llELDEliSCHE m KIEIWEDIEPER CDUiWT. DONDERDAG 3 NOVEMBER. 'v\ 1TI B UW S T IJ S 1IT 3 E IT. ZEVENTIENDE JAARGANG. Wordt uitgegeven op Zondag en Donderdag door den Boekh. G. BAKKER Bz., te Nieuwediep Abonnementsprijs per kwartaal /"1.30 Franco per post«1.50 Enkele nommers«0.10 Men abonneert zich bij alle boekhandelaars en post directeuren. ADVERTENTIEN worden aangenomen tot Zatur- dag en Woensdag middag 12 uur. Prijs van 1 tot 4 regels is f 0.60. Voor iederen regel meer f 0 15. Zegelregt voor elke plaatsing f 0 35. Buitengewoon groote letters, naar mate der ruimte, die zij beslaan. Brieven en stukken franco aan den Uitgever. HELDER en NIEUWEDIEP 2 November 1859. üit het voorloopig verslag over het wetsontwerp tot het verleeneu van eene subsidie aan de hollandsche ijzeren spoorwegmaatschappij (spoor- versmalling) ontleenen wij het volgende: Ter gelegenheid van dit onderzoek werd de aandacht gevestigd op den aanleg van eenen spoorweg naar het Nieuwediep, waarover, volgens een bij de Kamer ingekomen adresvroeger tusschen de regering en de holland sche spoorwegmaatschappij onderhandeld moet zijn. Dat het tot stand komen van zulk eene spoorweglijn in het algemeen belang zou zijn, werd van alle zijden toegestemd. De zeehaven van het Nieuwediep voor diepgaande sche pen beter toegankelijk dan eenige andere van ons land Vlissingen alleen uitgezonderd zou daardoor met onze groote koopsteden worden verbonden. Het Nieuwediep zou meer nog dan thans eene voorhaven van Amsterdam worden en aan die koopstad zouden daardoor welligt voordeelen worden verze kerd, ruim zoo groot, als waarop zij ten gevolge der doorgraving van Hol land op zijn smalst rekent. Tegelijk zou in een tijdperk als het tegenwoor dige nu in meerdere of mindere mate voor elke provincie des Rijks uitzigt op het bezit van een spoorweg geopend wordt, een zoo belangerijk gewest als Noordholland daarvan niet verstoken blijven. De spoorvvegverbmdmg van het Nieuwediep met het overige des Rijks zou bovendien bij uitnemend heid zijn in het belang van 's lands defensie. Dat belang brengt blijkbaar het openen der gelegenheid mede omzoo de Noordhollandsche zeekust be dreigd mogt wordenlangs die kust op bepaalde punten met den meest mogelijken spoed stijdkrachten tot verdediging bijeen te brengen. Naar aanleiding van deze beschouwing beweerden ledendie zich met de tegenwoordige voordragt niet ingenomen toonden dat het toekennen van eene subsidie aan do hollandsche spoorwegmaatschappij voor spoorversmalling zich in een geheel ander licht vertoonen zouwanneer daaraan de aanvaarding door de maatschappij van een werk als de aanleg van den spoorweg naar het Nieuwe diep en wel op voordeeliger bedingingen dan die van eenigen anderen con cessionaris te verkrijgen zijnverbonden ware. Dan zou de spoorversmalling niet meer van twijfelachtig nutmaar kennelijk in het algemeen belang zijn en dus tegemoetkoming daarvoor van rijkswege met meer grond gevor derd kunnen worden. In elk geval wenschte men te weten wat er zij van de vroegere onderhandelingen tusschen de regering en de maatschappij over dit punt en van de mogelijkheid om die met hoop op goed gevolg te her vatten. Aan de Kamer is ten aanzien van den spoorweg naar het Nieuwe diep niets anders met zekerheid bekend, dan dat voor dit werk den StsUa September 1856 aan den Heer Guiliaume Morel te Parijs voorloopige conces sie is verleendtengevolge waarvan bier te lande zelfs een bestuur voor die onderneming is opgerigt; eene consessie echter diegelijk zoo vele andere, tot geenerlei bepaalde uitkomst heeft geleid en wel als vervallen zal moeten worden beschouwd. In sommige der afdeelingen hechtte men zoo veel gewigt aan den spoor weg naar het Nieuwediep, dat men daar, geheel onafhankelijk van eemce schikking met de hollandsche spoorwegmaatschappij, bij het gouvernement met nadruk op maatregelen tot het tot stand komen van dal werk aange drongen wilde hebben. Dc iiedcrlandsche Marine heeft weder een gevoelig verlies geleden door het afsterven van den kapt. luit. ter zee van Om men, 'le officier van het stoomfregat Admiraal van Was ss en a er, na eene ziekte van slechts weinige dagen. Het lijk werd gisteren morgen met groote plcgligheid ter aarde besteld. Een groot aantal officieren en manschappen volgden den lijkstoetterwijl ook de officieren van hel russiseh oorlogschip Olaff vertegenwoordigd waren. Hel muziekkorps van hel wachtschip Korten aar voerde treurmuziek uit en aan hel graf werd in gepaste bewoordingen hulde gebragt aan de groole verdien sten des ontslapenen. Gisteren morgen is bij een hevigen storm uil het westen een schip op de Noorder Haaks gekomen. De hoogc zee maakte het onmogelijk deze plaats des onheils te naderen, of schoon verscheidene pogingen werden aangewend 0111 de wan hopige equipagie te redden. Bij het aanhouden van den storm is het schip uit een geslagen en heeft de bemanning zonder twijfel den dood in de golven gevonden. Volgens een hij het Departement van Marine ontvangen schrijven van den kapitein-luitenant ter zee A. D. S. Clarksonr kommandanl van Zr. Ms. stoomschip A m s t e r d a m was die>>* bodem, op zijne terugreis uit Oost Indie, den lüden jl ter reede Simonstad (Kaap de Goede Hoop) aaugeS

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1