v«lV>$c" 1839. MWEDIEFER COIRWT. 6 NOVEMBER. MH)HD-!H)LL«CU KANAAL. Wordt uitgegeven op Zondag en Donderdag door den Boekh. G. BAKKER Bz., te Nieuwe diep. Abonnementsprijs per kwartaal ƒ1.30 Franco per post»1.50 Enkele nommers»0 10 Men abonneert zich bij alle boekhandelaars en posK directeuren. ZONDAG ADVERTENTIEN worden aangenomen tot Zatur- dag en Woensdag middag 12 uur. Prijs van 1 tot 4 regels is /"0.60. Voor iederen regel meer f 0 15. Zegelregt voor elke plaatsing f0 35. Buitengewoon groote letters, naar mate der ruimte, die zij beslaan Brieven en stukken franco aan den Uitgever. ZEVENTIENDE JAARGANG. De COMMISSARIS des KONINGS in de provincie Noord-Holland brengt ter kennisse van de belangheb benden, dat lot de verwisseling van de buiten vloed deuren in de groole opening van de Willemsluisbij geschikt wedertusschen den Oen en den 25en November aanstaande, op twee vooruit niet te bepalen dagen, zal worden overgegaan en dat de scheepvaart door die opening dien ten gevolge op twee dagen van gezegd tijdvak, telkens voor eenige ureneenige stremming zal onder vinden. Haarlem 20 October 18a0. De Commissaris des Konings voornoemd, BORËEL. ITIETTTTSTIJ D S XT O Z XT. HELDER en N1EUWEDIEP 5 November 1839. Eergisteren avond werd in de Wcslerkcrk alhier de proef genomen van de nieuw aangelegde gas-verlichling in dal kerk gebouw. De ornamenten zijn eenvoudig en net, het licht voldoet uitmuntend en brengt ecue doeltreffende verbetering te weeg. Naar wij vernemen zal bij de godsdienstoefening op a. s. woensdag avond, den Oden dezer, voor bet eerst van deze nieuwe verlichting worden gebruik gemaakt. De afdeeliiigen van de Tweede Kamer der Stalen-Gene raal hebben zich bezig gehouden met het wetsontwerp nopens de doorgraving van Holland op zijn smalst. Bijna algemeen was mcu van oordeeldal het doel van de indiening van dit wetsontwerp geen ander was, dan om de gevoeligheid van Am sterdam over de aanhangige spoorweg-ontwerpen te temperen. Niemand kon toch gelooveudat hel der regering met dat ont werp inderdaad ernst was; zij rekende welligt op de afstem ming der voordragt door de Kamer, ten einde zich zelve daar achter te verschuilen en alle schuld der afstemming van zich aftcwerpen en der Kamer overlcdragen. Uit die opvatting van hel wetsontwerp blijkt voldoende, dal het getal voorstanders daarvan uiterst gering was. Den 50 October is op de hoogte van Terschelling door het volk verlaten en gezonken, het engelschc brikschip H om er of St. Shields, kapt. Edward Iluintergekomen met ecu lading steenkolen, van Newcaslle, naar het Nieuwcdicp bestemd. De equipage uit 9 koppen bestaande, is door schipper Molenaar voerende de loodsboot No. '1 met veel gevaar gered en te Terschelling aangebragt. Volgens een bij het Departement van Marine ontvangen berigt van den Kommandant van Zijner Majesteils zeemagt in Oost-Inflic, zijn bij de verkenning door de sloepen van Zijner Majesteils stoomschip Ardjoenovan eene versterking opgerigt te Tabanio (rijk van Bandjermassing), de luits. ter zee der 2de kl. E. F. Hanel van Croncnthall en D. M. G. de Swart, de eerste twee malen en de tweede eenmaal gekwetst, als ook een matroos van het stoomschip Ardjoeno gesneuveld en zeven anderen gewond. Z. M. heeft bevorderd tot kapitein-luitenant ter zee, de luitenant ter zee der Iste klasse, P. A. van Rees. De werkinrigling Ie Delftdie thans vier jaren heeft be staan heeft zich vooral in den laatslcu tijd krachtdadig ont wikkeldwaardoor liet haar bij voortduring mogelijk blijft, een magtig bolwerk op te werken legen bedelarij en al de jamme ren van armoede en ellende, die daarvan een uitvloeisel zijn. Uit haar verslag blijkt, dat de ontvangst der wokclijksche bij dragen dit jaar heeft beloopcn 5,728.80^, welke som ruim ƒ020 meer bedraagt dan de ontvangst van liet vorige jaar Naar wij vernemen, zijn de hceren Heemskerk, Huge

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1