werd ook in 't afgeloopen jaar in het oog gehouden bij het uitschrijven van prijsvragen en het bekroonen van ingekomen prijsantwoorden. Ook de bibliotheek der maatschappij verdient de aandacht van het kunstminnend publiek. Zij bevat ruim twee duizend vocale en instrumentale loonwerken en geschrif ten van meer dan vijf honderd der uitslekendste componisten en auteurs. Al deze werken zijn voor de leden der maatschappij kosteloos beschikbaar, terwijl de contributie, aan bet lidmaat schap verbonden, ƒ7.50 'sjaars bedraagt. Uit hel verslag blijkt tevens, dat aan zes pensionarissen in 't afgeloopen jaar de ondersteuning der maatschappij is verleend. In de maand Augustus des volgenden jaars zal te Arn hem een luisterrijk ahjemeen Mitzijkfeest worden gehouden, waarvoor de maatschappij eene som van ƒ12000 gulden heeft beschikbaar gesteld. In de vorige week werd door de policie te Delft des nachts een persoon in verregaanden slaat van beschonkenheid op de publieke straat gevonden, en in bewaring genomen, om hein zijne roes veilig te laten uitslapen. Later bleek het, dat die persoon de dader was van een diefstal van lood, daags te voren gepleegd, en dat de opbrengst van den verkoop van hel geslolene hem in staat had gesteld zijn lust naar sterken drank bot te vierenwaardoor hij zoo spoedig zijne straf is te gerooel gevoerd. Dezer dagen werd achter de herberg de Roode Haan, te Arnhem, liet lijk gevonden van den aldaar sedert weinige dagen in garnizoen gekomen dragonder W. d. B.van het depol-escadron. Misbruik van sterken drank schijnt de oorzaak van zijn plotselingen dood te zijn geweest. Uil Paramaribo meldt men dd. 10 Sept.dat de koloniale schroefboot Vice-Admiraal Rijkden vorigen dag aldaar met de bcriglen van het moederland, tot den 14dcn Aug. jl.was aangekomen. In de stad St. Valery, vlak boven de haven, bevindt zich eene oesterbank, alwaar zich dertig schuiten met de oes- tervangst bezig houden, met het gevolg, dat elke schuit we kelijks 10,000 oesters opschept. Voorts heeft men berekend, dat, indien dit 10 weken voortduurt, er niet minder dan 5 millioen oesters gevangen zullen zijn, die eene waarde van 60.000 fr. vertegenwoordigen. Ten gevolge van het te Constantinopel ontdekte com plot hebben de vertegenwoordigers der mogendheden die hel tractaat van Parijs hebben geleekend, gezamenlijk een memo randum aan de Porte ingezonden. Dit stuk gispt zeer hevig de tegenwoordige administratie en verklaart dal Turkije niet rustig zal zijn, dan nadat het een bestuur zal bezitten over eenkomstig met zijne morele en materiele behoeften en dat vooral vijandig is legen misbruiken, en zuinig in de uitgave van 's lands gelden. Eene dame te Bridge Larie, zekere miss Forrester, heeft dezer dagen haar lOL'en verjaardag gevierd; zij geniet nog eene goede gezondheid en is in liet volle bezit van al hare zintuigen. Zij heeft onder de regering van vijf verschil lende Britsche soevereinen geleefd, namelijk George II, 111 en IV, William IV en Victoria. Te Halifax zijn den Oden Sept. twee en zestig huizen, meerendcels door kooplieden bewoonddoor brand vernield de daardoor veroorzaakte schade wordt op minstens 500,000 begroot. Slechts twee menschcn zijn er omgekomen. Bij de afzending van het berigt was men met liet wegruimen der puinhoopen bezig en hoopte men zoo spoedig mogelijk aan het wederopbouwen te gaan. BEURSBERIGTEN; Amsterdam. 21 Oct. W.S. 21- pc. 64|. 5 pc. 76J-. 4 pc. 97 Spanje. 1f pc. 52fïï. builcnl. 5 pc. 44^. biiinenl. 5pc. 41 Rusland. 1816, 5 pc. 104J-. 5 pc 101-J. 1829, 5 p. 83£. Oostenrijk, inetall. 5 pc. 55} f amsl. 5 pc. 72|. nalio nale 1854 5 pc. 58^. meiall. 2| pc. 28}-,-. SCHEEPSTIJDINGEN. BINNENGEKOMEN: NIEüWEDIEP19 Oct. Caroline, Struijk, Batavia, vertrokk. 24 Junij. Zeelandia, Blaakhert, dito, vertr. 24 dito. Amsterdam Packet, Thüss, Osterrisoer. Remda, Bakker, Londen. 20 Oct. Diana (st.), Londen. Lion (st dito Alert (st.). Huil. De Leeuw, Boone- veld, Noordzee. Het bruine paard, de Waard, Noordzee 21 Oct. Zior, Price, Sunderland. Wietska Bos, CardifT. Smyrna, Manning, Londen. UITGEZEILD NIEüWEDIEP, 19 Oct Banger (st.), Londen Anna Paulowna (st), St. Petersburg. 20 Oct. Twenthe (st.) Huil. Aurora (st.), Londen. 21 Oct Diana, Haijes, dito INGEZONDEN De onlworpene Vereeniging lot bevordering van den aanleg van Spoorwegen in Noordholland Dezer dagen is door de heeren de Lanije en de Leeuw eene gedrukte circulaire, dd. 13 October verspreid, waarbij zij, namens het in dor tijd zamengestelde «Commité tot bevordering van den aanleg van Spoorwegen in Noordholland," voorstellen, met aandeelen van ƒ10.de vereeniging op te rigten, waarvan de titel aan het hoofd van dit opstel prijkt. Ook wij wenschen van harte, dat de bedoelde spoorwegen zoodra moge lijk tot stand komen, maar, naar ons inzien, is de weg, die de «Veree niging", blijkens hare circulaire, wil bewandelen, niet de goede om het beoogde doel te bereiken. De vierde zinsnede van die circulaire houdt in hoofdzaak in: »dat eenige «gelden worden gevorderd om in het bezit te geraken van do noodige "plannen voornamelijk om de verschillende rigtingen te vergelijkendie aan «eene hoofdlijn kunnen gegeven worden Ons gevoelen is, dat het najagen van dat doel niet in het algemeen be lang, en bovendien overbodig is. De regering heelt door den kundigen Ingenieur van den Waterstaat Michaëlis het tracé voor een spoorweg naar het Nieuwediep doen opmeten. Door hem zijn dus reeds «de verschillende rigtingen vergeleken die aan «eene hoofdlijn konden gegeven worden," en, nadai de op het terrein als de beste gekozene rigting door het betrokkene hoofdbestuur was goedge-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 2