aangedaan en langen tijd hield hij zijn hoofd tusschen de beide handen, terwijl hij tranen stortte, als deinsde hij terug voor de gewigtige taak, welke hem aldaar wachtte. Toen hij ver nam, dat de markies de Bourqueney door Frankrijk als gevol- magligde naar Zurich zou worden gezonden een manwiens zachtaardig en beminnelijk karakter door allen bekend is, die ooit met hem in aanraking zijn geweest, aarzelde hij echter niet om aan de roepstem van zijn vorst gehoor te geven. Men begint zeer ongerust te worden omtrent de Vcsu- vius; de lavastroom breidt zich iedcren dag meer uit, en men vreest te meer, dat de uitbarsting zeer geweldig zal zijn, daar zich reeds ligtc aardbeviugen doen gevoelen. De inwoners van Portici hebben hunne huizen verlaten. Men zegt, dat de «ijf groolc mogendheden het thans volkomen eens zijn omtrent het congres en de beraadslagingen op de volgende grondslagen zouden zijn gebaseerdlo. Acte nemen van het Zurichschc Iractaat, 2o. de grensbepalingen en de verdecling van grondgebied, in dit iractaat vastgesteld, goedkeuren, en oo. de middelen beramen, om de rust van Midden-ltalië voor goed te verzekeren. Deze laatste basis is door Engeland voorgesteld. Alle mogendheden, die de Weener tractalen hebben geteekend, zullen tot deelneming aan het congres uitgenoodigd worden en buitendien zou er eene confe rentie der ilaliaansche staten plaats hebben, om te beraadslagen over den Ilaliaanschen bond. De opening der zittingen zou reeds in de maand December plaats hebben. INGEZONDEN (Vervolg en slot van ons vorig Nummer.) Aan de Redactie van de Heldersche en Nieu we diep er Courant! Het comité zocht eerst zijn steun in de besturen van twee voorname gemeenten, van welke men mag veronderstellen, dat hoe de spoorweg ook gelegd worde, hun territoir een paar belangrijke stations zouden opleveren den Helder en Alkmaar. Wij verzochten van de besturen dier gemeenten geldonder de verplig- ting, van aan hen rekenschap te doen van ons beheer. De grond tot die aanvrage was de overtuiging, dat die besturen een aanzienlijk deel der bevolking, die belang heeft bij den spoorweg vertegenwoordigden. Beide besturen vonden zwarigheid het verzoek toetestaan. Ik behoef niet te vermeldenwelke motives tot die afwijzende beschik king direct en indirect geleid hebben. Ofschoon ze niet volkomen dee- lende, erken ik daarvan het gewigt. Maar in één opzigt verheug ik mij over de afwijzende beschikking in zoo ver als daardoor een ander plan tot rijpheid kwamom een beroep te doen op het publiek. Wij vragen eene kleine bijdrage van hen, die belangstellen ineen spoor weg, die het Nieuwediep met Amsterdam over Alkmaar verbinden zal, niet voor onsmaar voor de zaak. Wij hebben daarom bij onze circulaire op den voorgrond gestelddat zoodra wij verslag zullen hebben gedaan van onze verrigtingen en van onze bedoelingen wij als comité onze betrekking neerleggen, om door de belaug- stellenden zelve hun comité te doen verkiezen. Nu komt het mij voor, dat in dit voorstel eenigermate eene proef ligt opgeslotenof er ware belangstelling in een spoorweg bestaat. 11; meen hier drie soorten van personen te mogen aannemen Zij die geen tien gulden voor een spoorweg over hebben. Er zijn er nog zoo Er zijn nog, die niettegenstaande de tastbare voordeelen van verbeterde communicatien te water en te land toch gelooven dat een nog grootere verbetering, in het vervoer nadeel zoude zijn. Zij die zoo denken zijn niet in groot getal. Indien het publiek welzijn hun inderdaad ter harte gaat, behoorden zij een comité te vormen, om het aanleggen van spoorwegen met alle kracht tegentegaan. Er zijn er, die die gelooven dat een spoorweg van zelf er zal komen b. v. de heer A. B. G. in uw blad die (misschien zeer teregt) opgetogen is over de opneming van den heer Michaéhs. Ik geloof ook dat die spoorweg zal komen: maar als de Noorder-en Zuider-spoorwegen en de doorgraving van Holland op zijn Smalstmillioenen schats zullen hebben geobsörbeerden groote renten-guarantie zullen hebben verkregen, en Noordholland niets van zich laat hooren; dan de naauw merkbare zuchten over miskenning, die een gemeente bestuur of een kamer van koophandel van tijd tot tijd in de gedaante vau een request zal slaken dan zal de daar- stelling van jaar tot jaar verschoven wordendat het tegenwoordig geslacht die spoorweg alleen in zijne droomen zal gezien hebben. Van hen, die gelooven dat die spoorwegen stilzittende, afwachtende, als van zelve ons zullen geworden, verwacht ik evenmin bijdragen. Ik neem alleen de vrijheid voor zulke geloovig vertrouwenden op te merken, dat vooral in onze negentiende eeuw de regel geldt, dat die geholpen wil worden, zelve de handen uit de mouwen moet steken. Eindelijk zijn er, die waarlijk belangstellen, die gaarne willen medewer ken en eene geringe opoffering daarvoor over hebben. Hen willen wij vereenigen om aller krachten tot een doel te ngten. Zoodra die vereeniging in het leven is geroepen heeft het comité afgedaan de vereeniging treed in zijne plaats om te beslissen wat er gedaan zal worden. Bij de rondgezonden circulaire wordt geene enkele voorwaarde gesteld die de vereeniging zoude binden. Zelfs indien die vereeniging van ons gevoelen zal afwijken en oordeelen dat er geen plannen noodig zijn, dat de gelden in eene andere rigtirig besteed moeten worden, zij zal daarin oppermagtig beslissen. Het is dus zeer ongerijmd het comité reëds de bedoeling toe te dichten om het spoor oostwaarts langs het kanaal te doen leggen. Hoe zou het die bedoeling kunnen hebbendaar het de uitvoerbaarheid in het geheel niet kan beoordeelen. De heer A. B. C. zegt, dat hij iedereen zoude aanraden om deelgenoot te worden van de vereeniging, indien de circulaire als doel opgaf, «het «bevorderen van de uitvoering van het door toedoen der regering met zorg «uitgewerkt spoorweg-ontwerp door Noordholland. Wij merken op, dat om zoodanige bepaling te maken, het comité ten eenenmale onbevoegd zoude zijn geweesthet comité oordeelde het ongepast eenigermate de vereeniging te binden. Maar bovendien, om zooda nige bepaalde aanbeveling van eenige lijn te doen, zoude zij niet alleen kennis moeten hebben van die ontwerpen der regering, maar ook van de bezwaren die andere rigtingen opleverden. Dit zal een onderzoek vorderen waarmede kosten gepaard gaan en om die kosten te kunnen makennoodi- gen wij uit eene vereeniging te vormen. Het geheele verschil tusschen den heer A. B. C. en het comité lost zich dus hierin op dat A. B. C. de vereeniging met kracht wil bevorderen indien zij de rege ringsontwerpendie niet openbaar bekend zijn, wil aannemen. Het comité wil de vereeniging vrijlaten te onderzoeken of die ontwerpen inderdaad de beste zijnen acht zich onbevoegd om reeds de vereeniging aan den band van een regerings-ontwerp te leggen. Alkmaar 26 October 1859. P. A. de LANGE.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 3