HELDERS (lil!'] ts M 86. 27 OCTOBER. AANBESTEDING. DONDERDAG 1859. MltWEDIEPEIi mUW. Wordt uitgegeven op Z o n d a g en Donderdag door den Boekh. C. BAKKER Bz., te Nieuwediep. Abonnementsprijs per kwartaal fl .30 Franco per post»1.5# Enkele nommers«0 10 Men abonneert zich bij alle boekhandelaars en post- directeuren. «v ADVERTENTIEN worden aangenomen tot Zator- dag en Woensdag middag 12 uur. Prijs van 1 tot 4 regels is 0.60. regel meer f 0 15. Zegelregt voor f0 35. Buitengewoon groote letters, ruimte, die zij beslaan Brieven en stukken franco aan den Uitgever Voor iedere f elke plaatsin; naar mate dw ZEVENTIENDE JAARGANG. AANBESTEDING. Op Vrijdag den 4 November 1839, des namiddagsten één ure, zal, aan het Raadhuis der gemeente, in het openbaar, bij inschrijving, worden aanbesteed: De levering van STERNKOLEN ten dienste der gemeente gebouwen voor het jaar 1860. De voorwaarden van aanbesteding liggenvan heden af, op de gewone kantoorurenter lezing aan de Secretarie der gemeente. Helder 27 Oclober 1839. Burgemeester en Wethouders der gemeente, STAKMAN BOSSE Burgemeester, L. VERHEY Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Helderzullen op Vrijdag den 4 November 1839, des na middags ten één ureaan het Raadhuis der gemeente in het openbaarbij inschrijving aanbesteden Het doen van eenige bestratingen in de gemeen te met bijlevering van de daartoe noodige materi alen en arbeidsloonen. Het bestek dezer aanbesteding ligt van heden af ter lezing aan de Secretarie, terwijl nadere inlichtingen bij den geineente-opzigter te bekomen zijn. Helder den 28 Oclober 1839. STAKMAN BOSSE Burgemeester L. VERHEY Secretaris. ITIB TT TT S T IJ D IH O B IT. HELDER en NIEUWEDIEP 26 Oclober 1839. In de zitting van den gemeenteraad op Dingsdag den 18 October 1,1. was de heer Jb. Bakker niet tegenwooruig. Na de lezing en goedkeuring der aanteekeningen van bet verhandelde in de vorige zitting, werd, als een gevolg van de besluiten in de voorgaande vergadering genomenter tafel ge- bragt en voorgelezen hel ingekomen nader rapport van de com missie Voorde regeling van bet lager onderwijs, overeenkomstig dé wet van 13 Augustus 1837 (Staatsblad No. 103). Na de overweging van de daarbij gedane voorstellen, werden met geringe wijzigingen vastgesteld a. een besluit tot het bepalen van het getal openbare lagere scholen; b. een besluit lot vaststelling der jaarwedden en toelagen van de hoofdonderwijzers, hulponderwijzers en kweekeliugen; c. een huishoudelijke verordening tot regeling van de open bare lagere seholenen d. eene schoolorde voor het onderwijs op die scholen; terwijl levens, overeenkomstig de voonlragl der commissie, werd bepaald den bijstand in het onderwijs aan de hoofdonder wijzers Ie verleencn. (art. 18 der wet.) Voorts werd op voordragt der commissie besloten, het ver zoek van den heer J. Nobels te Nijmegen, dat aan hem eene der scholen, tot welker oprigling door de gemeente plan bestaat, of een ander locaal in huur worde afgestaanom eene inrigting te openen voor den beschaafden standniet inlewilligenzoo mede om de adressen a. van den heer D. Dekkerhoofdonderwijzer ecner bijzondere school van de 2e. klasse, aan den kanaalweg, houdende ver zoek bij de regeling van het onderwijs ook zijne belangen ter harte te nemen; b. van de hoofdonderwijzers van de scholen in de sclr

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1