k€t IIELDERSCIIË EN Mi-tWEDIEPER COURANT. ZONDAG 23 OCTOBER. ZEVENTIENDE JAARGANG. Wordt uitgegeven op Zondag en Donderdag door den Boekh. G. BAKKER Bz., te Nieuioediep. Abonnementsprijs per kwartaal 30 Franco per post»1.50 Enkele nommers»0 10 Men abonneert zich bij alle boekhandelaars en post directeuren. A DVERTENTIEN worden aangenomen* tot Zatur- dag en Woensdag middag 12 uur. Prijs van 1 tot 4 regels is f 0.60. Voor iedere» regel meer f 0 15. Zegelregt voor elke plaatsing f 0 35. Buitengewoon groote letters, naar mate der ruimte, die zij beslaan. Brieven en stukken franco aan den Uitgever. IT I E "J W S T i; D IIT O B 11, HELDER en NIEUWEDIEP 22 Oclober 1859. Men verneemt dat dingsdag a. s. den 23slen dezer 's avonds ten 7 ure, even als vorige jaren, weder een aanvang zal ge maakt worden met hel houden van volksvoorlezingen, ten hui ze van L. de Bruinin de Nieuwslad. Gisteren heeft alhier de pleglige ter aarde bestelling plaats gehad van den kapt. der Infanterie I. Huijgens. Door een groot aantal officieren en manschappen van hel garnizoen en de marine werd deze plegligheid bijgewoond. Aan hel graf hield de weleerwaarde heer Bron eene gepaste lijkrede, die op alle aanwezigen een diepen indruk maakte. Den 25slen dezer vertrekt de O. I. landpost over Mar- seille. De Minister van Oorlog heeft benoemd tot adjudant bij het 7de regiment infanterie, den Islen luit. J. Delfos den Dorenvan hel corps. Blijkens een bij hel Departement van Marine ontvangen tclegraphisch bcrigtis Zr. Ms. fregat met stoomvermogen Evertsen, onder bevel van den kapitein ter zee M. C. van Vreelandop den 18dcn dezer te Cherbourg aangekomen. Aan boord van dien bodem was alles wel. J. 1. Woensdag avond tusschen 6 en 7 ure ontdekte men van den zeedijk alhier een feilen brand op het eiland Texel. Wij vernemen, dat eene landbouwers woning nabij hel dorp de Koogtotaal is afgebrand. Al het voorhanden graan, hooi, stroo en de geheele inboedel waren in weinig tijds een prooi der vlammen. Gelukkig was alles tegen brandschade verzekerd. Men schrijft van Vlieland Met de haven alhier is het thans zeer treurig gesteld beide Havenhoofden en een gedeelte van den dijk ter lengte van 180 voet, zijn dezer dagen geheel weggezonken en verdwe nen, er slaat thans 70 palm water op, zoodat de schade zeer belangrijk is en de mocijclijkhcden en gevaren voor de vaartuigen niet te overzien zijn". Voor eeuige dagen werd een ingezetene van Breda, in de nabijheid van Roosendaal, terwijl hij een binnenpad volgde, om des te eerder het station te bereiken, door iemand aange houden om een gulden. De reiziger had hierin weinig lusten zeide niets te hebben. De vreemdeling, ziende dat de reizi ger er zeer fatsoenlijk uitzag, greep hem aan en trachtte met geweld te krijgen, wat hem geweigerd werd. De aangerande behield tegenwoordigheid van geest genoeg, om den aanrander een slag te geven, die hem ter aarde deed vallen, waarop hij hel op een loopeu zette, uit vrees, dat de aanvaller meer per sonen bij zich had. Gelukkig bereikte hij hel slation te Roozcndaal; doch het gevolg was, dat zich drie dagen later eene bloedspuwing bij hem openbaarde, waaraan hij nog lijdende is, en waardoor hij in hel grootste gevaar verkeert. Het ontwerp ter verbetering van den waterweg van Am sterdam naar zee (doorgraving van Holland op zijn Smalst), is door de Regering aan de Tweede Kamer der Statcn-Genc- raal ingezonden. Naar wij verder vernemenzal deze onderneming voor re kening der Regering worden uitgevoerd. De maatschappij ter bevordering der Toonkunst heeft dezer dagen het verslag en programma der XXXstc algc- mecnc vergadering, den 11 den Oclober jl. te Amsterdam ge houden, openbaar gemaakt. Behalve de regeling der huishou delijke aangelegenheden, zijn in deze vergadering hoogst be langrijke verslagen uitgebragt. Daaruit bleek, dat de maat schappij door hare ondersteuning van kunstenaars, door bevor dering der uitgave van nederlandschc loonwerken en door he houden van muzijkfeesten niet weinig bijdraagt om liefdevoor de toonkunst aan te kweeken cn levendig te houden. DH

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1