cn had hij den 18dcn daaraanvolgende de reis naar het va derland vervolgd. Aan hoord van dat stoomschip was alles wel. Zr. Ms. schroefstoomschip II c t L o o, onder hevel van den luitenant ter zee 1ste klasse, J. van Goghis, blijkens een hij het Departement van Marine ontvangen telegraphisch berigl, den Sisten Oct. van Cadix vertrokken, ter voortzelling zijner reis naar Batavia. Onder de gemeente Raamburg (Randenburg) heeft de volgende verschrikkelijke gebeurtenis plaats gehad. Ze kere V. een welgesteld landbouwer, was in den vroe gen morgen met zijn volk naar het land gegaan om vee te melken, zijne vrouw alleen te huis latende. Na afloop daar van teruggekeerd zijnde en nog geen vuur aangemaakt vinden de, riep hij zijne vrouw, die hij meende nog te bed te vin den, doch kreeg op zijn geroep geen antwoord, waarop hij, na korten tijd zoekens, zijne vrouw in het zoogenaamd zo merhuis, op de ijsselijkste wijze vermoord vond; verscheidene groote wonden aan het hoofd, die oogenschijnlijk met het stompe einde eencr bijl of een hakmes schenen toegebragt te zijn, waren ziglbaar en getuigen, benevens eene enorme hoe veelheid bloed op den grond, van met kracht en geweld toe- gcbragle slagen, terwijl hare daarbij liggende muts eene ijsse- lijke mishandeling deed veronderstellen. De aanleidende oor zaak schijnt diefstal te zijn geweest, want hoezeer ook gcene belangrijke geldswaarden, zijn toch verscheidene gouden en zilveren sieraden, benevens verschillende papieren zouder waar de, ontvreemd. Ofschoon na de terugkomst van haren man nog tcekenen van leven gevende, is het jeugdige slagtoffer (in April of Mei 11. eerst gehuwd en in een zwangeren toe stand) toch korte oogenblikken daarna bezweken. Tc Pcsth is in de vorige week de honderste verjaardag gevierd der geboorte van Franz Raczinczy, die als de schepper der hongaarsche taal beschouwd wordt. Na afloop van een fees telijk banketwaaraan ook al de leden van den hongaarsche adel deelnamenwerd besloten tot de oprigling van een Rac zinczy fonds, waartoe onmiddelijk de iuteekening werd openge steld. In het Journal du Cher wordt gemeld, dat een soldaat, te Bourges in garnizoendoor den krijgsraad is veroordeeld wegens het ontvreemden aan een zijner kameraden van zes francs en een pak tabak, tol een jaar gevangenis. Den dag, waarop hij werd veroordeeld, kreeg hij berigt, dat hij in de loterij voor de weezen den prijs van 70,000 francs had ge wonnen het is ongelukkig, dat hij 12 geheele maanden zal moeten wachteneer hij van zijne fortuin zal kunnen genieten. Uit Constaulinopel wordt gemeld, dat in Europeesch Turkijë de Montenegrijnen weder beginnen met plunderen en gruweldaden. De provincie Adrianopcl is vervuld met roovers. In Aziatisch Turkije is te Aleppo een complot ontdekt, en de Christenen leven er in voortdurende vrees van overvallen te zullen worden. Een Fransch bisschop is bij Massoul vermoord; sommigen zeggen, dat hij gestcenigd is, anderen dat men hem heeft onthoofd; twee priesters, die hem vergezelden, hebben hetzelfde lot ondergaan. De Turksche gouverneur der heilige stad is in hechtenis genomenen er wordt een hoog losgeld voor hem geëischt. Het garnizoen der stad laat alle wanordelijkheden toe, aangezien de soldalen nog twee jaren soldij te vorderen hebben. In welonderrigle kringen wordt thans met eenige zeker heid bevestigd, dat de volgende door Rusland en Pruisscn te volgen grondslagen, ter regeling der llaliaansche quaestie bij het congres, als het gevolg van de zamenkomst te Bresiau te beschouwen zijn: 1°. het voorstaan der restauratie van de lla liaansche vorsten, doch volstrekt zonder eenigen dwang en on der het invoeren van liberale instellingen; 2°. het behoud der legatiën door den paus, evenwel onder invoering van hervor mingen in het staatsbeheer, waarbij echter gcene scheiding van het administratieve zal plaats hebben. Voorts wil men, dat bij de diplomatie meer heil voor Europa's belangen wordt gezien in een Midden Ilaliaauschen bond, dan in een grooleren waarin ook Oostenrijk en Napels zouden begrepen zijn. Dat intusschcn bij de zamenkomst te Bresiau door Pruissen geen zins de goede betrekkingen met Engeland zijn uit het oog verlorenwil men ook opmaken uit de aanstaande reis van prins Friedrich Wilhelm en zijne gemalin naar Engeland, bij gelegenheid der verjaring van den prins van Wallis. Een Franschman heeft uit China eene soort schrijfpa pier en inkt medegebragt, die de eigenschappen bezitten dal de laatste, indien men daarmede op het papier schrijft, dit, naarmate van de dikte der letters, binnen een zeker tijdstip vernietigt. Het papier draagt de naam van «uitstekende scherpzinnigheid," de vloeistof heet «goddelijke inkt." De liglzinnigc Parijzenaars hebben reeds ingezien, hoe nuttig deze schrijfbenoodigdhedcn hun bij hunne liefdesbetrekkingen kun nen worden. De Independente meldt, dat er den 2osten te Turijn eene geheime bijeenkomst van gedeputeerden heeft plaats ge had, waarbij de tegenwoordige, voor Ilalie's onafhankelijkheid hoog ernstige staat van zaken behandeld, en de houding van het ministerie onderzocht werd. De discussien waren kalm en waardig, en algemeen werd erkend, dat het kabinet getoond had op de hoogte der zaken te zijn en met alle wenschelijke geestkiachl te hebben gehandeld. Graaf Gollorcdo, naar men weet, dezer dagen te Zurich overleden, was een der jongste diplomaten van Oostenrijk, vermits hij weinig meer dan 30 jaren telde. Ilij was een door en door ervaren diplomaat. Te Rome had hij een builenge- wonen invloed verworven. Hij had in zekeren zin een soort van voorgevoeldat hij niet oud zou worden. Toen hij van zijne regering het berigt ontving, dat hij bestemd was om te Zurich over het vredeslractaat te onderhandelenwerd bij hevig

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 2