Alom te bekomen: STOOMBOOT r ZUIDERZEE, WIMIËIEIMIË AMSTERDAM-N1EUWEDIEP. ^gemnus cn (ggrtctnsfroottt EFFECTEN. aanvang nemende 15 October. van S. NÏJMAN, te Alkmaar. ALSMAAR NAAR HAARLEM, 'sH«ge, RotterdamBelgië, en Frankrijk. Heeren Reizigers worden hij deze opmerkzaam gemaakt op de advertentie in de tlcldersche Courant van 9 October 1.1., als zou de daarin vermelde dienst de LENIGSTE correspondentie zijn met bovengenoemde Spoortreinen, daar ook DEZE onderneming op gemelde drie dagen op DEZELFDE Spoortreinen correspondeert. ALKMAAll naar HAARLEM zijn ƒ1.30- dagelijks. DER Maandag cn Woensdag des morgens S uur van Texel naar Amsterdam. Dingsdag en Zalurdag des morgens 7 uur van Amsterdam naar Texel. Vracht- en Bestelgoedercn kunnen bezorgd worden in het Veerhuis hij G. L. PEDROL1aan het Hoofd. .iófc!lUU Uh S. NIJ.MAN maakt het reizend publiek bekend, dat hij driemaal per week, en wel 's MAANDAGS 's WOENS DAGS en 's VRIJDAGS des morgens ten 5§ uur afrijdt van tu co^eapoucleHtie met t)e Spoottxetueu uaai Bij aankomst der Stoomboot, die des nachts ten 12 uur van het Sieuwediep vertrekt en des morgens om uur alhier aankomt, staat er eene VIGILANTE gereed om de passagiers kosteloos naar het kantoor te brengen. De prijzen der plaatsen van Deze dienst staat in correspondentie met de 5e Spoor- reinen van Amsterdam en Rotterdam komende. Van af 1 November zal de houten Schuitdes middags ten een ure van den Helder varenin plaats van ten half twee ure. Jb TEGEL. Jufvrouw Metzelaar aan de Binnenhaven No. 12 verlangt ten spoedigste een flinke MEID tegen een goed loon. Tegen betaling eener matige premie, bestaat er ge legenheid 031 op cred1et effecten te koopen en dezelve voor daling te waarborgen. Adres bij den ondergetee- kende, die zich voorts belast met het doen koopen, verkoopen en beleenen van publieke fondsen en Coupons. RE1NBACHcand. Notaris, Helder Neringdoende Ingezetenen, genegen tot de levering van EETWAREN en KLEEDINGSTUK- KEN aan het algemeen Weeshuis in de gemeente Heldergedurende het jaar 1860, gelieven zich vóór of op Dingsdag den lsten November 1859, schrifte lijk aan het Weeshuis aan te melden, alwaar 8 da gen te voren de voorwaarden der levering ter lezing liggen. RADERSTOOMJAGTEN Van Amsterdam n. h. ISieuwediep 's namidd. ten 5{ ure. Alkmaar ISieuwediep 's avonds 6j Van het ISieuwediep n. Amsterdam 's nachts ten 12 ure. Alkmaar Amsterdam 's morgens 5| I. HANS df. KRUIJER in 't Verhoor, a 55 Cents. II. IDEM in Handel en Wandela 55 III. STAATKUNDIGE GELOOFSBELIJDENISSEN. Een Kroegpraatje van eenige politieke Tinnegieters door de Quacka 15 Cents. Deze drie koddige stukjes worden nog steeds met succès voorgedragen in vrolijke gezelschappenen wekken de lachlust der toehoorders niet weinig op. NIEUWEDIEP BIJ C. BAKKER Bz. GEDRUKT BIJ S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 4