klein kamertje, Zij deed op het kerk hof St. Marie een grafkelder voor twee personen maken. De grafkelder was voltooid en het lijk des mans er in gelegd. Dezer dagen verliet de dame 's morgens vroeg haar vertrek en ging naar de kerk, waar zij droevig weende. Daarna be gaf zij zich naar de hoeve, genaamd Tous Vents, zette zich aldaar onder een boom, en doodde zich zelve met een revol ver met 7 loopen. Eenige uren vóór den zelfmoord zeidc haar iemand, dat zij twee niet verzegelde brieven vergat. Zij stak die in haren zak, waarin men ze nog gevonden en aan den commissaris overhandigd heeft. Uit deze brieven zal men denkelijk eenige opheldering verkrijgen. Uit Munchen wordt gemeld dat sinds eenige dagen al daar is geopend, het nieuwgebouwde museum der koninklijke metaalgieterij, alwaar in drie ruime zalen schier al de in die inrigting vervaardigde kunstwerken zijn tentoongesteld. Zoo treft men daar o. a. de standbeelden aan van Gustaal Aaolf, Berzelius, llenry en Jefferson, koning Ferdinand II van Na pels, Huskisson, Beethoven, Platen, het monument van Schiller en Goethe, de ruiterstandbeelden van koning Johan van Zwe den, Bolivar, Washington, enz. Uit Brussel meldt men: Antwerpen en zijne omstreken worden thans door eene Egyptische plaag bezocht, namelijk door zoogenaamde eendagsvliegen of haften. Sedert twee of drie dagen bedekken zij alles, ter dikte van een duim, en be lemmeren zelfs de ademhaling en het spreken. Volgens som migen zijn zij de voorboden van fraai weder. Uit Mannheim meldt men, dat onder de industriële ver beteringen van onzen tijd, een door den heer C. Lamina al daar zamengestelde steendruksnelpcrs de aandacht van het al gemeen verdient en zoowel wegens hare eenvoudige constructie als de geringe plaats, die zij inneemt, zeer aanbevelingswaardig is. Zij is voor het grootste gedeelte uit ijzer vervaardigd, hare compressie is zeer elastiek, en de behandeling van het geheele werktuig vordert gcene grootere inspanning dan de gewone kracht eens mans. Uit Christiania wordt van den 4den gemeld, dat de plegtige opening van den storlhing door den koning waar schijnlijk den Oden zou plaats hebben.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 2