PUBLIEKE AANBESTEDING OP TEXEL. ABSBAllBMNS Affl-RBIIMATME WATTEN, i Op Donderdag den 27 Ocloberl839, des avonds 7 ure in de herberg de Rijzende .Maanaan de Waal op Texel zal ten verzoeke van Kerkvoogden der Hervormde Gemeente van de Waal voornoemdten overstaan van den te Texel residerenden Notaris JOHANNES LUDOVICUS KIKKERT, bij inschrijving en opbod, publiek, onder nadere goed keuringvolgens Bestek en Teekening, worden aanbesteed: Hel BOUWEN eener NIEUWE KERK met TOREN, ter plaatse van bet vorige af te breken Kerkgebouw aan de Waal op Texelen grootendeels op de daarvan over te laten fundamentenalsmede het maken van een nieuwen PREDIKSTOEL en KLANK BORD en weder plaatsen van het DOOPHEK uit de oude in deze nieuwe Kerk en het maken van DRIE RIJEN GEWONE ZITPLAATSEN op de tribune. Waarvan het Bestek van af heden ten kantore van opgemelden Notaris KIKKERT en bij den Opzigter J. van PUTTEN te de Cocksdorp in Eijerland alhier, ter inzage zal liggenzullende wijders de aanwijzing in loco op het terrein der bebouwingtwee dagen vóór de inschrijving plaats hebben. Genezingen door Absliaubbin's Anti-Khumatischc Watten. De Heer C. E. Y. d. Leek, te Rotterdam, na jaren lang aan Rhuma- tiek geleden te hebben is binnen korten tijd geheel van zijne pijnen be vrijd. De Heer A. Meijer, te Amsterdam schrijft, dat het vaste vertrouwen hetwelk anderen in deze watten steldenhem ook de proef heeft doen nemen en na oplettend opvolgen van het voorschrilt geheel van zijne smar telijke pijnen is verlost. De Heer J. V. Maas, te Hellevoetsluis, die jaren lang, alles had be proefd zonder ergens baat bij te vindenverheugt zich in steeds toenemen de beterschap. Mejufyrouw G. van Galen, geb. Thoen, te Loosduinen, jaren lijdende geweest aan rhumatische kramp is thans geheel hersteld. Een kind van den Heer Muské te Assen sedert lang lijdende aan Rhu- matiek werd door aanwending van één enkel blad dezer watten totaal genezen. Deze weinige opgaven zouden nog met een aantal anderen vermeerderd kunnen worden zij leveren allen het bewijs van onfeilbaarheid der in gevallen van Rhumatiek, Kramppijnen, Jicht en dergelijke. Ook tegen Roos, Huiduitslag, Brand en Jeuking der huid, zweerende borsten van zogende vrouwen en als voorbehoedmiddel om van de kinder ziekte ongeschonden te blijvenhebbe deze watten reeds een onbetwis- ten roem verkregen. Me lette vooral op de onderstaande Dépots daar ook nagemaakte en valsche watten in den handel voorkomen. De echte zijn gewikkeld in een Iichtblaauw omslag houdende de namen der Dépóthou- ders en geteekend ddbr den Hoofd-Dépóthouder A. BREETVELT Az. Groote markt, te Delft Verdere Depóls: H. D. SCHLüTERNieuwediep. IJ. J. Renken, Amsterdam. A. Oosterbaan, Amsterdam. H. J. Tkeunisse, Haarlem. S. M. J. Weveringb, Haarlem. D. Boots. Alkmaar. Gez. Lippitz, Hoorn, Wed. Meijknecht, Enkhuizeu. Wed. Engel, Medemblik. W. en B. Wiebols, Purmerend. G. A. Köhne, Edam. S. Keet, Schagen. B. D. van Weede, in de Rijp. G. W. Böllger, Zuidscharwoude. J. B. Upman Barsingerhorn. N.B In alle niet genoemde plaatsen van Noordholland kunnen Depóts gevestigd worden. Aanvraag franco, aan hel Hoofd-Depót te Delft. WEERKUNDIGE WAARNEMINGEN, gedaan te HELDER door den heer C. van der Sterr. Barometer stand in millim. O w Gemidd. Des cr O per middags etmaal. 0 uur. 50 739.81 760.23 O. 760.29 739.86 2 767.16 767.59 5 766.77 767.58 4 762.58 762.72 0 762.24 761.71 6 764.21 764.30 Thenuometer- stand in Celsius-graden. Des daags. Hoogste. 16.2 18.5 17.6 18.1 19.5 18.3 17.0 Laagste. ïo.y 13.8 15.1 13.5 14.0 12.4 13.0 Des nachts. Hoogste. 13.3 16.8 13.7 16.0 17.1 16.2 17.0 Laagste 14.3 13.5 13.1 14.0 12.6 13.0 14,0 Dampkrings- tocstand. Plaatsgehad 3 hebbende O -2 3° H S Windrigtingen. O JS ■s-s:? 2 B 2 - 12 O 3 (Regtwijzend.) O h w QO ii.i 45° zwtz.zw.ztw. z. 88 12.1 32 z.zw. wtz. 87 12.2 73 zwtw. zw. 84 11.7 43 zw. zotz. zo. 90 12.9 76 zolo. zzo. z.zw 93 15 7 74 WZW. NW. Ntw 87 12.4 81 0N0. NOlO. 0. Gemiddelde winddruk op de vierkante el in nederlandsche ponden. Grootste winddruk op de vierkante el in nederlandsche ponden. Gevallen regen in strepen. Uitgedampt in strepen. Magnetische Declinatie of Miswijzing van het Kompas. Des namid dags 2 ure. Naar het Westen. 9.63 28.0 4 2 2.5 18°36' 0" 8.48 13 3 0.0 1.9 18 56 50 5.88 9.3 0.0 1.8 18 52 43 0.90 6.8 0.0 1.6 18 51 15 0.80 5.1 0.0 1.1 18 50 50 0 60 1.4 0.0 0.6 18 54 0 3.88 11.0 0.0 1.6 18 55 50 NIEUW EDIEP BIJ C. BAKKER Bz. GEDRUKT BIJ S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 4