Alom te bekomen: ONDERWIJS. NORMAALSCHOOL. WHMÏÏ'HHIMlËMgll1, STOOMBOOT ZUIDERZEE, PUBLIEKE AANBESTEDING. MANUFACTUREN en MODES. MUZIEK in TIVOLI, aanvang nemende 15 October. van S. NIJMAN, te Alkmaar. ALKMAAR NAAR HAARLEM, ui covceópouc)eutie wiet c)e Spoottxei/uew uaai '5 Hage, Rotterdam, Behjie, en Frankrijk. Heeren Reizigers worden bij deze opmerkzaam gemaakt op de advertentie in de Heldersche Courant van 9 October 1 1., als zou de daarin vermelde dienst de EENIGSTE correspondentie zijn met bovengenoemde Spoortreinen, daar ook DEZE onderneming op gemelde drie dagen op DEZELFDE Spoortreinen correspondeert. ALKMAAR naar HAARLEM zijn ƒ1.30. DER Maandag en Voensdag des morgens uur van Texel naar Amsterdam. Dingsdag en Zaturdag des morgens 7 uur van Amsterdam naar Texel. Vracht- en Bestelgoedercn kunnen bezorgd worden in het Veerhuis bij C. L. PEDROL1, aan het Hoofd. Op Maandag den 17 October a. s. zal, des namiddags ten 1 ure, op het bureau van den Garnizoens komman- dant, worden aanbesteed De AARDAPPELEN, ten behoeve der menage van het 2e Bat. 7e Reg. Infanterie. De voorwaarden zullen van af heden op genoemd bu reau ter lezing liggen van des middags 12 2 ure. Namens Administrateurs van voornoemd Bataillon De 2e Luit.- kwartiermeester, LEFÈBRE. Ondergeteekende brengt ter kennis zijner geachte be gunstigers dat hij ontvangen heeft de nieuwste Modellen van WintermantelsHoedenMutsenZijden Stoffen Robes Nouveauté, Chals, Doeken, Bloemen, Linten, Coiffures, Broderien, Handschoenen en vele andere arti kelen benevens een groot Assortiment Pelterijenals Boa's, Moffen, Manchetten, enz. H. D. SCHLüTER. I. HANS de KRUIJER in 't Verhoora 55 Cents. II. IDEM in Handel en Wandel, a 55 III. STAATKUNDIGE GELOOFSBELIJDENISSEN. Een Kroegpraatje van eenige politieke Tinnegieters, door de Quacka 15 Cents. Deze drie koddige stukjes worden nog steeds met succes voorgedragen in vrolijke gezelschappen en wekken de lachlust der toehoorders niet weinig op. De SCHOOLOPZIENER in het 7de district van Noord holland verwittigt Ouders en Voogden, in deze Gemeente gevestigd, dat er gelegenheid bestaat tot hel plaatsen van nog een DRIETAL JONGELINGENmits aan de vereischten voldoende, als Rijks-Kweekelingen aan de op te rigten Normaalschool alhier, tegen eene bezoldiging van f 50. 'sjaars, behalve eene toelage der Gemeente van ƒ55. tot f 75.naar gelang van bekwaamheden. Informatien kunnen ingewonnen en aangifte kan gedaan worden, tot den 20sten dezer maand, met overleg ging van geboorte-acte en getuigschriften van gedrag en aanleg der Aspiranten bij den Schoolopziener voornoemd. Helder 14 October 1859. P. J. HEIJNING. S. NIJMAN maakt het reizend publiek bekend, dat hij driemaal per week, en wel 's MAANDAGS, 's WOENS DAGS en 's VRIJDAGS des morgens ten 5{ uur afrijdt van Bij aankomst der Stoomboot, die des nachts ten 12 uur van het Nieuwediep vertrekt en des morgen om 4j uur alhier aankomtstaat er eene VIGILANTE gereed om de passagiers kosteloos naar het kantoor te brengen. De prijzen der plaatsen van Deze dienst staat in correspondentie met de 5e Spoor treinen van Amsterdam en Rotterdam komende. op Zondag 1G October 1859. Entrée en dans vrij. Aanvang 8 uur. NIEUWEDIEP BIJ G. BAKKER Bz. GEDRUKT BIJ S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 4