m®wwwABMm QIPCDDIEWIË© HET NOORDZEE-KANAAL ZIJTAK V\\ UITGEEST OP HAARLEM, El. Nienwediep op Amsterdam WATERSTAATS-COMMISSIE a ƒ1.35. OPEXBARE VERROOPÏNG Eene aanzienlijke partij De Oud-Carthagena's BERG-PLAYrEN-OLIE, Door H. W. WE1JTINGH te Amsterdam is uitgegeven en alom verkrijgbaar gesteld EN DE VAN HET MET EEN onmisbaar noodig voor Noordholland. BENEVENS EEN WOORD OVER 11ET RAPPORT DER door PIËTER FADDEGON', Pz., Werktuigkundige Op Maandag den 51 October 1859, des voormiddags ten 10 ure, op het marktplein aan den Heldervan: waaronder eene groote partij duimdeelen van 14 24 voet; eene partij Noordsehe Deelen van diverse lengte, eene partij Kolders, Juffers, Battings en Panlatteneenige Water-en Kalkbakken, Kalk Emmers, Schoppen en Kalk- houwers; diverse Kruiwagens en Kruiplanken, Raam- en DeurkozijnenGlasramen en eene partij nieuwe Metselsteen en Dakpannen en andere materialen. Alles zeer geschikt voor Timmer- en Metselwerk. De goederen kunnen daags vóór en op den Verkoopdag worden bezigtigd. Zegt het voort. Van al de middelen die bereid zijn om den groei van het hoofdhaar be vorderlijk te zijn staat wat haar deugdelijkheid betreft hoven aan. Door het gebrnik dezer olie is men stellig onfeilbaar verzekerd, dat het uitvallen van het haar ophoudt en dit zijne natuurlijke kleur behoudt. De ontdekker van dit krachtig werkend middel, heeft lang en met de meeste naauwkeurigheidde geneeskracht en de heilzame eigenschappen der planten van Oud-Carthagenain Spanje onderzocht endnor eene allergeluk kigste verêeniging van hare hoofdbestandeelen verkreeg hij een zamenstelling die zijne verwachting verwezenlijkt en die der gebruikers overtroffen heeft. Daarbij heeft men zorg gedragende metaalzouten, die zoo vaak schadelijke uitwerkselen hebben, er uit te houden en zoodoende een haarmiddel verkregen, hetwelk men onvergelijkelijk noemen mag tegen kaal- en grijs worden De prijs per flacon is 60 ets. Eenig hoofd-depót voor Nederland bij A. BREETVELT Az. te Delft, tot wien men zich alléén te wenden beeft, om het depót te verkrijgen, in plaatsen waar zulks nog niet gevestigd is. Verder Te Nieuwediepuitsluitend bij H. D. SCHLüTER. Am sterdam, H. J. Reuken. Eijerland (Texel), Wed. R. Jongerling. Scliagen, S. Keet. Edam, G. A. Köhne. Zuidscharwoude G. W. Böllger. BarsingerhornJ. B. Ujiman. in de Rijp, B. D. van Weedc. Alkmaar, D. Boots. Purmerend, W. en B. Wiebols. Venhuizen, Geb. Frese. WEERKUNDIGE WAARNEMINGEN, gedaan te HELDERdoor den heer C. van der Sterr. Barometer Therniometer- Dainpkrings- C Magnetische stand stand toestand. ,.5S 1 Declinatie of ïn Plaatsgehad hebbende c Miswijzing van het Kompas, in nnllim. tjeisius-graueu. *3 12 c Q o ■a tt/J - O. O O _L H 5 -sl 1 Des namid O cr Gemidd. Des Des laags. Des nachts. -3 CD _C -rp, a 1 H Windrigtingen. 03 •- TD 3 C -o S' 09 o bO co dags 2 ure. O per middags ~Z e 5 2 g - "O 2 S 5 «J U Gemidi op d in nede O 2 r 'O -a O Naar het etmaal. 0 uur. Hoogste. Laagste. Hoogste. Laagste S2-- o h 03 u W (Regtwijzend.) cu Westen. 14 755.02 755.54 14.4 11.5 15.5 11.5 0.87 10.0 52° o. otz.ozo. 2.08 7.0 0 0 0.8 18°55' 0" 15 751.85 752.00 16.5 11.5 15.2 15.5 90 11.1 -F 51 ozo. zlo. z.zzw. 2.00 8.5 1.7 0.4 18 58 50 •16 751 96 751.56 16.5 15.1 14.6 12.6 94 11.8 51 zwtz. ztw.zw. 10.52 20 0 16.9 0.6 18 55 20 17 756 58 756.19 15.6 12.9 14.6 14.0 88 11.0 45 ZWtZ.NWlNWNVV 1 55 80 0.0 0.4 18 56 5 18 760.74 760.70 15.0 15.1 14.9 11.9 88 11 0 29 NWlW NlO.NNW. 4 05 8 0 0.5 18 18 59 0 19 758.42 759.68 14.5 12.0 14.1 12.9 75 8.5 26 W.WlZ.NWlW. 6 55 12.0 0 0 1.5 19 55 50 20 746.88 747.57 15.2 9.1 10.1 7.5 85 8.8 24 NW.NWlW.NWlN 7.18 14.5 4.2 0.6 18 59 15 NIEUWEDIEP BIJ C. BAKKER Bz. GEDRUKT BIJ S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 4