zigtbarc hand. Allerlei geruchten omtrent spokerij waren daaromtrent in omloop. Thans verneemt mendat de politie zich de zaak aantrekt, en een gestreng onderzoek doet. De dagbladen van Malta melden, dat, bij gelegenheid van de begrafenis van den bcy, cr nieuwe tooneelen van fana- tismus hebben plaats gehad. De Mooren hebben de Joden aangevallen en gesteenigd,• vele zijn gewond en eenige doode- lijk,- ook zijn vele Christenen gewond. Een der ministers van den nieuwen bey heeft een dertigtal muzelmannen doen arres teren; thans is liet overal rustig. De Triester ïeitung bevat een berigt uit Smirna, vol gens hetwelk de moeder van Djafcr Pacha, die van een voor name albanesche familie afstamt en in haar geboorteland veel invloed heeft, een groot deel aan het complot tegen den sultan heeft genomen, en ten dienste haars zoons [wiens onlvlugling steeds waarschijnlijker wordt] '1500 Albanezen naar Conslanti- nopel heeft gezonden, tevens trachtende een opstand in Albanië te bewerken. Er is bevel gegeven haar in hechtenis te nemen. Zondag 11. heeft men in de haven van Plymoulh het tot nu voorbeeldelooze verschijnsel waargenomen, dat aldaar oor logsbodems van vijf verschillende mogendheden te gelijk ten anker lagen; namelijk van Engeland, Turkije, Nederland [de schepen Admiraal KoopmanVesuvius en Reinier Klaassen] Rusland en Brazilië. Met uitzondering van de braziliaansche korvet, waren alle bodems van stoomvermogen voorzien. Er blijven steeds vreemde geruchten aangaande deu Paus in omloop. Men zegt, dat hij plan heeft zich naar Napels te begeven en dit niet slechts voor korten lijd, maar om er te vertoeven; totdat alles in zijne stalen zal geschikt zijn. Daar de Paus nimmer reist zonder een eere-escorle van twee fran- sche regimenten en, wanneer het eene zeereis is, van een sloomadviesjagt en een korvet der keizerlijke marine, zou de verwezentlijking van dit plan, in den legenwoordigen tijd, nog al rooeijelijk zijn. Overigens beweert men, dat generaal de Goyon, in zijn laatste onderhond met den Paus, zou hebben verzekerd, dat hij er nimmer weder zou terugkeeren. Het Bulletin Commercial van Port-Lonis verhaalt het volgende zonderlinge feit De geheele bevolking van Mauritius is ten uiterste veront waardigd over eene belcediging zonder wederga. De heer Cbaron, maire van Port-Louis, heeft, door middel van brand spuiten, het talrijke publick, dat zich den oden September in den schouwburg bevond, op een stortbad van vuil water ver gast. Die schandelijke belcediging is het resultaat, naar men zegt, van eene wraakoefening van dien ambtenaar legen een tooneelspeler. Daar het publiek partij trok voor den acteur, heeft de heer Cbaron last gegeven om de brandspuiten te doen aanrukken, en terwijl het geheele publiek werd begoten, zat hij rustig in zijne loge. Zij, die uit de zaal vlugllen, werden op straat met stokslagen door de politic-beambten ontvangen, terwijl een piket soldaten in de caserne onder de wapenen was. Er is eene klagt aan den gouverneur ingezonden, waarin een onderzoek wordt gevraagd." In Pruisscn is, bij besluit van den minister van binncn- landsche zaken, aan ouders ol voogden van schoolkinderen verboden, gedurende de uren, dat het onderwijs wordt gegeven, de schoollokalen binnen te treden. Den 22sten der vorige maand brak te Chicago (Illinois) tegen den middag een brand uit, die den Qösten bij het ver trek van den post nog voortwoeddc. De aanzienlijkste gebou wen, hotels, winkels en magazijnen in het drukste gedeelte der stad, waren, benevens hun inhoud, bereids eene prooi der vlammen geworden, zoodat de schade voorloopig reeds op meer dan een millioen dollars wordt geraamd. Er is alleen voor 10 millioen aan hout verbrand. Geheele straten vau groole en kleinere huizen zijn in puinhopen veranderd. Te Parma is de volgende proclamatie door den intendant generaal Cavalini uitgevaardigd «Burgers, onze stad is gisteren avond in den rouw gedora- pcid door een feit, dat men niet genoeg kan betreuren. Een ongelukkige heeft zich onder het volk vertoond, dat hij zwaar had belecdigd. De koorts der wraak heeft zich van eenige ellendelingen meester gemaakt, heeft hen verblind en hen zoo verre gebragl, dat zij hunne handen met bloed bezoedeld heb ben. Al ware kolonel Anviti de misdadigste van alle menschen geweest, dan nog ware het regt alleen aan de wet oin hem te straffen. Thans zal de regering waken, dat die wet gehandhaafd worde en zij gevoelt, dat het thans de oogenblik is, om, in naam der vaderlandsliefde, de hulp van alle weldenkendeii in te roepen. Gijdie de vrijheid verlangt zegt aan uwe medeburgers dat die vrijheid niet kan beslaan zonder eerbied voor de wet. Gij» die de onafhankelijkheid van uw land wenschlzegt hundat wij die van de orde en de rust verwachten. Zegt hun, dat het nemen van wraak voor de beleedigingen der dwingelandijzoo als dit gisteren is geschiedis den weg banen voor hare terugkomst en het volk blootstellen om daarvoor verschrikkelijk te moeten boelen. Zegt hun, dat de misdaad van gisteren geheel Italië doet weenen en zijne vijanden doet lagchen. Men weet, dat koning Oscar van Zweden den 8sten Juli; is overleden, en dat zijne begrafenis met buitengewone pleg- tighcid te Stockholm heeft plaats gehad. Maar wat misschien vele lezers niet welen is, dat elk inwoner van het koningrijk ten gevolge van het overlijden van dien dicpbelreurden vorst, gedwongen is den rouw te dragen. Zie hier over dit gebruik en over de kleur der rouwkleeren de volgende wetenswaardige inlichtingen, welke wij onlleenen aan cenen brief, die den 22slen September uit Stockholm aan de Gazelte du Nord is

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 2