AMSTERDAM-NIEUWEDIEP. Uitverkoop van Lucifers, DAGELIJKS „D E NOORDHOLLAN D." PUBLIEKE AANBESTEDING. MUZIEK in TIVOLI GEMEITGDE BEBI3TE1T. TIJDELIJKE VERANDERING STEENDRUKKERIJ Drie hoenders te Meppel hebben sedert den aanvang dezes jaars 599 eijeren gelegd en nog dagelijks gaan zij op den in geslagen weg voort. In de afgeloopen weck zijn 528 spaan- sche matten uit de Lutinc opgevischl. Gedurende de maand September zijn 480 militareu voor Indië aangeworven. Te Leeuwarden zijn van 27 Sept. tot 4 Oct. aangegeven 50 sterf gevallen tegen 10 geboorten. Lola-Monlcz is uit Engeland weder naar de nieuwe wereld vertrokken. Te Londen heeft zich cene vereeniging gevormd niet het doel, om die toppen der Alpen te beklimmen, welke nog nimmer door een menschelij- ken voet zijn betreden. Prins Jeröme is onpasselijk. De regtbank te Middelburg heeft een persoon vrijgesprokendie was aangeklaagd wegens verzuim van de aangifte van het kind, waarvan zijne echtgenoot ten huize harer ouders bevallen was. De regtbank gronde die vrijspraak op de omstandigheid, dat de beklaagde niet bij de geboorte was tegenwoordig geweest. BEURSBERIGTEN; Amsterdam, li Oct. W.S. 2J- pc. 64j5 pc. 11\. 4pc. 97j£. Spanje, lf pc. oö|. buitenl. 5 pc. 45£. binnenl. 5pc. 42?^. Rusland. 1816, 5 pc. 104|. 5 pc 102. 1829, 5 p. 86. Oostenrijk, metall. 5 pc. 54J- amst. 5 pc. 75. natio nale 1854 5 pc. 59^. metall. 2£ pc. 29£^. SCHEEPSTIJDINGEN. BINNENGEKOMEN: NIEUWEDIEP, 9 Oct. Zenith, Booker, Sunderland. Fenna, Caspers, Archangel Alphard, Poelma, St. Petersburg. Anna Augusta, Kuiper, Riga. Welgelegen, Zvvaal, Frederikstad. Stjerne, Hilden, Drammen. 10 Oet. Het Goede Vertrouwen, Kraan, Batavia, vertr. 8 Junij. Margeretha, Beekman, Riga. Gustav Garl, Fretwurst, dito. Margere tha, Meiier, Newcastle. Anna Paulowna (st.), Genua. Am, Proud, Forcer, Sunderland. 11 Oct. Drammen, Frost, Drammen. Diana (st.), Londen. UITGEZEILD NIEUWEDIEP, 9 Oct. 2 Gezusters, de Groot, Yarmouth. Hanna Christensen, Andersen, Christ. Penelope, Kjölner, Penelope, Olsen, bei den Drammen. Jan Frederik, Klasen, Triest. Vorwiirts, Ostermann, Newc. Hylton, Newton, Sunderland. Willem, Molenaar, Napels. Hermanna Wilmink, avontuur. Bevajlen van eene DOCHTER M. van BRUGGEN, SWERVER. Nieuwediep 11 October 1859. Eenige en algemeene kennisgeving. de 1000 Doosjes ƒ6.50, de 100 ƒ0.70, de 50 ƒ0.56 en de 25 ƒ0.18, bij G. KROEB, Weststraat L. 20. van de dienst der Stoombooten ZAANSTROOM No. 1 2. Tot nadere aankondiging zal de dienst van VRIJDAG den 14 OCTORER 1859 af geregeld zijn als volgt: van AMSTERDAM 's namiddags ten 5| ure. het NIEUWEDIEP 's nachts 12 De ondergeteekenden bevelen zich beleefdelijk aan tot het leveren van alle soorten van STEENDRUKWERK, als rekeningen, facturen, nota's, prijs-couranten circulaires, kwitantiënassignatiënwissels, adres- en visitekaartjes, rouw-en trouwhrievenetiquetten, signaturen, envelop- pes, menues, landkaarten titels diploma's, muziek, enz. De bestellingen kunnen door de respectieve Boekhande laars geschieden. Alkmaar 12 October 1859. IIERMs. COSTER ZOON. Op Maandag den 17 October a. s. zal, des middags ten 1 ure op het bureau van den Garnizoens komman- dant worden aanbesteed De AARDAPPELEN, ten behoeve der menage van het 2e Bat. 7e Reg. Infanterie. De voorwaarden zullen van af heden op genoemd bu reau ter lezing liggen van des middags 12 2 ure. Namens Administrateurs van voornoemd Battaillon De 2e Luit. kwartiermeester, LEFÈBRE. f)e ondergeteekende zich alhier gevestigd «wfc* Jtfi hebbende als Laarzen en Schoenmaker en Winkelier beveelt zich bij deze beleefdelijk bij zijne plaatsgenoolen aan. Kanaalweg I, No. 112. A. SENDER3IAN. op Zondag 16 October 1859. Entrée en dans vrij. Aanvang 8 uur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 3