Vergadering van den Ka ad ADV3HTS1TTIZ1T. gezonden: »Gij weet dat wij, bij het overlijden van onze ko ningen, allen den rouw moeien dragen; doch gij weel onge twijfeld niet, onder welken zonderlingen vorm. De vrouwen zijn in liet zwart gekleed en dragen cene witte muls met zwarte linten en ccne wijde witte pelericn; dit geeft haar het voorkomen van postulanten van zekere fransch-godsdicnslige congregatiën. De mannen dragen behalve den zwarten broek, een zwart kleed met witten kraag en witte omslagen; verder dragen zij een willen halsdoek met eenen omslag van dezelfde kleur, gelijk onze magistraten in hof-cosluutn. Verbeeldt u eene gausche bevolking in zulk een kleedij, en gij zult een denkbeeld hebben van het eenloonigste en treurigste, doch indrukwekkendste schouwspel. Thans duurt het dragen van den rouw voort, en hij zal ten minste officieel voortduren tot de zesde maand na het overlijden des kouings. Echter te re kenen van de derde maand ziel men af van den groolen rouw en wordt de enkele aangenomen, welke overal gedragen wordt. Het zij genoeg gezegd, dat het hof en het land slechts in de maand Januari) hunnen normalen toestaud zullen herne men, dewijl koning Oscar den 8sten Julij II. is gestorven. BURGERLIJKE STAND. Van 8 15 Oclober 1859. GEHUWD: D, Smids en G. de Moet. W. Lastdrager en F. Veen* I. van der Hert en D. R. Knip. D. Fooij en E Broers. BEVALLEN: D. Ruisch geb. Otto. Z. F. G. Harkes gob van Da len. Z. G. Budde geb. Fijnhaar. D. M. Glazer geb. Kannewasser. D. M. van Bruggen geb. Swerver. D. A. G. Kikkert geb. Rijkers. Z. A. Jonker geb. Paarlberg. Z. M. Bakker. D. C. Bruin geb. Voet. D. A. Dissel. D. Levenloos aangegeven 1, OVERLEDEN: J. W. van Poolen, 3 m. J. Delij, 4 m. T. J. Bosch, 5 m. J. F. de Korte, 19 j. J. Hofmans 30 j. J. T. Garstenveldt, S j. G. Disper, 6 j. T. Eradus, 4 j. SCHEEPST IJ DINGEN- BINNENGEKOMEN: NIEUWEDIEP, 12 Oct. Adelgunde, Lange, Drammen Aurora (st.), Catharina Johanna, Kuiper, beiden Londen. De Jonge Liefert, Bakker, Dantzig. De Vrouw Helena, Kraan, Laurvisch 13 Oct. Ondine (st Bordeaux. Lion (st.), Londen. Mornington, Fraser, Newcastle. Alert (st.), Hult. Rembrandt (st.l, Koningsbergen. Irene, Hendriksen, Drammen. 14 Oct. Charlotte, Hulth, Malmo. Haabet, Christensen, Drammen. Helene, Ulleberg, Frederikstad. UITGEZEILD: NIEUWEDIEP, 12 Oct. Wildeman, Driest, Kaap de goede Hoop. Jonker, Geertrui, Brouwer, Suriname. Shinnecliffe, Coppertwhaite, Sun- derland. 13 Oct. Clasina Aidina, Wirtjes, Triest. Maria Anna, Rutters, Genua. Twenthe (st.), Huil. Gouverneur van Ewijck (st.), dito. BEURSBERIGTEN; Amsterdam. 14 Oct. W.S. 2J- pc, 64, 5 pc. 77§. 4pc. 97® Spanje. 1 pc. 55£. buitenl. 5 pc, 45£. binnenl. 5pc. 42^. Rusland. 1816, 5 pc. 104£. 5 pc 102. 1829, 5 p. 86£. Oostenrijk, metall. 5 pc. 54| amst. 5 pc. 75j. nalio nale 1854 5 pc. 59J-F. melall. 2£ pc. 29. der gemeente HELDER, op Dingsdag den ISOctober 1859, des avonds 7 ure. HET POLDERBESTUUR van den Helder en Huisduinen maakt bekend, dat de jaarlijksche algemeene KROOS- SCHOUW in den polder zal gehouden worden op Woensdag den 26sten Oclober aanstaandeen maant de belanghebbenden aan te zorgen, dat vóór dien dag de langs hunne landerijen loopende tochtslooten behoorlijk zijn uitgekroosd en opgemaakt. De nalatigen verbeuren eene boete van zestig cents onverminderd hunne verpligting binnen acht dagen na de Schouwing, de slooten alsnog op te maken. Helder 14 Oclober 1859. Het Polderbestuur voornoemd II. GRIJM President. L. VERHEY, Secretaris. De ondergeteekende maakt belanghebben den bekenddat hij eiken Marktdag te SC HAGENvan bet Marktplein aan den HELDER zal afrijdendes morgens om half zes uur. Verzoekt ieders gunst. Vracht voor heen en terug f I voor heen of terug 75 Cent de persoon. J. KLEES. Er wordt gevraagd eene burger DIENSTMEID, in het Texelsche en Wieringer Veerhuis. W. PEDROLI geb. KOLDER. Men zal op Maandag 51 October 1859, 's avonds ten 8 ure, in het lokaal Tivoli. te Helderin het openbaar verkoopen: 1. Een HUIS en ERF, staande en gelegen te Nieu- wediepaan de Weslstraat, hoek Kerkplein, wijk L, No. Gl. 2, Een HUIS en ERF, staande en gelegen als voren, naast het voorgaande perceelwijk LNo. 60. 5. Een WINKELHUIS en ERF, staande en gelegen als voren achter het perceel No. 1wijk LNo. 178. 4. Een HUIS en ERF staande en gelegen als voren naast en ten noorden van het vorige perceel, wijk L, No. 179. Nadere informatien zijn te bekomen ten kantore van den Notaris P. A. BEETS, te Nieuwediep.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 3