lioltz, van Foreest, Delprat en van Akerlaken benoemd tot rapporteurs van het wcls-onlwerp, tot doorgraving van Holland op zijn smalst. Men schrijft uit Vlissingen van 2 Nov. Gisteren avond heeft alhier een allerhevigste» storm gewoed, die, naar men vreest, veel ongelukken zal veroorzaakt hebbende stoomboot Stad Vlissingen, die 's morgens ten tien ure van Rot terdam was vertrokken, is *s avonds te 8 uur bij Raunnekens ten anker gekomengebrek aan steenkolen verhinderde haar lot Vlissingen te stoomen. Zes passagiers besloten met een roeibootje naar den wal te roeijen, doch naanwelijks daarin zijnde, begon de wind zoo lievig op te steken, dat het bun niet gelukte den wal van Rammckcns te bereiken, en dreven zij door den hevigen storm de tegenovergestelde rigtrng uit; hunne positie was treurig, de boot geraakte vol water, en men wanhoopte aan zelfbehoud, toen als door een wonder het bootje door eene baar in eens op het drooge werd geworpen, en zij lot hunne vreugde bemerkten, dat zij zich aan den Zuid Kraijers bevondenmen oordeele over de blijdschap der zes personen, die niets anders dachten dan hun dood in de golven te vinden. Na den ganschen nacht gemarcheerd te hebben, zijn zij des morgens ten negen uren gearriveerd; de stoomboot is ten hall twee in de haven gekomen, en na los sing onmiddelijk naar Rotterdam vertrokken. De Luxemburgschc dagbladen, de jongste feestelijkheden ter gelegenheid der plegtige inwijding en opening van den Willem Luxemburgschcn spoorweg besprekende, zeggen dal de bevolking van het Groot-Hertogdom gelijktijdig nog een ander veel sehooner feest van hooger staalkundige beteekenis heeft gevierd, namelijk de verzoening van kroon en volk, die den lande vertrouwen geschonken en zedelijke voldoening verschaft heeft. Prins Hendrik heeft, als stedehouder van den koning- groothertog, de gebiedende noodzakelijkheid van deze overeen stemming lusschen regering en onderdanen erkend enom haar tot stand te brengen, geen oogeublik gewacht, den heer Augusliu die onder al zijne ambtgenoolen de minste sympa thie genoot, uit het ministerie te verwijderen. Maar de prins gaf daarenboven evenveel doorslaande blijken van doorzigt als tact, door uit de constitutie alle reactionaire maatregelen te doen vervallen, die de regering aan de stemden had opgedron gen, onder voorwendsel, dat zij door verschuldigde gehoor zaamheid aan de bevelen van den Duitschcn bond daartoe was genoodzaakt. Door deze vrijzinnige wijzigingen, is aan de constitutie haar waarachtig en oorspronkelijk karakter terugge schonken en de geheele natie is tevreden. Voorzeker kan men prins Hendrik slechts geluk wcnschen met de verkregen over tuiging, dat zonder eensgezindheid tusschen kroon en kamer, een heilzaam bestuur van hel land onmogelijk is, dat slechts naar wettelijke vrijheden streeft, om er met volkomen zelfbc- heersching op eene gepaste wijze gebruik van te maken. Uit Florence worden de volgende bijzonderheden berigt aangaande de ontdekking van de zamenzwcring«Sedert ceni- ge dagen liep hel gerucht, dat de regering op het spoor was van een complot, en alle moeite deed om den draad daarvan in handen te krijgen, toen men eensklaps vernam, dat er ver scheidene arrestalien hadden plaats gehad en de lieeren An- dreozzi, Clementi Rusi, Picchianti en Cioni in hechtenis waren genomen. Er was eene proclamatie aan de bewoners van Toscane opgemaakt, welke geteekend was Ricasoli, Ridolfs en andere ministers en waarin gezegd werd, dat alles was be proefd om de herstelling der hertogen tegen te gaan en eene verecniging met Piëmont te bewerkstelligen, doch dat men thans moest erkennen, dat dit onmogelijk was geworden, door de houding der Fransche en Oostcnrijksche legers, die zich gereed maakten met kracht die herstelling door te zetten dat zij zich derhalve in de noodzakelijkheid bevonden, hunne betrekkingen neder te leggen en de bevolking tot kalmte en onderwerping aanraadden en zelve de vervallen dysnastie terug te roepen, zijnde dit hel eenige middel om eene gewapende interventie tegen te gaan. Deze proclamatie zou worden aangeplakt en bij duizenden in alle sleden van Toscane worden verspreid. De telegraaph- draden zouden zijn afgesneden. De Times betreurt bet, dat koning Viclor Emmanue! de inlijving der vier staten niet dadelijk heeft aangenomen, vermits die weigering, naar alle waarschijnlijkheid, den terug keer der vorige souvereiuen zal ten gevolge hebben. Geheel Engeland, met uitzondering van slechts een zeer zwak deel der bevolking, zou een meer krachtig gedrag van den koning van Piëmont hebben ondersteund. Met betrekking tot Venelie, Pcschiera en Mantua, is de Times van hetzelfde gevoelen als de Morniny Post. Overigens is het blad van oordeel, dat Engeland, nu de keizer der Franschen in den brief aan koning Vic- tor Emmanuel zijn wil heeft doen kennengeen deel moet nemen aan het congres, waarvan hel resultaat reeds bij voorraad is vastgesteld. De nationale waardigheid vordert, dat Engeland zich van zoodanige vergadering outhoude. De volgende beriglen zijn ontvangen uit Conslantinopel, dd. 26 Oct. jl. De nieuwbenoemde grootvizier heeft vóór al les verlangddat er geene doodstraf aan de zamengezworenen zou worden voltrokken. De sultan heeft des te eerder in dit verlangen bewilligd, naardien de sympathie der bevolking ten gunste der beschuldigden steeds duidelijk blijkt. Zoo hield de zer dagen een plakkaatdat op den weg, dien de sultan moest passeren, was aangebragt, o. a. in: »Wee hein, die een haar krenkt van het hoofd der beschuldigden!" De grootvizier wil wijders, dat er volledige hervormingen worden ingevoerd; hij wenscht dat de muzelmansche geestelijkheid ruim bijdrage in de belastingen. De sultan heelt een derde van zijn inkomen opgeofferd. Tc Leipzig werd dezer dagen bet huwelijk van twee

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 2