ALGEMEEN ADRESBOEK A .D Y a.R T 3 1T T I E 1T. th GüNTHiER—JANZEN. pïieuwedicp 20 Oclober 1859. MAGAZIJN van MANUFACTUREN en MODES. MAXUFACTUKEN en MODES. keurd, heeft hij het plan voor dien spoorweg voltooid. Deskundigen, die het voorregt hadden, dat plan te zien, zeggen dat het eene zoodanige mate van volledigheid heeft, als nog nooit door een concessionaris is bereikt. Want aan die stukken moet zóó weinig ontbreken dat men, des gevorderd, zeer spoedig dien geheelen spoorweg, met al zijn toebehoorenzou kunnen aanbesteden. Komt er nu een aanvraag om concessie, wat is dan natuurlijker dan dat de regering zal vasthouden aan het door haar goedgekeurde planvoor welks opneming moeiten noch kosten gespaard zijnen waarvan de rigling niet dan na rijp overleg is gekozen? Wij betwijfelen dus zeer of de «Veree- niging" al had ze b.v. over '3000,te beschikken, een plan zou leveren, dat bij de regering de voorkeur zou erlangen boven het door den rijks Ingenieur Michaëlis uitgewerkte project. Neen, het komt ons voor, dat het in de circulaire vermelde doel niet het ware ismaar dat hier een adder onder het gras schuilt. Eenigen schijnen er voor te ijvereD om den N.-H, spoorweg oostwaarts van het Gr. N.-H Kanaal te leggen, en het is aan het najagen van die hersenschim, dat de aandeelen vermoedelijk zouden besteed worden. Eene rigting beoosten het N-H. Kanaal volgende, moet men minstens twee beweegbare spoorwegbruggen over dat kanaal slaan. Gezwegen nog van de belemmering, die zij én voor de kanaalvaart èn voor den spoorweg mede brengenkoste* zij zeker te zaraen ongeveer een ton goudsomdat hunne wijdte circa 20 el moet zijn en hunne daarstelling zonder de vaart op het kanaal te stremmen, en dus zonder afdamming, moet geschieden. Daarbij zijn op de doorsnijding van die rigting met de tallooze kleinere ka nalenvaarten, weteringen, slootenenz. die zij ontmoet, eene menigte bruggen, duikers, enz noodig, waarvan de kosten, uithoofde van het ter rein, aanzienlijk worden. Eindelijk moet het meeste zand, voor dezen aanleg benoodigdzeer ver worden gehaald. Het regerings-ontwerp ontgaat deze nadeelen bijna geheel, omdat het zoo veel mogelijk den binnenvoet der duinen volgt. Het is dus vrij wat goedkooper, en daar het even zeer doel treft, waarom zou men hel dan verwerpen Men voere ons niet te gemoet dat een spoorweg oostwaarts van het ka naal is aantebevelenomdat zij meer bevolkte streken doorsnijdt. Deze moeten zich naar den spoorweg schikken, en niet de spoorweg naar hen; de bestaande ijzerbanen bewijzen de waarheid van dit systeem. Gaf de circulaire als doel der Vereeniging" op het bevorderen van de «uitvoering van het door toedoen der Regering met zorg uitgewerkte «spoorweg-ontwerp door Noordholland", dan zouden wij iedereen aanra den deelgenoot te worden. Maar nu is het voor hem, die eenigzins wil nadenken, duidelijk dat de bemoeijingen der Vereeniging" tot onderhandelingen met de regering moe ten aanleiding geven, die, als zij vrij blijven van spanning, toch altijd moeten leiden tot vertraging van den einduitslag, en alzoo niet tot bevor dering van het spoedig tot stand komen van den bedoelden spoorweg. Hoezeer ook wij tot den aanleg van dien weg wenschen medetewerken moeten wij echter in gemoede aanraden om aan de in gemelde circulaire vervatte uitnoodiging geen gehoor te geven, daar wij in het totstandkomen van de bedoelde Vereeniging" met dan belemmering zien voor deze spoorwegzaak. A. JJ. (J. *t* Heden iieviel voorspoedig van eene DOCHTER Heden verloste voorspoedig van eene DOCHTER JANNETJE BREET, Echtgenoot van KLAAS GRAAFF. Mr. Smid. Heldor 19 Oclober 1859 Algemeene kennisgeving. Door Gods goedheid zeer voorspoedig bevallen van eene welgeschapene DOCHTER, M. DOMMISSE, ge liefde Echtgenoot van J. G. iie BU1SONJÉ. Nieuwediep 20 October 18^9. CTÏto c^rC crÖV) czSv: C&VS or?v> ovjvi cife czïv} ÏTÏTO cvz A/V Cv~€ c v SM 25Jarige Huwelijks-Vereeniging. C. BETHLEHE.M W6 SM EN E. GOOLEN. Nieuwediep 25 October 1859. Ondergeteekende beeft de eer te berigtendat hij de nieuwste Model-Mantels, Hoeden, Coiffures, Chals en Chalslongs, Robes, stoffen voor Robes, Broderies, Linge ries, benevens alle tot het vak behoorende Artikelen van Parijs ontvangen heeft, en tevens ruim gesorteerd is in alle soorten Pelterijen. W. GüNTHER. Nieuwediep 25 October 1859. Bij S. G1L T J E S komt van de pers en bij alle Boekhandelaren is verkrijgbaar het der gemeente Helder j Eerste Jaargang 1859/fiO Prijs fl) 50. Ci".' De ondergeteekende heeft de eer aan geecr- (]e Begunstigers en Plaalsgenooten te berigten dat zij de nieuwste modellen Winter-hoedenLinten en Bloemen heeft ontvangen. Steeds eene prompte en civile bediening belovende, beveelt zij zich min zaam in ieders gunst aan. N. BREET. Nieuwediep 25 October 1859. Ondergeteekende brengt ter kennis zijner geachte be gunstigers, dat hij ontvangen heeft de nieuwste Modellen van Wintermantels, Hoeden, Mutsen, Zijden Sloffen. Robes Nouveauté, Chals, Doeken, Bloemen, Linten, Coiffures, Brodcrien, Handschoenen en vele andere arti kelen: benevens een groot Assortiment Pellerijen, als: Boa's, Moffen. Manchetten, enz. H. D. SCHLüTER.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 3