M 83. DELDERSCHE m v^Vg«» MEUWEDIEPER COERAM. 16 OCTOBER. XTIETTTTSTIJDIITO-EIT ZEVENTIENDE JAARGANG. Wordt uitgegeven op Zondag en Donderdag jjoor den Boekh. G. BAKKER Bz., te Nieuwediep. Abonnementsprijs per kwartaal ƒ1.30 Franco per post»1.50 Enkele nommers«0.10 Men abonneert'zich bij alle boekhandelaars en post directeuren. ADVERTENTIEN worden aangenomen tot Zatur- dag en Woensdag middag 12 uur. Prijs van 1 tot 4 regels is ƒ0.60. Voor iederen regel meer 0.15. Zegelregt voor elke plaatsing 0.35. Buitengewoon groote letters, naar mate der ruimte, die zij beslaan. Brieven en stukken franco aan den Uitgever. De BURGEMEESTER der gemeente Heldervestigt bij deze de aandacht der belanghebbendenop de heden gedane publicatie ten aanzien der quarantaine maatregelen, welkeeven als vroegervan 16 dezer tot en met den 13 April 1860, in acht behooren genomen te worden, en welke publicatie op de gebrui kelijke plaatsen is aangeplakt. Helder den 11 October 1839. De Burgemeester voornoemd, STAKMAN BOSSE. HELDER en NIEUWEDIEP 13 October 1839. Naar uien verneemt, zal een gedeelte van het koloniaal werfdepot van Harderwijk naar deze gemeente verplaatst worden ten einde de militairen van hier in te schepen naar Oosl-Indië. Deze verplaatsing is een gevolg van gebrek aan localiteit bij hel dagelijksch vermeerderen van rekruten voor bet indische le ger. De troepen zullen gehuisvest worden in kazematten van het fort Kijkduin, die tot huisvesting van 400 man wor den ingerigl. Gisteren vierde de Christelijke afgescheidene gemeente alhier pleglig gedachtenis van het 23jarig bestaan van dat kerkgenootschap in Nederland. Haar predikant, ds. van dei- Werp, sprak daartoe in de avondgodsdienstoefening naar aan leiding van Psalm 126 vs. 5 over het voorregt, dat de vader- landsche gemeenten op dezen dag mogten gedenken en hoe de weldadenvan den Heer ontvangenstemmen moesten lot dankbare blijdschap. Den 16den dezer vertrekt de landpost over Soulhampton. Gisteren morgen ten zeven ure is van deze reede ver trokken met bestemming naar Cherbourg Z. M. fregat met sloomvermogen Admiraal Evertsen, kommandant M. C. van Vreeland. Den 20sten dezer maand zal van hier naar Oost- Indie vertrekken Z. M. Korvet J u n o, en Z. M. Schroef stoom schip Citadel van Antwerpen. De brieven die men met deze gelegenheden van hier verlangt te verzendenmoeten uiterlijk den 18dcn des avonds vóór 8 uren 43 min. aan het Postkantoor te Amsterdam bezorgd zijn, en de wijze van ver zending op de adressen vermeld worden. Terwijl bijna in geheel Nederland de tusschenpoozendc koortsen op eene hevige wijze heerschen en de sterfte alom de geboorte verreweg overtreft, is het opmerkelijk, dat de gezond heidstoestand in Zeeland, in welke provincie deze ziekte overi gens endemisch is, zeer bevredigende resultaten oplevert. Zoo zijn in de afgeloopen maand te Middelburg geboren 37 kinde ren en overleden 52 personen, te Viissingcn geboren 51, over leden 18, en te Zierikzee geboren 53 en overleden 21. Men berigl uit Broek en Waterland, dat toen dit wel varende dorp dezer dagen door den graaf van Vlaanderen werd bezocht, deze even als ieder reiziger, ten hoogste door de buitengewone zindelijkheid van dat dorp werd getroffen. BÜ die gelegenheid verhaalde hem een zijner geleiders, dat toen in der tijd keizer Napoleon 1, bij een bezoek dat hij aan Broek bragt, eene woning wilde binnentreden, de vrouw des huizes volstrekt begeerde, dat hij eerst schoone klompen zou aantrekken, om de vloer niet morsig te maken. En toen de magtige keizer weigerde aan dit verlangen te voldoen sprak de vrouwDan zult gij niet binnen gaanal waart gij de Burgemeester van Amsterdam zelf." Welnu," zeide daarop de graaf, indien men dit van mij mogt verlangenzal ik daaraan gaarne gevolg geven. Dezer dagen zijn de bewoners van een huis op de Veer? kade te 'sGravenhage op allerlei wijze gekweld door eenefli\~

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1