A D T B RT B 1T I E 1T. A A i\ BESTE DING. GOllï, GROENE ERWTEN, BOTER, SPEK, KOEVET, ZOUT, PEPER en PATENT-OL1J, J. W. BLITS, c SCHEEFST IJ DINGEN. BINNENGEKOMEN: NIEUWEDIEP, 30 Oct. Josephine, Hofker, Suriname. Prins van Oranje, Hensing, Batavia, vertr. 23 Junij. Californië, de Wijn, dito, vertr. 26 Julii. Gorsair, Smith, Hartlepooi. Catharine Cornalia, Freijes, Huil Wellington, Maheij, Colombo. Mentor, van 't Veer Londen. 31 Oct. Ranger (st.), Londen 1 Nov. Diana (st.1, Haijes, Londen. UITGEZEILD NIEUWEDIEP, 30 Oct. Niets 31 Oct. Smyrne (stLonden. Beurs van Amsterdam, Basberg Christiania. Lina, Jansen, 1'onsberg. Eelbrandma, Atzema, Nantes. Dankbaarheid, Rosenberg, dito. Maria, Molenaar, Yarmouth. ÖEMBXT3D^ BERIGTEN. Te Leijden begint het aantal sterfgevallen te verminderen. De verecniging lot wering van het Pauperisme heeft hare najaars-vergadering gehouden. De erfprinses van Reuss is van een prinsesje bevallen. Aan lord Brougham is door de stad Edinhurg een banket aangeboden. Koning Lcopold is onpasselijk. Te Porle-au-Prince is eene zameuzwering ont dekt,- vijftig dcelgcnooten zijn achlcr de tralies gezel. De goede Raadgeveralmanak voor vrienden van orde en welvaart voor 1860, is dezer dagen in het licht verschenen. Voor het examen dat te Breda zal plaats hebben, van onderofficie ren van het leger, dingende naar den rang van tweeden luite nant, hebben zich 79 adspiranten aangemeld. Beriglen uit Italië melden met vrij groote zekerheid, dat graaf Cavour eerst daags weder aan het bewind zal komen. Gedurende de maanden Junij en Julij hebben zich op het eiland Bauda vijf aardbevingen doen gevoelen. De vuurberg op Ternale rookte in het laast van Julij vrij sterk. De gouverneur-generaal van Neerlands Indie heeft Socracarta en Djocjocarla bezocht. In de woning van den minister van binuenlandsche zaken te Weenen heeft een stoulen diefstal plaats gehad. 96}. m- BEURSBERIGTEN; Amsterdam. 1 Nov. W.S 9} pc. 65]}. 5pc. 76. 4 pc Spanje. 1}pc. 51} buitcnl. 5 pc. 43} binnenl. 5pc. Rusland. 1816, 5 pc. 105}. 5 pc 101}. 1899, 5 p. 83} Oostenrijk, inetall. 3 pc. 33} amst. 5 pc. 79}. nati onale 1854 3 pc. 57}. melall. 9} pc. *1' Het BURGERLIJK ARMBESTUUR in de gemeente Helder is voornemens om op Woensdag den 9 November aanst. aantebestedende levering van benoodigde en zulks op dc voorwaarden welke acht dagen te voren aan het lokaal der Werkinrigting ter lezing zullen liggen. Helder den 99 October 1859. Het Armbestuur voornoemd. J BORST Wz., tijdel. Voorz. de VEI JE van BUUREN, Secret. Chirurgijn en Mechanisch Dentisteverwittigt het geachte Publiek van den Helder en het Nieuwediep en zijne geëerde Begunstigersdat hijom ieder op eene allezins fatsoenlijke wijze de gelegenheid te geven tot consulteren zich heeft gevestigd bij den Heer A. HES'EERMAN Ka. naalweg tegenover de Leerlooijerijen thans aldaar te spreken of te ontbieden is. Adviezen gratis. WEERKUNDIGE WAARNEMINGEN, gedaan te HELDER door den heer C. van der Sterr. «Ti 91 29 93 94 93 96 <37 Barometer stand in millim. Gemidd. per etmaal. 759.94 747.59 748 09 748.89 759.03 747.69 759.99 Des middags 0 uur. 759.83 747.89 748.78 748.41 755.10 746.47 738.97 Theriuometer- stand in Celsius-graden. Des daags. Des nachts. Hoogste. Laagste. Hoogste. Laagste 9.0 5? 5.b 7.0 4.9 7 9 5.5 7.9 5.4 7.0 5.9 6.3 5.9 8.4 5.5 5.4 5.1 8.5 5.4 9.6 7.4 11.6 8.5 9.7 8.6 15.4 5.5 7.9 4.6 Dampkrings toestand. O 1 .sp C/3 C O 03 o h 0.84 84 81 75 86 77 70 6.8 6.1 6.1 5.6 6.9 7 6 6.9 Cd 48° 67 68 -1- 5 8 1 f5 63 45 -f- 5 9 9 3 c Magnetische Plaatsgehad hebbende Windrigtingen. ■3 3 C- 1= n o S- O O O 'O -o e ■ji 3 S 3 'O ■5 C3 t= XI ja: u M 03 03 allen regen strepen. itgedampt strepen. Declinatie of Miswijzing van het Kompas. Des namid dags 2 ure. O X. -O O 2 "i 2 -o G 03 O o .5 Naar het (Regtwijzend.) S C 'J .5 t3 CU B O Westen. NWlW NNO.NWlN 7.99 90.0 5.9 0.8 18° 55'90» zzw.zolo.wzw.z 7.10 90.0 5.7 0.9 18 58 5 zwtz. Zlo. NtW. 6.77 19 5 8.8 0.7 18 54 55 zwtw.zto.z. zw. 6 77 16.0 6.9 0.8 18 50 55 zzw.zolo. zolz. 9.89 90.5 1 5 0 5 18 50 95 zzw.zwtw.wzw. 91.05 55.0 0.7 1.5 18 59 5 ZWlW.ZZW W KW 5.78 98.0 8.9 1.5 18 49 45 NIEUWEDIEP BIJ C. BAKKER Bz. GEDRUKT BIJ S. G1LTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 4