DELDËRSCUE en ^vstn MEBWEDIEPER COURANT. K 87. 1859, Wordt uitgegeven op Zondag en Donderdag door den Boekh. C. BAKKER Bz., te Nieuwediep. Abonnementsprijs per kwartaal 1 30 Franco per post»l.50 Enkele nommers»0.10 Men abonneert zich bij alle boekhandelaars en post- directeuren. ZONDAG ADVERTENTIEN worden aangenomen tot Zatur- dag en Woensdag middag 12 uur. Prijs van 1 tot 4 regels is f 0.60. Voor iederen regel meer f 0 15. Zegelregt voor elke plaatsing f0 35. Buitengewoon groote letters, naar mate der ruimte, die zij beslaan Brieven en stukken franco aan den Uitgever. ZEVENTIENDE JAARGANG. 30 OCTOBER. UII iVfiiïlï De COMMISSARIS des KONINGS ia de provincie Noord-IIolland brengt ter kennisse van de daarbij belang hebbenden, dat tot de verwisseling van de buiten vloed deuren in de groote opening van de Willemsluisbij geschikt wedertusschen den 9e en den 25e November aanstaande, op twee vooruit niet te bepalen dagen, zal worden overgegaanen de scheepvaart door die opening dien ten gevolge op twee dagen van gezegd tijdvak, telkens voor eenige ureneenige stremming zal onder vinden. Haarlem 20 October 1859. De Commissaris des Konings voornoemd BOREEL. ITIE TT W O 3» IJD IIT g E 1T. HELDER en NIEUWEDIEP 29 Oclober 1859. Gisteren morgen vertrok van hier met bestemming naar Oost-Imlie bet ned. stoomschip Citadel van Antwer pen, kommandanl kapt. luit. ter zee Mossel. De rederijkerskamer Olyrnpia hield j.1. donderdag, den 2Gsten dezer, bare eerste buitengewone vergadering in dezen winter. Door ongesteldheid van een der werkende leden die een der hoofdrollen van het dramatisch gedicht Trouwe en Ontrouw van \V. J. Hofdijkop zich genomen had, kon dit stuk niet worden opgevoerd. Ter vervanging daanan wer den in de eerste afdceling eenige losse dichtstukken voorgedra gen, terwijl inde tweedede zielsverhuizing van von Kotzehue werd opgevoerd. Een aantal kunstlievende leden met hunne dames woonde deze feestelijke vergadering met genoegen bij. Wij vernemendal in de eerste der wintervergaderingen van het hier bestaand Departement der maatschappij tot Nut van t Algemeen, die op den i November c k. feestelijk zullen geopend worden, eene zilveren Medaille zal worden uitgereikt aan Klaas Duit van Huisduinen, ter b(krooning van zijne moedige en menschlievende daad op den 15 April 11. na het stranden van de kof Pelronella, gevoerd door kapt. Addens. Zie Ilaarl. Ct. 19 April No. 95.) Men verzekert, dat de Regering, ua rijpe overweging van hetgeen ten aanzien van de bijdragen der provinciën en gemeenten ten behoeve van den aanleg van spoorwegen bij herha ling is in bet midden gebragl, en bij de bedenkingen, die dien aangaande later zijn geopperd, besloten beeft, de noordelijke provinciën en gemeenten des rijks te ontheffen van de verplig- tingen, die zij, op hare uilno tdigingten aanzien der spoor wegen, op zich hadden genomen. Eene afschuwelijke misdaad heeft jl. Donderdag in een bosch onder de gemeente Heylhuizen plaats gehad. Een meisje, naauwelijks 15 jaren tellende, is, nadat het eerst met handen en voelen aan een boom gebonden was, op de laagste en dier- lijkste wijze mishandeld. De vermeende dader van dit gru welstuk, zijnde een wildslrooper uit Nederweert, is op aanwij zing van het jeugdig slagtoffer door de policie gearresteerd, en naar het huis van arrest te Roermonde overgebragt. Men Schrijft uit Breda: vreemde natuurverschijnselen werden in de laatste dagen waargenomen. Uit eene zeer kou de lucht, was de 2 laatste nachten het weerlicht niet van de lucht. In de omstreken van Zevenbergen lag laatstleden Vrijdag morgen de sneeuw eenige duimen dik; daarbij de vorst van den laalslen nacht, die vrij Men verdiept zich in gissing, welke weersgesteldheid hierop zal volgen: men vreest vroege koude. Uil Napels wordt berigtdat de staat van zaken niet verbetert,- op Sicilië is de gisting zeer groot. De te Paler plaats gehad hebbende ongeregeldheden zijn van weinig b

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1