w UELDERSC1IE w DONDERDAG h€t MWEDIEPER (MANT. 20 OCTÜBER. XTI B TT W S T IJ D I IT O E IT. Jtè 84. Wordt uitgegeven op Zondag en Donderdag door den Boekh. G. BAKKER Bz., te Nieuicediep Abonnementsprijs per kwartaal f 1.30 Franco per post«1.50 Enkele nommers«0.10 Men abonneert zich bij alle boekhandelaars en post directeuren. Vy 1859. ADVERTENT1EN worden aangenomen tot Zatur- dag en Woensdag middag 12 uur. Prijs van 1 tot 4 regels is ƒ0.60. regel meer ƒ0 15. Zegelregt voor 0 35. Buitengewoon groote letters, ruimte, die zij beslaan. Brieven en stukken franco aan den Uitgever. Voor iederen elke plaatsing naar mate der ZEVENTIENDE JAARGANG. HELDER en NIEUWEDIEP 19 Oclober 1859. Het Algemeen Adresboek voor deze gemeente, bijcenge- bragt door de heeren J. Hein en S. Reinbach, is dezer dagen in het licht verschenen. Door de alphabelische orde beveelt het zich voor het gebruik bijzonder aan. Zoowel uithoofde van den weigeslaagden arbeid, als om het liefda dig doel dat met de uitgave wordt beoogd, verdient het werk je in veler handen te komen. Kooplieden, winkeliers en ieder die zaken doelzullen bij het gebruik van dit Adresboek veel gemak ondervindenvooral met het oog op de onlangs nieuw ingevoerde benamingen der straten, grachten, stegen, enz. die bier gevolgd zijn. J. 1. Zondag is op Haaks gestrand de engelsche sloep Scolia, kapt. Stephanvan Frascrbourg met eene lading haring naar Harburg bestemd. De equipage, beslaande uit vijf man is door loodsschuiten gered. Z. M. heeft den officier van gezondheid der 5de klasse bij de nedcrlandschc zcemagt A. J. P. de Jaagerop deszelfs daartoe gedaan verzoek, met den 15den dezer maand eervol uit 's Rijks zeedienst ontslagen. Eenigen tijd geleden werd de gemeente Arnemuiden ge troffen door zware hagelbuijen, waardoor de paardenbooncn op vele akkers werden afgeslagen. Velen maakten van die gelegen beid gebruik om zich de vruchten toe te eigenen en te Middel burg te verkoopenanderen hadden verlof van de eigenaars om die te rapen mits de helft uilkeerênde, welke laatste bepaling door velen vergelen werd. Dientengevolge stonden dezer dagen 5G Arnemuiders voor de Arrondissements Reglbank te Middelburg te regt, waarvan er G werden vrijgesproken, terwijl de 50 overi gen tot eene gevangenisstraf van 6 dagen werden veroordeeld. Door het groot gebrek aan goed drinkwater te Schiedam is de gemeente-architect aldaar, de heer M. van Erkelop het denkbeeld gekomendoor boring te beproeven daarin te gemoet te komen. Nabij de Plantage aldaarheeft men naar zijne plannen, de proef genomen, die met den besten uilslag is bekroond. Met zeer eenvoudige hulpmiddelen, en in betrek kelijk zeer korten tijdheeft men op eene diepte van 29 Ned. ellen, beneden den beganen grond, een aanzienlijken aanwas water verkregen. Dat water, nu nog eenigzins troebel door het zand, alsnog in de cylinders aanwezig, belooft echter helder en zuiver te zullen worden, terwijl het, gefillereerd als proef uitnemend van smaak is bevonden. Er bestaan alle keuteeke- nen die met grond doen verwachtendat voortdurend de bron genoegzaam water zal blijven opleveren. Het was te wachten, dat er verschil van gevoelen in den ministerraad zou ontstaan over de zaak der spoorwegen, daar het toch niet kon achterblijven, dat men eindelijk gehoor gaf aan de vele en regtmalige klagten legen het ontwerp, zoo als het thans in behandeling is genomen. De Stoompost meldt dan ook heden: «Ouder de geruchten, die in de residentie loo- pen, behoort ook, dat in den ministerraad verschil van mecning over de rigling van den zuiderspoorweg heerscht. De ministers van biuncnlandsche zaken marine en financiën zouden voorstan ders van de geprojecteerde rigling zijn, zoo als die door de regering aan de kamers is aangebodenhet mecrendeel der ove rige ministers zou geneigd zijn zoo mogelijk aan de wcnscheu van Amsterdam te voldoen. Zijn wij wel onderrigt, dan is van de zijde der concessionnarissen van den Zuiderspoorweg het ge- voelen gevraagd van eenige invloedrijke Amsterdammers, en dezen moeten verklaard hebben met de lijn Maarsbergen-'s Her- logenbosch niet te vreden te zijnmaar meer te verlangen. «In dezen stand van zaken kunnen de spoorwegen in Neder land nog lang tot de vrome wenschen belmoren, en de spoo wegwet op gelijke wijze behandeld worden, als in der tijd wet op hel lager onderwijs ouder den minister van Ree vos ..k!\

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1