PUBLIEKE VERKOOPIXG. AD7SETS1TTI31T. MIJ ZIEK voor den DANS SALON DES VARIÉTÉS J. 1. zondag avond, den 25stcn dezer, werd in liet lo kaal Tivoli alhier de derde groole vergadering der zangvereni ging Cecilia gehouden. Ken groot aantal kunstlievende leden mei hunne dames waren opgekomen tot hijwoning dezer ver gadering, die ruimschoots blijken opleverde, dat de vereni ging steeds toeneemt in bloei. De verschillende zangstukken werden verdienstelijk uitgevoerdhet accompagnement verdient allen lof en het geheel toonde, dal de leden onder de leiding van hunnen bekwamen Directeur, zich met ijver op de beoefe ning der schoone zangkunst blij»en toeleggen. Deze vergadering zal voorzeker bij alle aanwezigen een gun- stigen indruk achterlaten. J. I. Zalurdag avond barstte boven deze gemeente en hare omstreken een zwaar onweder uil en een oogenblik daarna zag men op ecnigen afstand het woeden van een feilen brand. Later is geblekendat de bliksem aan de Oude Sluis in den koornmolen was geslagen, die tengevolge daarvan geheel is vernield. BURGERLIJKE STAND. Van 15 22 Oclober 1839. GEHUWD: A. van Dongen en O. Hengst. P. J. Molier en J. G. Nieman. BEVALLEN: A. Buikcma geb. Bui3 Z. J. Kruger geb. Breet Z. M. Reichard geb. Naastepad Z. M. Klok geb. de Wijn D. A. M. G. T. Gunther geb. Janzen D J. Graaft geb. Breet D. M. de Bui- sonjé geb. Dommisse D. T. Louw geb. Ruiter Z. Levenloos aangegeven 2. OVERLEDEN J. Keijzer 34 j. A. Mooijman 3 m. J. A. Harkes 8 d. N C Vader 69 j. J. Hemelrijk 89 j. A. Bakkers 81 j. J. Huijgens 57 j. D. S. van Keulen 50 j. L. Greiner 7 j. Ambtshalve ingeschreven 1. SCHEEPSTIJDINGEN. BINNENGEKOMEN: NIEUWEDIEP, 23 Oct de Visscherij, Schoonhoven, Londen. - de Stad Goor, Veldhuis, Dundee. Dowdrop, Taroo, Sunderland. Graaf van Rechteren (st), Gouverneur van Ewijck (st.), beiden Huil. 24 Oct. Theodora Josina, Tjakkes, Suriname. Martha Alida, Kant, Barcelona n. Rotterdam als bijlegger Diana (stLonden. Aurora (st.), dito. Sultana, Allen Sunderland. Wealands, Starling, dito. 25 Oct. Activo, Fraaij, Havana. UITGEZEILD NIEUWEDIEP, 23 Oct. Ondine (st.), Bordeaux. Carolina, Laurentzen Hartlepool. Maria, Molenaar, Zenobia, Carter, beiden Yarmouth. He- lena, Permien, Rostock. 24 Oct. Smyra, (st.), Londen. Bevallen van eene welgeschapen DOCHTER, AUGUTSTE GULICHgeliefde Echtgenoote van Nieuwediep 23 October 1859. Ed. THAIJSEN. Eenige kennisgeving Mert is voornemens te verkoopen op Zalurdag 29 Octo ber, des avonds ten zeven uur ten huize van P SP1GT, aan de Binnenhaven. Eenig Rondhout, Zeilen, Ankers, Kettingenen Touwwerk, geborgen van het op de Noorder Haaks gestrande sloepschip S c o t i a. De goederen zijn te bezigtigen op den dag van den Ver koopop de werf de Hoop, aan de Binnenhaven. Nadere informatiën zijn te bekomen bij den Notaris P. A. BEETS. Men 's voornemens op Maandag den 51 October 1859, desavondsten 8 ure, in het lokaal Tivoli te Helder, in het openbaar te verkoopen lo. Een HUIS en ERF, slaande en gelegen aan de Koopvaarders binnenhaven te Nieuwediepgemeen te Helderwijk N, No. 79. 2o. Een HUIS en ERFstaande en gelegen als vo ren naast en ten oosten van het voorgaande perceel, wijk N, No. 80. 3o. Een WINKELHUIS en ERF, staande en gelegen als voren, wijk N, No. 110. 4o. Een HUIS en ERF, staande en gelegen als voren, achter het voorgaande perceelnog ongenummerd. 5o. Fe.i HUIS en ERF, staande en gelegen aan de Weststraathoek Nieuwe Kerkplein te Nieuwediep gemerkt L. No. 61. 6o. Een HUIS en ERVE, staande en gelegen als vo ren naast en ten noorden van het voorgaande perceel, gemerkt L. No 60. 7o. Een WINKELHUIS en ERVE, staande en gelegen als voren, achter het perceel No. 5, gemerkt L. No. 178. 8o. Een HUIS en ERF, staande en gelegen als voren naast en ten noorden van het voorgaande perceel wijk L. No. 179. Alles breeder bij billetten omschreven. Nadere informatiën zijn te bekomen ten kantore van den Notaris P. A. BEETS. te Nieuwediep, op de Bovenzaal van de Zondag 50 October 's avonds 8 uur. Entrée en dans vrij.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 3